Do najbližšieho zastupiteľstva smeruje Koncepcia rozvoja športu v Žiline na roky 2017 až 2022


Foto: Do najbližšieho zastupiteľstva smeruje Koncepcia rozvoja športu v Žiline na roky 2017 až 2022

Pred takmer rokom schválili poslanci na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline prípravu materiálu Koncepcia rozvoja športu mesta Žilina na roky 2016 – 2020. Vzhľadom na to, že príprava strategického dokumentu trvala takmer rok, a smeruje do zastupiteľstva až teraz, aktualizovali jej autori aj obdobie, počas ktorého by sa mala koncepcia realizovať na roky 2017 až 2022. Dokument vychádza z analýzy stavu športovísk a potrieb klubov, ktorú na sklonku roka 2015 pripravil Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu Žilina.

Dotazník vyplnilo 57 žilinských športových klubov, čo predstavuje väčšinové zastúpenie v Žiline, následne pracovná skupina zadefinovala ciele a oblasti, na ktoré má byť koncepcia orientovaná. Materiál mohla pripomienkovať aj verejnosť, spolu prišlo 13 relevantných podnetov, ktoré autori zapracovali do dokumentu. V jeho aktuálnej podobe smeruje na schválenie do najbližšieho Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré prebehne v pondelok 26. júna 2017.

Podpora skvalitnenia telesnej výchovy na školách a podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže

Autori koncepcie upozorňujú, že myšlienka kalokagatie - ideálu harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka, sa zo škôl postupne vytratila. „Zmeny, ktoré boli robené v krátkych časových intervaloch a nie vždy koncepčne, priniesli so sebou nedostatočné docenenie významu predmetu telesná výchova na školách, slabú prezentáciu pohybových aktivít detí a mládeže a osvetu dobrých príkladov z praxe, slabú spoluprácu s rodinou v realizácii pohybových aktivít a rekreačného športu v mimovyučovacom čase,“ uvádza koncepcia.

Aj preto chce mesto v podporovať skvalitnenie hodín telesnej výchovy, v rámci výchovno–vzdelávacích programov by mali byť do týždenného harmonogramu zaradené tri hodiny telesnej výchovy. Jednu z hodín by mala tvoriť všeobecná pohybová príprava, dvakrát ročne by mal prebiehať monitoring výkonnosti a zdatnosti žiakov.


Ku zlepšeniu metodickej kontroly navrhuje koncepcia využitie trénerského potenciálu športových klubov, ktoré by následne získali vyšší koeficient pri prideľovaní dotácii. Mesto by malo podľa koncepcie podporovať aj vznik nových športových krúžkov v rámci centier voľného času, ktorých pôsobí na území Žiliny niekoľko.

Záujem verejnosti o športové aktivity rastie, úlohou mesta má byť zlepšenie podmienok


Autori koncepcie pripomenuli, že trend športovania verejnosti v súčasnosti stúpa. „Veľký záujem je najmä o bežecké disciplíny, cyklistiku, bežecké lyžovanie, in line korčuľovanie, teda športy, ktoré nepotrebujú zázemie,“ uvádza koncepcia, pričom zároveň jej autori poukázali na nedostatok športovísk.

Atraktivitu športovania pre rekreačnú verejnosť chce mesto Žilina podporovať aj organizáciou amatérskych súťaží, ktoré poskytujú možnosť konfrontovať sa. Už v súčasnosti mesto organizuje a spoluorganizuje niektoré športové podujatia pre rekreačne športujúcu verejnosť, ďalšie pravidelne organizujú športové kluby v Žiline.

Podmienky pre športovanie sa týkajú ako amatérskej, tak aj vrcholovej úrovne. Práve vrcholová úroveň je často životne závislá od financovania zo strany štátu, situácia by sa mohla zlepšiť s úpravou zákona o financovaní športu. „Výmenou za transparentnosť riadenia športu garantuje od roku 2019 dvojnásobok prostriedkov v porovnaní s rokom 2015 s nárastom o cca 8,5 miliónov eur počas štyroch rokov, teda celkovo o približne 34 miliónov eur,“ konštatujú autori. Mesto chce v grantovom systéme zohľadňovať prácu s mládežou, zároveň zo strany jeho predstaviteľov zvýšiť záujem o vrcholový šport a pomôcť budovať vzory pre deti a mládež.


Jedným z cieľov je aj pravidelne zvyšovať objem finančných prostriedkov v grantovom systéme pre oblasť športu, v Žiline je v súčasnosti viacero športových klubov, ktorých finančná situácia je hraničná. „Tradičné športy, ktoré preslávili mesto – basketbal, volejbal, hádzaná či atletika, dnes živoria,“ uvádzajú autori koncepcie.

Revitalizácia športových areálov, pribudnúť by mohol cykloareál Petra Sagana na vodnom diele

Okrem finančných problémov sa kluby často stretávajú aj s absenciou športových areálov, resp. ich nedostatočným počtom na území mesta. Úplne chýba napríklad priestor pre americký futbal, zmeniť by to mala pasportizácia a následná revitalizácia športovísk mesta Žilina. Začať by sa pritom mohlo areálmi a telocvičňami základných škôl, pri ktorých sú níklady relatívne nižšie.

„Prvými, najjednoduchšími krokmi by mali byť revitalizácie školských telocviční a areálov s bežeckými dráhami a vonkajšími ihriskami, kde by na obnovu neboli potrebné vysoké finančné náklady. Taktiež je potrebné pracovať s potencionálom prírodných a verejných, ako aj vnútroblokových sídliskových priestranstiev na účelové využitie pre šport,“ spresňuje koncepcia.


Medzi novými projektmi pre posilnenie športovej infraštruktúry figuruje aj projekt cykloareálu Petra Sagana na vodnom diele, ktorý by mohol zahŕňať pumptrackovú dráhu. Z výrazných investičných projektov má mesto v pláne pokračovať pri príprave štúdie na vybudovanie športového areálu v priestoroch medzi Budatínskym hradom a Vodným dielom Žilina. V hre je však stále aj Športová hala na Bôriku, kde by sa podľa koncepcie mal vypracovať technický posudok pre zhodnotenie stavu, rekonštrukcie a prevádzkových nákladov.

„Koncepcia je otvoreným dokumentom, do ktorého je možné vstupovať podľa podmienok a možností samosprávy, ako aj podnetov prichádzajúcich od športovej verejnosti. Na základe koncepcie je potrebné stanoviť kroky, ktoré budú viesť spracovaniu akčných plánov na dva roky a budú zapracované v základných dokumentoch mesta, najmä v programovom rozpočte na ten-ktorý rok,“ uzatvárajú autori koncepcie.

Koncepciu rozvoja športu mesta Žilina na roky 2017 - 2022 odporučila dňa 5. júna 2016 schváliť na najbližšom zastupiteľstve aj Mestská rada. To sa bude konať už v pondelok 26. júna 2017.Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu