Osvetlenie, športoviská aj parkovanie - poslanci za Hájik predstavujú priority pre žilinské sídlisko


Foto: Osvetlenie, športoviská aj parkovanie - poslanci za Hájik predstavujú priority pre žilinské sídlisko

Mestskí poslanci za Hájik - Ing. Ján Ničík, Ing. Marán Janušek a Ing. Ľuboš Plešinger - informujú obyvateľov najmenšieho žilinského sídliska o tom, v akom štádiu sa nachádzajú jednotlivé riešenia ich požiadaviek a tiež problémov, na ktoré poukazujú obyvatelia a ktorých vyriešenie prispeje k zvyšovaniu životnej úrovne na Hájiku.

Poslanci zároven načrtli priority pre sídlisko Hájik v nadchádzajúcom období:

- Parkovací dom na Baničovej s ihriskom na streche, kde je hotová štúdia a v roku 2017 bude mesto pokračovať v realizácii realizačného stupňa projektovej dokumentácie
- Vybudovanie parkovacích plôch pred kostolom a ZŠ, za Garážami pri Korze a na Dadanovej ulici
- Vybudovanie osvetlenia na Lanurienovej ulici
- Dobudovanie športovísk na pozemku pri Korze, úprava terénu, zatrávnenie a vybudovanie a osadenie športovísk

Parkovanie je čoraz problémovejšie na všetkých žilinských sídliskách, Hájik nevynímajúc. Prispieť k vyriešeniu problému, s ktorým sa obyvatelia stretávajú každý deň, by mal najmä parkovací dom, ktorého štúdia už existuje. Celkovo by mali náklady na jeho výstavbu predstavovať 4,3 milióna eur.

„Mesto preinvestovalo z rozpočtu na vypracovanie štúdie a geologického prieskumu pre Parkovací dom s ihriskom na streche s kapacitou cca 200 parkovacích miest na ul. Baničová v roku 2016 sumu do 27000€. V súčasnej dobe sa spracováva realizačný stupeň projektovej dokumentácie. Celkové náklady na výstavbu Parkovacieho domu na ul. Baničovej sa odhadujú na cca 4,3 mil. €,“ uvádzajú poslanci.

Okrem parkovacieho domu by však mali pribudnúť parkovacie miesta aj v iných lokalitách, existuje projekt na 28 nových parkovacích miest pred kostolom pri základnej škole, ktorý by mal byť realizovaný v priebehu tohto roka. Medzi ďalšie vytypované lokality patrí tá nad ulicou Dadanova, kde začína poľná cesta smerom k vodárni, kde by sa dalo vybudovať parkovisko pre približne 50 automobilov.

„Autá tam parkujú aj teraz, ale nesystémovo. Vybudovaním parkoviska by sa zvýšil počet parkovacích miest a ujasnil systém parkovania. Mesto vyčlenilo zmenou v rozpočte sumu 80 tisíc eur na vybudovanie cca 40 parkovacích miest nad ul. Dadanová. Realizácia je plánovaná v roku 2018, na konci korza za garážami vedie cesta k priestranstvu, na ktorom by mohlo byť vybudované provizórne parkovisko pre približne 30 áut. Mesto sa s touto myšlienkou stotožnilo a požiadavku eviduje,“ dodávajú poslanci.

K workoutovému ihrisku by mala pribudnúť trávnata plocha, v spolupráci s OZ Hájik Deťom pribudlo vybavenie športovísk

Okrem zamýšľaného športového areálu na streche parkovacieho domu na Baničovej ulici by mala prebehnúť úprava zeleného pásu vedľa Korza a následné vybudovanie trávnatej plochy na športovanie. Nadviazalo by sa tým na minuloročné vybudovanie workoutového ihriska.

„Na ploche mesto vybuduje bikrosovú dráhu a športové ihriská. Minulý rok na jeseň bolo pozdĺž ulice Korzo na okraji pozemku vysadené stromoradie listnatých stromov v počte 20 kusov. A pozdĺž ulice Korzo 1 stromoradie sakúr v počte 15 kusov. Práce na rekultivácii a zatrávnení ihrísk by mali byť do jesene hotové,“ uvádzajú zastupitelia obyvateľov.

Okrem toho sa už na jar podarilo doplniť ihriská na uliciach Dadanová, Baničová a Stodolová o nové futbalové bránky. „Presnejšie 4 ks malých bránok a 4 volejbalových tyčí so sieťami sme zakúpili v spolupráci s OZ Hájik Deťom pre posilnenie možnosti športovania všetkých detí a mládeže na Hájiku. K uvedeným športoviskám na Baničovej a Dadanovej plánujeme vybudovať záchytné siete, aby sme ochránili autá pred poškodením loptou. Plánujeme zakúpiť aj nové siete na futbalové bránky na ulici Jedlíková,“ dodali mestskí poslanci.

Hradisko nie je zďaleka čisté, akciu Vyčistime si Hradisko bude potrebné zopakovať


Okrem toho pokračujú rekonštrukcie chodnikov a v rámci plánovaných opráv a reklamácií boli na Slnečnom námestí opravené steny, podhľad podchodu a takisto aj nedostatky na schodoch. V marci prišli obyvatelia a poslanci s myšlienkou čistenia hradiska, v dvoch etapách hŕstka statočných vyzbierala cca 140ks 120 litrových vriec odpadu a približne 50 pneumatík.

„Hradisko nebolo čistené dlhé roky a zďaleka ešte nie je čisté, akciu bude treba zopakovať. Vyzývam aj touto cestou ľudí, aby boli k prírode a živ. prostrediu šetrní a aby si to čo do lesa prinesú plné aj prázdne odniesli späť!“ apelujú na návštevníkov poslanci

Pre rok 2017 majú poslanci možnosť investovať vo svojom volebnom obvode finančné prostriedky z pohotovostného fondu následovne:
 
A, 16000€ - kapitálové výdavky. V spolupráci s mestom sa budeme snažiť čo najúčelnejšie naplánovať využitie pridelených prostriedkov, na vybrané väčšie/menšie projekty:
B, 4000€ - bežné výdavky:
•    Podpora nadácií so zameraním na podporu kultúry, športu a sociálny program
•    Podpora kultúrnospoločenských aktivít
•    Podpora športových aktivít
•    Podpora komunitných aktivít

„Veríme, že občania sú s prácou poslancov spokojní. V prípade akýchkoľvek podnetov a návrhov na zlepšenie životnej úrovne na Hájiku sme Vám k dispozícii. Stretnutie občanov s poslancami sa koná každú prvú stredu v mesiaci o 17,00 v ZŠ na Hájiku,“ dodali poslanci za volebný obvod č.5 Hájik - Ing. Ján Ničík, Ing. Marán Janušek a Ing. Ľuboš Plešinger.

Prečítajte si viac:


  • Trenčín
  • |
  • 07 december 2023, 12:34
Upozornenie na uzávierku ulice v Trenčíne