V Bôrickom parku vysadia takmer 200 nových stromov a 1900 kríkov, pribudne aj nový trávnik


Foto: V Bôrickom parku vysadia takmer 200 nových stromov a 1900 kríkov, pribudne aj nový trávnik Foto: ilustračné / robotika.cz

Stav zelene v Parku Ľudovíta Štúra (naďalej nazývanom aj Bôrický park) bol už dlhší čas nevy­hovujúci. Dlhodobo chýbali výchovné a revitalizačné rezy porastov, ktoré by zlepšili ich zdravotný stav. Neodborným zásahom do drevín a zlým ore­závaním v minulosti vznikli hlavne na stromoch druhotné koruny, ktoré sú oveľa náchylnejšie na výskyt parazitov a hubových chorôb.

Vek mnohých stromov bol vysoký

Druhové zloženie ale najmä vek jedno­tlivých stromov predstavoval problém, ktorý už bolo po­trebné riešiť. Revitalizácia zelene a drevín v parku bola preto nevyhnutným riešením. Ozdravné zásahy po­môžu obnoviť vekovú a dru­hovú rôznorodosť parku, ako aj zdravotný stav jednotlivých druhov vegetácie. Zároveň sa predíde vznikom úrazov, ktoré v minulosti hrozili návštevníkom v dôsledku zlého zdravotného stavu týchto drevín.

Niektoré práce začali ešte v roku 2016

Prvé ozdravné rezy ako aj výrub stromov so zlým zdravotným stavom bol vykonaný ešte v roku 2016. Ďalšie úpravy drevín prebehli v parku pred niekoľkými týždňami. Momentál­ne sú už tieto činnosti ukončené a ďalšia etapa revitalizácie prebehne v najbližších mesiacoch, kedy sa začne s výsadbou nových druhov rastlín. Pribudnúť by tak malo 191 stromov a viac ako 1 900 kríkov, ktoré oživia priestranstvo parku v súlade s plánovanou re­konštrukciou.


Niektorým obyvateľom mesta sa môžu zdať zásahy do drevín v parku až príliš rozsiahle, no mesto ubezpečuje, že úpravy boli nevyhnutné, nakoľko sa v minulosti niektoré po­trebné činnosti nezrealizovali, a to z dôvodu nedostatku financií.

O mestskú zeleň sa v súčasnosti starajú dve zmluvné spoločnosti

Medzi po­vinnosti spoločností, ktoré majú na starosti mestskú zeleň spadá kosenie tráv­nikov, hrabanie lístia, výsad­ba letničiek, údržba drevín či výsadba rastlín. Rozsah prác týkajúcich sa údržby zele­ne závisí aj od výšky financií, ktoré mesto na vyčlení zo svojho rozpočtu. V najbližších mesiacoch sa začne s úpravou vegetácie v parku. Tiež sa odstránia vyko­pané pne zrezaných stromov, na ktoré mnohí ľudia upozorňovali a začne sa s navážaním orni­ce, substrátov a terénnymi úpravami.

Park oživia aj nové kvetinové záhony a tiež nový trávnik. V okolí sochy Ľu­dovíta Štúra zasa bude prebiehať realizácia fontány. Posledné stromy v parku vysadia počas jesene a definitívne ukon­čenie revitalizačných a re­konštrukčných prác v parku je stanovené na koniec mesiaca ok­tóber.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: zilina.sk