Žilinčania sa môžu zapojiť do plánu rozvoja mesta v dotazníkovom prieskume


Foto: Žilinčania sa môžu zapojiť do plánu rozvoja mesta v dotazníkovom prieskume Foto: ilustračné

Mesto Žilina v súčasnosti v spolupráci s okolitými obcami pripravuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý stanoví priority rozvoja mesta a priľahlých obcí do roku 2027 s výhľadom do roku 2030.

Podľa hovorcu mesta Žilina Vladimíra Miškovčíka ide o kľúčový dokument. „Na jeho základe sa budú v najbližších rokoch stanovovať strategické ciele a priority rozvoja. Tiež je dôležitou oporou pri predkladaní žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov Európskej únie,“ podotkol Miškovčík.

Mesto Žilina je v získavaní mimorozpočtových zdrojov veľmi aktívne. Podmienkou udržania tohto trendu je podľa hovorcu mesta schválenie dokumentu, ktorý poskytuje celkový pohľad na stav mesta z demografického, hospodárskeho či sociálneho hľadiska. 

Žilinčania sa do jeho tvorby môžu zapojiť prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorý bude verejnosti sprístupnený do 25. júla 2022. Odpovede sa stanú súčasťou plánu, ktorý v priebehu roku 2022 samospráva pripravuje spoločne s odborníkmi na oblasť mobility, územného plánovania, životného prostredia, energetiky a mnoho ďalších.


Žilinčania môžu v dotazníku uviesť, ktorú lokalitu mesta by najviac odporúčali pre rozvoj. Otázky sú zamerané na široké spektrum služieb, ktoré občanom mesto poskytuje alebo by mohlo poskytovať v budúcnosti, ako je hromadná bytová výstavba, športová či kultúrna infraštruktúra alebo vybudovanie nákupných zón. 

V dokumente môžu obyvatelia Žiliny a priľahlých obcí vyjadriť aj spokojnosť s úrovňou poskytovaných služieb mestom v oblasti technickej infraštruktúry, životného prostredia, odpadového hospodárstva, vzdelania, zdravotných a sociálnych služieb.

„Finálne znenie dokumentu sa bude skladať z niekoľkých častí. Analytickej, návrhovej a implementačnej, monitorovacej časti. Ku každej časti dokumentu sa vyjadrujú pracovné skupiny, takže Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude zohľadňovať nielen ich pripomienky, ale aj výsledky dotazníkového prieskumu potrieb verejnosti,“ dodal hovorca mesta.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu