Mestský úrad v Žiline bude mať novú vegetačnú strechu za viac než 215-tisíc eur


Foto: Mestský úrad v Žiline bude mať novú vegetačnú strechu za viac než 215-tisíc eur

Mestský úrad v Žiline bude mať novú zelenú strechu. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, kde si mesto Žilina objednáva stavebné úpravy, pri ktorých bude pôvodná pokrývka budovy nahradená extenzívnou vegetačnou strechu. Úprava má byť financovaná z Nórskych grantov v kombinácii s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Verejnú súťaž na zhotovenie zelenej strechy vyhral Branislav Paluch s cenovou ponukou 215 339 eur a 60 centov. Zmena pokrývky mestského úradu v centre mesta je súčasťou projektu s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina.

Zhotoviteľ má podľa zmluvy presne 60 kalendárnych na dokončenie diela. Táto doba pritom začne plynúť dňom, kedy oficiálne prevezme stavenisko. Do dohodnutej sumy, ktorú mesto zaplatí za novú vegetačnú strechu, je počítané aj následné odstraňovanie vád.

„Lehota zhotovenia diela môže byť prerušená o dobu nevyhnutnú v čase nevhodných poveternostných podmienok, počas doby trvania zimnej údržby, kedy by mohlo dôjsť k porušeniu technologických postupov a z iných dôvodov na strane objednávateľa, ktoré znemožňujú pokračovať v zhotovení diela,“ uvádza zmluva o dielo.

Firma, ktorá vytvorí zelenú strechu na mestskom úrade, na ňu poskytuje 5-ročnú záručnú dobu, ktorá začne plynúť po prevzatí diela objednávateľom. Pokiaľ sa mesto rozhodne prevziať strechu aj napriek chybám alebo nedokončeným častiam, záruka na tieto časti bude platiť až od opravenia vád.

V zmluve sú taktiež zahrnuté rôzne pokuty pre zhotoviteľa, pokiaľ bude meškať napríklad s predložením harmonogramu práce alebo so začatím a ukončením stavebných prác. Zmluvná pokuta sa vzťahuje aj na nedodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či neodstránenie vád v stanovenom termíne. Za každý deň meškania so zahájením stavby alebo odovzdaním diela zaplatí Branislav Paluch 250 eur.

Prečítajte si viac: