ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Eva Lajčiaková


Foto: ROZHOVORY S KANDIDÁTMI - Eva Lajčiaková

Meno: Eva Lajčiaková, Mgr.
Vek: 54
Rodinný stav: vydatá
Počet detí: 3
Zamestnanie: ekonómka, politologička

1. Predstavte nám Vašu základnú víziu smerovania Žiliny pre najbližšie 4 roky. Aké sú najpodstatnejšie piliere Vášho volebného programu? Aké kvality a zmeny chcete občanom Žiliny ponúknuť?

Vaša otázka smeruje ku krátkodobej vízii, ako by sa mala Žilina meniť v priebehu najbližších štyroch rokov. Podľa mňa to je ale málo. Mestu Žilina chýba dlhodobá vízia koncepcie budovania Žiliny, nie na štyri roky, ale s koncepciou budovania na najbližších 30 rokov. Takáto vízia by mala byť záväzná pre všetkých primátorov mesta, ktorí sa aj v budúcnosti budú uchádzať o podporu občanov.  Primátori sa budú meniť, ale občania a mesto ostávajú.

    Svoju kandidatúru teda vnímam ako ďalšiu výzvu v mojom živote, ale hlavne chcem pomáhať  ľuďom, pre ktorých je mesto Žilina domovom a nie len miestom na prespanie.
Z mesta Žilina vybudujeme SOCIÁLNE PRIATEĽSKÉ  MESTO pre občanov Žiliny.

  VÍZIA ŽILINY - Tak, ako som uviedla v mojom úvode, vypracujeme dlohodobú víziu pre nasledujúce smerovania a budovania Žiliny.
  VEREJNÝ ŽIVOT - zavedením prvkov priamej demokracie zapojíme občanov do rozhodovania o veciach verejných formou miestnych a mestských referend. 
    ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – riešiť otázky chýbajúcej zelene v okolí nákupných centier a v centre mesta – dobudovať zelené pľúca Žiliny.  Dobudovať prímestské rekreačné oddychové zóny v okolí Rajčianky, Kysuce a Hájika (na Hradisku). 
  EKOLÓGIA - v rámci verejného osvetlenia začať využívať zelené energie
  KOMUNÁLNY ODPAD - pre ZŤP a dôchodcov –  bez poplatku.
  MIESTNE DANE A POPLATKY – psíkov pre občanov ZŤP a dôchodcov, pre ktorých sú koľkokrát jediným spoločníkom na sklonku života -  bez poplatku.
  BYTOVÁ POLITIKA - OMLADIŤ ŽILINU - prehodnotíme možnosti budovania mestských nájomných bytov, o ktoré sa budú môcť uchádzať všetci, ktorí majú v meste Žilina nie len trvalý pobyt, ale trvalý pracovný pomer.
  SOCIÁLNA POLITIKA - škôlka pre každé dieťa.
  PARKOVANIE - prehodnotíme celý systém parkovania a hlavne poplatky, ktoré vyhnali z centra mesta spoločenský a kultúrny život. Vyriešiť dobudovanie chýbajúcich parkovacích miest na sídliskách Solinky, Hájik, Vlčince.
  DOPRAVA - Vyriešiť kritické dopravné miesta v Žiline – napr. križovatka Vlčince III pri Lesoparku – Solinky, vybudovaním kruhového objazdu.  Nakoľko sa nám v posledných rokoch mení demografická štruktúra obyvateľstva, dobudovať  prechody pre chodcov na bezbariérové. 
  MHD – deti do 6 rokov, ZŤP a dôchodcovia bez vekového obmedzenia – NON STOP bez časových obmedzení - bez poplatkov. 
    CYKLOTRASY – dobudovať a prepojiť jestvujúce cyklotrasy.
    ŠPORT – V meste Žilina zavedieme tradíciu mestskej UNIVERZIÁDY, do ktorej zapojíme všetky vekové kategórie, od detičiek a rodičov, školopovinné deti a mládež, pracujúcich a dôchodcov. Na to aby bolo, kde tieto aktivity vo veľkom realizovať, treba nám dobudovať multifunkčnú športovú halu, ktorá okrem športu bude slúžiť aj rozvoju kultúrneho života.
  DOBROVOĽNÍCTVO - chcem byť nápomocná občanom pri riešení každodenných problémov. Budeme podporovať grantovú podporu, pre rozvoj komunitných a dobrovoľníckych aktiv.

    NAŠE MESTO ŽILINA – METROPOLA SEVERNÉHO SLOVENSKA - všetky moje kroky v spolupráci s občanmi budú smerovať k pozdvihnutiu Žiliny zo šedého priemeru okresného a krajského mesta na metropolu severného Slovenska.

2. Pri otázke vízií je nutné pozrieť sa aj na financovanie prísľubov, ktoré ponúkate voličom. Má Žilina dostatok zdrojov pre realizáciou vašich nápadov? Z akých zdrojov by ste chceli pokryť Vaše prísľuby voličom?

Pri financovaní realizácii mojich predstáv o ďalšom smerovaní  a budovaní Žiliny musíme vychádzať z jestvujúcich reálnych príjmov,  ktoré mesto Žilina má.  Úvery je možné čerpať na investičné akcie, ktoré sú ekonomicky návratné v časovom horizonte splatnosti úveru. Ako ďalší zdroj financovania v súčasnosti vidím využitie finančných zdrojov z prostriedkov EÚ z programového obdobia 2014 – 2021. Za týmto účelom by som navrhla vytvorenie komisie na čerpanie fondov EÚ a tvorbu projektov.

3. Aká je Vaša politická orientácia a s koho podporou kandidujete?  Máte vo Vašom tíme odborníkov na vybrané problémy?

Narodila som sa v Žiline a ako dieťa som vyrastala na „Masaryčke“, neskôr postupne na novovybudovaných sídliskách Hliny VII, Hliny VIII, Vlčince III. Pôvodne som vyštudovala prístrojovú a automatizačnú techniku na SPŠS v Martine. Od roku 1990 sme spolu s manželom začali podnikať v oblasti obchodu, čomu sa venujem dodnes. To ma priviedlo najprv k účtovníctvu a neskôr k ekonomike, ktorej sa venujem už 20 rokov. Mala som možnosť v realite vidieť, ako sa zhoršovalo podnikateľské prostredie a zamestnanosť.  Otázky sociálnych zmien v spoločnosti ma v roku 2004 priviedli na Žilinskú univerzitu, kde som vyštudovala sociálnu pedagogiku a v roku 2007 ukončila bakalárske štúdium. Pre pochopenie politických zmien a rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú  život celej spoločnosti som sa vo svojom štúdiu rozhodla pokračovať v odbore politológia, ktoré som ukončila v roku 2009 získaním titulu Mgr. Ukončením štúdia vo mne dozrelo rozhodnutie aktívne sa podieľať na formovaní verejného a politického života našej spoločnosti. Nakoľko štandardné politické strany sa v očiach verejnosti sprofanovali a občanom už nemajú čo ponúknuť, oslovila ma svojím jednoduchým a zrozumiteľným programom novo založená politická strana PRIAMA DEMOKRACIA, ktorá na slovenskej politickej scéne funguje od 1. 8. 2013, čiže nečerpá žiadne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. V politickej strane máme odborníkov na vybrané problémy, ale myslím si, že mesto Žilina má dostatok šikovných, vzdelaných ľudí, ktorí práve pre to, že sú žilinčania budú s oduševnením pracovať pre svoje mesto.

4. Predstavte nám v stručnosti, z čoho pozostáva Vaša kampaň. Z čoho je financovaná?

Moja kampaň pozostáva z komunikácie na sociálnych sietiach, v oslovovaní občanov a nakoľko oficiálna predvolebná kampaň začína 29. 10. 2014, tak 4 ks bilboardov bude vylepených 1.11.2014. Moja kampaň je financovaná  z mojich vlastných finančných prostriedkov, cez politickú stranu PRIAMA DEMOKRACIA, formou mimoriadneho členského.

5. Ako sa staviate k dlhu Žiliny a ktoré konkrétne kroky by ste realizovali pre jeho zníženie?

Dlh mesta Žilina sa jednorázovo výrazne znížil, čím sa podľa vyjadrenia súčasných predstaviteľov mesta očakáva splatenie jestvujúcich dlhov, pri riadnom splácaní,  do roku 2017.

6. Aké riešenie navrhujete v prípade Športovej haly na Bôriku a budovy na Karpatskej ulici?

Na Karpatskej ulici zatiaľ nestojí žiadna budova, je tam len železná konštrukcia, okolo ktorej sa pomaly už rozoberá oplotenie. Je to to isté, ako jama pri plavárni, ktorá tam už straší niekoľko rokov, na úkor pláže, ktorá bola pri Mestskej plavárni, ako súčasť vonkajších bazénov. Zmluvy, za akých došlo k prevodu Športovej haly na Bôriku na nového majiteľa a následne malo dôjsť  k vybudovaniu Športovej haly na Karpatskej ulici nepoznám. Realita je však taká, že Športová hala na Bôriku rovnako chátra, ako železná konštrukcia na Karpatskej ulici. Nakoľko tento problém zostal nedoriešený už dve volebné obdobia, bude úlohou nového vedenia mesta s týmto problémom sa vysporiadať.

7. Ktoré tri problémy najviac trápia Žilinčanov? Aké navrhujete ich riešenie?

ZELEŇ – dobudovať zelené pľúca mesta
PARKOVANIE - prehodnotíme celý systém parkovania a hlavne poplatky, ktoré vyhnali z centra mesta spoločenský a kultúrny život. Vyriešiť dobudovanie chýbajúcich parkovacích miest na sídliskách Solinky, Hájik, Vlčince.
CYKLOTRASY – dobudovať a prepojiť jestvujúce trasy

8. Ako sa pozeráte na prácu doterajších primátorov v Žiline?

    Na práci doterajších primátorov sa podpísalo politikárčenie, ktoré sa zo slovenskej politickej scény prenieslo aj na komunálnu úroveň, aj napriek tomu, že primátor je volený v priamych voľbách občanmi. Neexistencia dlhodobej vízie budovania a smerovania mesta Žiliny mala tiež negatívny vplyv na ich prácu. Mesto Žilina menilo svoju tvár za pochodu, bez akejkoľvek koncepcie a tak sa stalo, že mesto Žilina má nákupné centrá postavené v meste, miesto toho, aby sa stavali na periférii a naopak,  bytová výstavba sa vytlačila na okraj mesta. Je chvályhodné, že na území mesta Žiliny je taký veľký investor, ako KIA, ale dodnes nie sú všetky majetko - právne vzťahy súvisiace s touto investíciou uzavreté, o čom svedčí aj odpustenie dlhu mestu Žilina vo výške 17,5 mil. eur. 

9. Prečo by mali voliči dať svoj hlas práve vám? Čo ponúkate oproti Vašim protikandidátom?

Mesto Žilina potrebuje koncepčnú zmenu, nie len výmenu politických garnitúr. 

10. Aké budú Vaše prvé kroky po zvolení na Radnicu?

Spolu s občanmi začať systematicky pracovať

Žilinak otázka: Nedávno ste neúspešne kandidovali do EP, kde ste chceli byť hlasom Slovákov. Teraz pre zmenu kandidujete na post primátorky mesta. Nebojíte sa, že vás ľudia budú vnímať ako človeka, ktorý sa chce iba zviditeľniť, prípadne sa dostať do akejkoľvek politickej funkcie?

Politická strana PRIAMA DEMOKRACIA je nová mladá strana, ktorá nečerpá žiadne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.  Lídrom na našej kadidátke vo voľbách do Európskeho parlamentu bol pán Pavol Dubček – lekár. Volieb do Európskeho parlamentu sa zúčastnil historicky najvyšší počet kandidátov – 333. Moju účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu preto vôbec nepovažujem za neúspešnú, nakoľko som sa počtom získaných hlasov, umiestnila v strede kandidátov. Na post primátorky mesta kandidujem preto, lebo to považujem za svoju osobnú výzvu. Post primátora je priamo volená funkcia občanmi, preto ju vonkoncom nie je možné považovať za „akúkoľvek politickú funkciu“.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu