Budúcich prváčikov privítajú žilinské školy počas apríla, triedy sa otvoria aj pre intelektovo nadané deti


Foto: Budúcich prváčikov privítajú žilinské školy počas apríla, triedy sa otvoria aj pre intelektovo nadané deti Foto: pixabay.com

Štrnásť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina privíta od stredy 12. apríla do piatka 14. apríla nových žiakov, ktorí si v septembri sadnú do školských lavíc prvýkrát. Rodičia môžu pre svoje ratolesti vybrať spádovú školu, ale zvoliť si môžu aj inú školu, pokiaľ má voľné kapacity.

Na zápis, ktorý sa v žilinských školách bude konať v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod. sa podľa zákona musí dostaviť každé dieťa, ktoré najneskôr do konca augusta tohto roka dovŕši vek šesť rokov. V prípade záujmu o zápis dieťaťa mladšieho ako šesť rokov, je k žiadosti potrebné predložiť súhlasné vyjadrenie zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné stanovisko všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu,“ usmerňuje rodičov hovorkyňa mesta Barbora Zigová a dopĺňa, že osobné údaje je možné škole poskytnúť aj elektronicky ešte pred samotným zápisom.

Špeciálne triedy sa v tomto roku opäť otvoria aj pre intelektovo nadané deti, a to konkrétne na Základnej škole s materskou školou na Ulici sv. Gorazda. Hovorkyňa zároveň uvádza, že pokiaľ dieťa ešte nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v návšteve materskej školy, a to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu pediatra a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Bližšie informácie o zápisoch sú dostupné na webových stránkach základných škôl alebo ich priamo poskytnú riaditelia škôl, prípadne pracovníci Oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na tel. čísle: 0905 331 634,“ uzatvára Zigová.

Prečítajte si viac: