VIDEO: Začína sa ustanovujúce mestské zastupiteľstvo v Žiline, na ktorom poslanci aj primátor zložia sľub


Prihláste sa na odber Žilinak.sk na  

V priestoroch žilinskej radnice sa dnes 22. novembra koná ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, na ktorom novozvolení poslanci a primátor slávnostne zložia sľub. Rokovanie mestského parlamentu je možné sledovať naživo.

Poslanci budú hlasovať o piatich predkladaných materiáloch. Prvým bude poverenie poslanca mestského zastupiteľstva Jána Ničíka zvolávaním a vedením zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline. Druhým je návrh na zriadenie výborov v mestských častiach a tretím návrh na schválenie sobášiacich. Ďalej sa bude rokovať o určení platu primátora mesta a harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2023.


Priebeh zasadnutia bude nasledovný:

1. Úvodné náležitosti slávnostnej časti

 • 1.1 Otvorenie zasadnutia
 • 1.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
 • 1.3 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Žilina
 • 1.4 Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
 • 1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Žiline
 • 1.6 Vystúpenie novozvoleného primátora mesta

2. Schválenie programu a rokovanie o jednotlivých bodoch ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline

 • 2.1 Voľba mandátovej komisie
 • 2.2 Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline
 • 2.3 Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach
 • 2.4 Návrh na schválenie sobášiacich
 • 2.5 Určenie platu primátora mesta
 • 2.6 Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2023
 • 2.7 Diskusia

3. Záver


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu