Pri cestovaní autobusmi SAD Žilina si vždy pýtajte lístok, vyhnete sa nedorozumeniam a sankciám


Foto: Pri cestovaní autobusmi SAD Žilina si vždy pýtajte lístok, vyhnete sa nedorozumeniam a sankciám Foto: TS SAD Žilina

Slovenská autobusová doprava Žilina upozorňuje cestujúcich, ktorí využívajú jej spoje, na to, aby si vždy pri preprave pýtali od vodiča lístok. Cestovný lístok je totiž dokladom potvrdzujúcim uzatvorenie prepravnej zmluvy, ktorým sa preukazujete pri prípadnej kontrole zo strany revízora.

Cestovaním autobusmi SAD Žilina vzniká medzi cestujúcim a dopravcom právny vzťah, ten sa uzatvára zaplatením cestovného po vstupe do autobusu. Cestovný lístok je dokladom o zaplatení, na základe ktorého vzniká cestujúcemu právo, aby sa dopravil z miesta východiskovej zastávky do cieľovej zastávky spojom podľa cestovného poriadku, riadne a včas.

Preto si lístok prevezmite od vodiča aj v prípadoch, kedy ho nepotrebujete pre účtovné potreby. Vyhnete sa tak prípadným sankciám a nedorozumeniam. V prípade dodatočnej úhrady cestovného je výška sankcie 40 eur. Ak cestujúci odmietne poskytnúť osobné údaje pre prípad vymáhania pokuty, je povinný strpieť úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti.

Cestovný lístok je veľmi dôležitý aj v prípade mimoriadnej udalosti, napríklad nehody vozidla, alebo ak by vám vznikla škoda. Práve na základe neho je možné zistiť všetky potrebné údaje - najmä smer a čas cesty, čo je dôležité v prípade uplatňovania práv, reklamácie či sťažnosti.

Všetky práva a povinnosti cestujúceho vyplývajúce z uzatvorenia prepravnej zmluvy nájdete v Prepravnom poriadku pre pravidelnú autobusovú dopravu, ktorý je zverejnený na www.sadza.sk.

Prečítajte si viac:Zdroj: TS SAD Žilina