V pondelok nás čaká zasadnutie župného, v utorok mestského zastupiteľstva - body programov


Foto: V pondelok nás čaká zasadnutie župného, v utorok mestského zastupiteľstva - body programov

Budúci týždeň sa v Žiline bude niesť aj v znamení rokovaní, podobne ako tomu bolo v júni. V pondelok najskôr zasadnú krajskí poslanci o 10:00 hodine na 14. zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja v kongresovej sále Úradu ŽSK, v utorok ich mestskí kolegovia na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline. To začína o 8:30 hodine na Radnici mesta Žilina.

Časť poslancov pôsobí v oboch zastupiteľských zboroch, preto muselo byť zasadnutie na radnici presunuté na utorok. Nižšie nájdete prehľad zverejnených bodov rokovania. Zasadanie ŽSK otvorí Správa o priebehu verejného obstarávania na autobusového dopravcu.

14. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja - program rokovania:

Otvorenie
Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 24. júna 2019
Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019
Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019
Voľba členov Výboru pre audit Žilinského samosprávneho kraja na nové funkčné obdobie
Návrh na zmenu Uznesenia 17/10 zastupiteľstva z 28. januára 2019
Návrh na odvolanie riaditeľa Kysuckého múzea v Čadci
Návrh na odvolanie riaditeľa Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia Liptovský Hrádok
Návrh na odvolanie riaditeľky zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Terchová
Návrh na voľbu nových členov komisie sociálnej pomoci a rodiny a komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
Návrh na zmenu Uznesenia 10/20 v časti 3. bod 2 zastupiteľstva z 19. decembra 2012
Návrh na zmenu Uznesenia 15/8 v časti 7. zastupiteľstva zo 17. septembra 2018
Návrh na zmenu Uznesenia 10/7 písm. a) a písm. c) zastupiteľstva z 2. júla 2018
Dodatok č. 2 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022 - „Aktualizácia Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji pre školský rok 2018/2019“
Dodatky k zriaďovacím listinám stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2023
Poriadok odmeňovania zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Návrh na udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja
Návrh na schválenie predloženie a spolufinancovanie žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Návrh na schválenie výšky spolufinancovania mikroprojektov predložených v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020
Návrh na schválenie výšky spolufinancovania mikroprojektov predložených v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020
Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.
Návrh na schválenie zmlúv o postúpení pohľadávok v rámci strešných projektov Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
Návrh na zmenu Uznesenia 31/10 písm. a) a písm. c) zastupiteľstva z 28. januára 2019
Návrh na zmenu Uznesenia 37/10 písm. c) zastupiteľstva z 28. januára 2019
Úprava schémy inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja“ – Dodatok č. 4
Úprava schémy ocenenia stredoškolákov „Stredoškolský podnikateľský zámer“ – Dodatok č. 3
Správa o stave spracovania Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja
Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018
Správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2019 – 2020
Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019
Interpelácie
Rôzne
Záver

Materiály k bodom programu sú dostupné na www.zilinskazupa.sk

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - program rokovania: 

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
Správa o výsledkoch kontrol 
Informatívna správa o technicko – ekonomickom stave MKP, s.r.o. Žilina
Schválenie investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom Chlmci
Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)
Návrh na schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
Návrh VZN o hazardných hrách na území mesta Žilina
Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien
Návrh na schválenie zámeru predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 GX, ročník 2015 formou priameho predaja
Informatívna správa - Radničné noviny mesta Žilina
Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta 
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta
Návrh na vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska
Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019
Návrh na vyradenie majetku a odpis pohľadávky
Dohoda o vysporiadaní
Návrh na schválenie programu odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2016 – 2020
Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií v rámci revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina
Návrh na spracovanie koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch na území mesta Žilina
Športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť, návrh na vyhlásenie verejnej anonymnej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov
Rekreačno – športový areál „Ekopark Solinky“
Návrh na založenie bezbariérovej komisie
Riešenie Kuzmányho ulice 
Zastavme látanie žilinských ciest a chodníkov
Telka v meste – ukončenie nájmu 
Nakladanie s majetkom (zrušenie uznesenia)
Interpelácie
Všeobecná rozprava
Záver 

Materiály k bodom programu sú dostupné na www.zilina.sk

Prečítajte si viac: