Prinášame Vám výsledky 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline


Foto: Prinášame Vám výsledky 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline

Pri zakladaní Žilinaku bolo našim cieľom zaktivizovať občanov, aby sa zaujímali o to, čo sa deje v Žiline. Je skvelé, že mesto posiela tlačovú správu ohľadom výsledkom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline. Vďaka tomu si môžu všetci pozrieť a prečítať, na čom sa poslanci zhodli a čo schválili či vyriešili. Prečítajte si nižšie uvedený text a majte prehľad o dianí v meste.

“Žilina 25. 3. 2014 – Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili na svojom 37. zasadnutí všeobecne záväzné nariadenia mesta Žilina, ktoré budú mať vplyv na samotný život v našom meste. Poslanci sa zhodli aj na zložení grantových komisií, ktoré budú transparentným spôsobom posudzovať návrhy jednotlivých projektov na rok 2014. Primátor mesta a mestskí poslanci boli informovaní aj o hospodárení jednotlivých inštitúcii Mesta. Mesto Žilina si dovoľuje informovať verejnosť, že počnúc týmto zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Žiline, budú ďalšie zasadnutia vždy vysielané naživo na veľkoplošnej obrazovke priamo na Námestí Andreja Hlinku a záznamy budú dostupné aj na webovej stránke Mesta Žilina.

Na 37. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa konalo 24. marca 2014 na Radnici mesta Žilina, sa poslanci definitívne zhodli na tom, ako sa budú prideľovať mestské nájomné byty občanom mesta Žilina. Táto téma rezonovala na verejnosti po tom, ako Mesto Žilina podalo trestné oznámenie na podozrenie s nekalou manipuláciou bytov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta. Ukázalo sa, že všetky doposiaľ schválené všeobecne záväzné nariadenia mesta Žilina nedokázali zabezpečiť maximálnu transparentnosť pri prideľovaní mestských nájomných bytov. Z tohto dôvodu súčasné vedenie mesta intenzívne pracovalo s príslušným oddelením Mestského úradu v Žiline na vypracovaní nového nariadenia, ktorým sú vymedzené presné pravidlá pri prideľovaní bytov. Mestské nájomné byty sa budú prideľovať prostredníctvom poradovníka, na základe ktorého odporučí komisia sociálna, zdravotná a bytová primátorovi mesta takéto byty prideliť. Mestskí poslanci schválili primátorovi právomoc, že 30 percent uvoľnených bytov môže prideliť bez poradovníka. Týmto by sa mala riešiť nevyhnutná bytová otázka tých, ktorí bývanie na území mesta Žilina skutočne potrebujú a nie je možné to riešiť prostredníctvom poradovníka. Zároveň sa zníži aktuálnosť žiadostí podaných na Mestský úrad v Žiline ohľadne pridelenia bytu z troch rokov na jeden.

Mesto Žilina aj v tomto roku vyčlenilo financie na podporu participácie občanov na živote v meste. Celková výška grantových dotácií schválená mestským zastupiteľstvom na tento rok je 45 000 €, na športové dotácie je schválených 38 000 €. Žiadatelia o grantové dotácie môžu predkladať žiadosti od 10. marca do 4. apríla 2014. Žiadosť o športové dotácie – podpora športových klubov je možné zaslať do 11. apríla 2014. Podmienky poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území mesta Žilina stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012. Mestskí poslanci schválili zloženie členov grantových komisií pre rok 2014, kde je okrem mestských poslancov zastúpená aj odborná verejnosť.

Na Mestskom zastupiteľstve v Žiline sa poslanci oboznámili aj s informatívnou správou o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR Malá Fatra), v ktorej je Mesto Žilina zakladajúcim členom. OOCR Malá Fatra mala do konca roka 2013 30 členov, z toho 13 obcí a 17 podnikateľských subjektov. Dvom podnikateľským subjektom v roku 2013 zaniklo členstvo (Chata vo Vyhnanej, Jánošíkov dvor). Jeden podnikateľský subjekt požiadal o zrušenie členstva (Omnitrade, a.s.). O vstup do organizácie prejavilo záujem, v súvislosti v propagáciou konkrétneho zariadenia na webstránke, osem podnikateľských subjektov, s ktorými sa v súčasnosti rokuje o členstve v OOCR Malá Fatra. Organizácia hospodári s rozpočtom, ktorý je tvorený členskými príspevkami a dotáciou na činnosť schválenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR). Pre rok 2013 bol rozpočet plánovaný vo výške 308 602,30 € (z toho členské príspevky 155 173 €, dotácia MDVRR 153 429,30 €).

Mestskí poslanci v Žiline boli oboznámení aj s hospodárením spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za 4. štvrťrok 2013, kedy spoločnosť vykázala zisk 5 981,27 €. V tomto štvrťroku spoločnosť realizovala úpravu výšky nájomného nájomníkom garáží a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Žilina podľa jednotlivých lokalít tak, aby majetok vlastníka ako aj výška nájmu jednotlivých nebytových priestorov bola komplexne upravená na cenu porovnateľnú pre tento typ nájmu v závislosti na príslušnú lokalitu a trhovú cenu v meste Žilina. Výška nájmov nebola menená od roku 1994. Ďalej v mesiaci december 2013 spoločnosť ŽILBYT s.r.o. pripravovala preberanie technickej a spisovej dokumentácie nájomníkov 31 bytových jednotiek bytového domu na Košickej ulici, ako aj 34 bytov v bytovom dome na Predmestskej ulici, ktoré spoločnosť prevzala do správy na základe dodatku č. 1 mandátnej zmluvy s účinnosťou od 4. februára 2014.

Mestská krytá plaváreň v Žiline, kde je Mesto 100 percentným spoločníkom, vykázala predbežný zisk za rok 2013 po zdanení 44 291,28 €. Mesto Žilina v minulom roku dotovalo mestskú krytú plaváreň formou bežnej dotácie vo výške 396 927,00 € a 447 460,13 € si plaváreň dokázala zarobiť sama. Samotné výdavky Mestskej krytej plavárne v Žiline na chod a údržbu predstavovali v roku 2013 celkovú sumu 786 473,04 €.

Ďalšou inštitúciou Mesta je Mestské divadlo Žilina, ktoré je financované aj z mestských peňazí. Rok 2013 bol pre Mestské divadlo Žilina úspešný aj z hľadiska umeleckého ocenenia jeho členov. Tvorcovia inscenácie hry Michaely Zakuťanskej Jánošík 00 7 v réžii Mariany Ďurčekovej a Jána Luterána získali Zvláštnu cenu poroty festivalu Nová dráma/New Drama 2013, za pozoruhodný počin mladého autorského a inscenačného tímu, ktorý prostredníctvom hravého pohľadu na jánošíkovský mýtus priniesol vtipnú a zároveň angažovanú generačnú výpoveď. Mestské divadlo vykázalo za rok 2013 pozitívny hospodársky výsledok.

Mestskí poslanci schválili aj návrh Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt rekonštrukcie kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo dňa 19. decembra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP, Prioritnej osi 3: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúry cestovného ruchu, Opatrenia 3.1: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Mesto Žilina môže získať financie na opravu tejto kultúrnej pamiatky v objeme až 2 490 000 €, pričom náklady Mesta budú iba 5 percent, čo predstavuje sumu približne 124 500 €.”

zdroj: TS mesto Žilina/hovorca PhDr. Pavol Čorba

Čo si myslíte o výsledkoch zasadnutia?? Dajte nám vedieť v komentároch pod článkom


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu