Mesto Žilina upozorňuje vlastníkov pozemkov v súvislosti so zvýšeným výskytom diviakov


Foto: Mesto Žilina upozorňuje vlastníkov pozemkov v súvislosti so zvýšeným výskytom diviakov

Mestský úrad v Žiline - odbor životného prostredia na základe vlastných poznatkov, ako aj podnetov a sťažností obyvateľov a návštevníkov mesta Žilina, upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov so zeleňou na povinnosť udržiavať ju v riadnom stave a zabezpečovať jej sústavnú údržbu.

Každý vlastník alebo užívateľ pozemku so zeleňou je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Treba upozorniť, že buriny sú významným zdrojom alergénneho peľu. Zaburinené pozemky ohrozujú aj susedné pozemky, vznikajú škody na kvalite pôdy a zberaných plodinách. Takýto pozemok narúša estetický vzhľad okolia, vyskytujú sa na ňom vo zvýšenej miere hlodavce a často sa na takéto pozemky ukladá aj odpad, čo napomáha vzniku nelegálnych skládok.

Mesto Žilina vydalo v minulosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina, kde vymedzuje postupy, práva a povinnosti pri údržbe pozemkov so zeleňou. V predpise sú uvedené zásady pre udržiavanie  poriadku a čistoty takýchto plôch. Týmto upozornením dáva do pozornosti vlastníkom a užívateľom pozemkov ich povinnosti v súvislosti s touto tematikou.

V neposlednom rade vedenie mesta opätovne apeluje na údržbu pozemkov vo vzťahu k výskytu diviakov, ktoré sa nachádzajú dokonca aj v intraviláne mesta. V súčasnosti sa pravidelne objavujú v Závodí pri ul. Gogoľova, Pod sadom a v okolí, ďalej pri ul. Kvačalova v okolí cintorína v Závodí, dokonca sa pohybujú popri Priemyselnej ulici, pričom nie je pre ne problém prejsť aj cez Rajčanku. Neudržiavané plochy diviaky priťahujú, vyhľadávajú tam potravu a dokonca na takéto miesta cez deň zalíhajú. Ak budú pozemky v požadovanom stave, predpokladá sa znížený výskyt diviakov v takto udržiavaných lokalitách.

Upozorňujeme, že v prípade zanedbávania starostlivosti o pozemky a zeleň, bude odbor životného prostredia zasielať výzvy. Za porušenie ustanovení o údržbe zelene môže byť uložená v priestupkovom konaní aj finančná pokuta. Preto žiadame vlastníkov a užívateľov takýchto pozemkov, aby venovali tomuto problému potrebnú pozornosť.

Prečítajte si viac: