ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Igor Ryban


Foto: ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Igor Ryban

Meno: Igor Ryban
Vek: 49 rokov
Rodinný stav: ženatý
Počet detí: tri
Zamestnanie: Manažér firmy

1. Predstavte nám Vašu základnú víziu smerovania Žiliny pre najbližšie 4 roky. Aké sú najpodstatnejšie piliere Vášho volebného programu? Aké kvality a zmeny chcete občanom Žiliny ponúknuť?

Pre najbližšie 4 roky ponúkam voličom svoj program, ktorý je viac popísaný na mojej web stránke. Najdôležitejšie body môjho programu sa týkajú hlavne týchto oblastí. Prvou a najhlavnejšou témou je finančná otázka nášho mesta. Je potrebné spracovať reštrukturalizáciu dlhu mesta a nastaviť všetky finančné potreby tak, aby sme mohli investovať v meste, ale aby zároveň dochádzalo k znižovaniu dlhu mesta. V každom prípade je potrebné podrobne rozanalyzovať kedy a prečo vznikol dlh mesta. Druhou dôležitou témou mesta, ktorej sa venujem, je doprava. Nie je možné hovoriť len o parkovaní alebo cyklotrasách. Je potrebné kompletne spracovať  zámer a rozvoj dopravy a infraštruktúry v našom meste. Za posledných 10 rokov sa v tejto oblasti nič neudialo. Riešenie vidím vo vybudovaní komplexného generelu dopravy a infraštruktúry. Ďalšou, treťou dôležitou témou, je sociálna oblasť a bytová otázka v meste. Našim seniorom sa venuje veľmi málo pozornosti a keď si spomeniem, čo sa za posledných 10 rokov pre nich urobilo, tak je toho veľmi málo. Málo na to, čo táto skupina ľudí urobila pre našu generáciu. Vybudujem denný stacionár a denné centrá, kde sa budú môcť naši seniori stretávať a využívať moderné služby, hodné ich potrieb. V bytovej otázke spracujem nový systém prideľovania alebo získavania bytov v našom meste. Nebude to žrebovanie, ale pôjde o celý komplex výhod, ktorý motivuje ľudí bývať v našom meste. Každý hovorí o stavaní nájomných bytov, ale nikto z mojich kolegov kandidátov nehovorí o tom, aké je to zložité. Vzhľadom na moje skúsenosti z iných miest poznám mechanizmus výstavby nájomných bytov a pripravím projekty bývania v našom meste. S týmto ale súvisí aj otázka celého územného plánu, kde a ako rozvíjať mesto v bytovej oblasti. Poslednou, najvážnejšou témou môjho programu, je otázka kultúry a športu. V tejto oblasti budem maximálne spolupracovať s ľuďmi v meste, ktorí v kultúre pracujú a doposiaľ vykonali veľmi veľa práce. Mojim zámerom je spojiť uvedených ľudí a vytvoriť pre nich v meste priestor a platformu, na ktorej budú môcť rozvíjať  kultúru a šport. Mesto bude slúžiť k tomu, aby dalo priestor a možnosti vo forme kultúrnych stánkov a športovísk. Osobitnú pozornosť venujem športovej mládeži a hokeju v našom meste. Tu je potrebné vykonať veľmi veľa práce, nakoľko za posledné roky sa diali len a len chaotické kroky.

2. Pri otázke vízií je nutné pozrieť sa aj na financovanie prísľubov, ktoré ponúkate voličom. Má Žilina dostatok zdrojov pre realizáciou vašich nápadov? Z akých zdrojov by ste chceli pokryť Vaše prísľuby voličom?

Finančná otázka je dôležitá pre realizovanie všetkých vízií a plánov. Práve preto nesľubujem veci, o ktorých dnes všetci vieme, že sú nerealizovateľné, ako napríklad 2 000 parkovacích miest, doprava zadarmo atď. V mojich úvahách a víziách vychádzam z reálneho pohľadu a z reálnych príjmov v meste. Je dôležité povedať, že mesto nie je bez príjmov a nemá z čoho fungovať. Taktiež odmietam tvrdenia, že mesto je zrelé na nútenú správu. Na nútenú správu sú zrelí doterajší dvaja primátori, nakoľko finančne viedli mesto tak, ako ho viedli. Po uskutočnení reštrukturalizácie finančnej otázky sa mesto nadýchne a bude môcť normálne fungovať a plniť si všetky svoje funkcie.

3. Aká je Vaša politická orientácia a s koho podporou kandidujete?  Máte vo Vašom tíme odborníkov na vybrané problémy?

Kandidujem ako nezávislý kandidát, bez akejkoľvek politickej podpory. Vo svojom tíme a vo svojom okolí mám odborníkov na jednotlivé potreby mesta, ktorí vedia po mojom zvolení za primátora nastúpiť na dôležité miesta v meste. Vzhľadom na to,  že som nezávislý kandidát, nebránim sa ani spolupráci s občanmi mesta – odborníkmi z politických zoskupení.

4. Predstavte nám v stručnosti, z čoho pozostáva Vaša kampaň. Z čoho je financovaná?

Moja kampaň pozostáva z mojej osobnej prezentácie zameranej priamo na občana. Využijem niekoľko pár billboardov tak, aby som pripomenul občanom moju osobu. Zameriavam sa na priamy kontakt s občanmi. Využijem naše regionálne média, ako sú rádio Frontinus a týždenník MY – Žilinské noviny. Moja kampaň je financovaná výlučne z mojich súkromných zdrojov. Sú to všetko naše rodinné finančné prostriedky, ktoré som zarobil počas predošlých rokov.

5. Ako sa staviate k dlhu Žiliny a ktoré konkrétne kroky by ste realizovali pre jeho zníženie?

Dlh mesta vznikal v minulých obdobiach nerozvážnymi krokmi predošlých primátorov. V prvom rade je potrebné jednoznačne pomenovať každý jeden dlh mesta a zistiť, či je opodstatnený alebo nie. Podľa mojich dostupných informácii nie sú všetky záväzky mesta opodstatnené. Niektoré boli aj protiprávne prevzaté mestom a toto je potrebné vyriešiť raz a navždy. Preto hovorím o komplexnej reštrukturalizácii dlhu mesta. Tento zásadný krok bude mať aj významný vplyv na jeho zníženie.

6. Aké riešenie navrhujete v prípade Športovej haly na Bôriku a budovy na Karpatskej ulici?

V oboch témach je treba vychádzať zo skutočností, ktoré sú dané. A to, že Športová hala na Bôriku a rozostavaná hala na Karpatskej sú dnes v súkromnom vlastníctve. Z dokumentov mne známych, vlastník získal uvedené nehnuteľností na základe zmlúv a memoranda. V zmluvách a memorande sú uvedené podmienky ako nadobudnutia, tak aj toho, čo je potrebné zo strany dnešného vlastníka urobiť. V každom prípade je potrebné vypočuť si súčasného vlastníka, aký má zámer s uvedenými nehnuteľnosťami, a podľa toho je potrebné zaujať postoj. Určite by som ale zrealizoval verejnú diskusiu a verejné referendum na uvedenú tému.

7. Ktoré tri problémy najviac trápia Žilinčanov? Aké navrhujete ich riešenie?

Z môjho pohľadu a zo stretnutia s obyvateľmi nášho mesta je najväčší problém v tom, že sa v meste dlhodobo nič nedeje. V žiadnej oblasti, či je to oblasť rozvoja, kultúry, školstva alebo športu, sa nič významné nerobí. V oblasti sociálnych služieb je tu toho pre našich obyvateľov veľmi málo. V bytovej otázke takmer nič. Nejde len o otázky výstavby nájomných bytov. Neexistuje stratégia rozvoja mesta, ktorá by riešila nové oblasti bývania v našom meste. Mesto by malo byť tou platformou, ktorá bude určovať rozvoj všetkých oblastí jeho činnosti. V mojom programe veľmi jednoducho píšem o tom, že budem poskytovať priestor pre jednotlivé oblasti rozvoja práve ľuďom z mesta, ktorí budú mať záujem o jeho budovanie.  Akútnym problémom je aj technický stav kanalizácie a kvalita chodníkov nielen v centre, ale aj na sídliskách a v okrajových častiach mesta.

8. Ako sa pozeráte na prácu doterajších primátorov v Žiline?

Súčasný primátor spokojne prespal celé svoje volebné obdobie a teraz sa snaží zachrániť, čo sa dá. Počas celého obdobia sa venoval rôznym iným záujmom a funkciám. Nezvládol mnoho ekonomických odborných otázok aj vzhľadom na to, že je členom zákonodarného orgánu, kde by sa predpokladalo, že má skúsenosti a určitú odbornosť. Nezvládol ani dopravné problémy mesta v súvislosti so stavbou diaľnic, aj napriek tomu, že je predsedom dozornej rady NDS. Jeho predchodca, pán Harman, zasa úspešne zadlžil mesto financovaním súkromného projektu. Pán Slota sa výraznou mierou postaral o zmenu majetkových pomerov v meste.

9. Prečo by mali voliči dať svoj hlas práve vám? Čo ponúkate oproti Vašim protikandidátom?

Dôvodov, prečo by si mali voliči vybrať práve mňa, je niekoľko. Prvý dôvod je ten, že som absolútne bez politického vplyvu a veci riešim pragmaticky a nie politicky. Nepodlieham žiadnym politickým centrálam, ktoré majú svoje záujmy a na základe toho majú aj vplyv na svojich kandidátov. Druhý dôvod, tiež veľmi dôležitý, sú moje skúsenosti a prax v oblasti ekonomiky a manažmentu. Mám bohaté skúsenosti v oblasti riadenia projektov a riadenia inštitúcií. Viem zodpovedne pristupovať k jednotlivým problémom hľadaním kvalitných riešení. Mám aj sociálny pohľad na riešenie problémov.

10. Aké budú Vaše prvé kroky po zvolení na Radnicu?

Mojím prvým krokom bude, ako som už povedal, reštrukturalizácia ekonomických nákladov našej radnice z celkového pohľadu. Preskúmam opodstatnenosť všetkých nákladov nielen mestského úradu, ale aj všetkých podnikov a organizácií mesta. Toto považujem za najdôležitejšiu otázku, ktorú je potrebné vykonať ako prvý krok. Potom budem vedieť jednoznačne posúdiť, aké nás čakajú náklady a ako je ich potrebné upraviť.

Žilinak otázka: Podľa portálu demagog.sk boli vo voľbách na predsedu ŽSK z desiatich vašich výrokov, ktoré odzneli v médiách, dva nepravdivé a v jednom prípade ste zavádzali. Pravdivosť týchto výrokov je ľahko overiteľná. Ako hodnotíte svoje vystupovanie v predošlej kampani a v čom je vaša terajšia kandidatúra iná? S ohľadom na Vašu kandidatňuru, myslíte si, že posty predsedu ŽSK a primátora Žiliny sú natoľko podobné?

Portál demagog.sk som samozrejme videl, ale nestotožňujem sa s ním v jeho posúdeniach. V mojom prípade písal demagog.sk o tom, že zavádzam o snahe predsedu Blanára o prenájme lekární na roky 2017 - 2021. Demagog.sk to vyhodnotil ako zavádzanie. Prečo potom dostali na posledné zasadanie parlamentu VÚC v roku 2013 návrh na prenájom uvedených lekární? Dôkaz je uverejnený na stránkach VÚC Žilina. Ďalší fakt – prečo pán Blanár po zvolení do funkcie opäť predložil uvedené nájomné zmluvy a parlament VÚC ich tentokrát schválil? Takže, ak je niekto demagóg, v tomto prípade to určite nie som ja!!! Moja kampaň je a bude podobná predošlej kampani – otvorená, priama a úprimná. Práca predsedu VÚC a primátora je podobná a skoro až rovnaká.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu