Mesto slávnostne otvorilo denný stacionár na Vlčincoch, kapacita je 10 miest


Foto: Mesto slávnostne otvorilo denný stacionár na Vlčincoch, kapacita je 10 miest
Galéria: 4 fotky
Foto: TS Mesto Žilina

Mesto Žilina rozširuje poskytovanie sociálnych služieb o nové, ktoré bude poskytovať v priestoroch Denného stacionára na sídlisku Vlčince. Denný stacionár pre prijímateľov sociálnej služby bol slávnostne otvorený 8. augusta 2017.

Otvoreniu predchádzali stavebné úpravy objektu, ktoré zahŕňali bezbariérový prekrytý prístup do objektu, sociálnych zariadení, na chodbe sa osadili madlá, pod schodiskom sa vytvoril uzamykateľný priestor pre dočasné uloženie invalidných vozíkov aj uzamykateľné šatníkové skrinky. Stavebnými úpravami vznikla aj nová miestnosť pre personál a relaxačná resp. spoločenská miestnosť pre prijímateľov sociálnej služby. Celkové náklady hradené z rozpočtu mesta predstavujú sumu vo výške 25 723,82 eur.

Sociálna služba bude poskytovaná v pracovných dňoch od 07:00 do 16:00


Zariadenie je určené pre cieľovú skupinu: fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej III. a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Denný stacionár na Námestí J. Borodáča v Žiline má kapacitu 10 miest a sociálna služba bude príjemcom poskytovaná počas pracovných dní, v čase od 7.00 hod. – 16.00 hod.

Galéria: 4 fotky


V zariadení sa budú poskytovať sociálne služby zamerané na rozvoj pracovných zručností, záujmovú činnosť, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch osobnej hygieny, sprievod pri chôdzi, pomoc pri jedení, obliekaní). Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu predstavuje 0,66 eur za hodinu. Klient hradí 30% z celkových nákladov.

Klientom budú taktiež poskytované i stravovacie služby, pričom suma za desiatu predstavuje 0,30 eur/deň, suma za olovrant predstavuje 0,30 eur/deň a výška úhrady za obed je stanovená v pásmach v závislosti od výšky príjmu prijímateľa sociálnej služby od 1,11 – 1,79 eur (podľa ods. 5 článku 31 VZN č. 15/2014).Prečítajte si viac:


Zdroj: TS Mesto Žilina