Materské školy v Žiline navštevuje 763 predškolákov, zápis do škôl prebehne 5. - 7. apríla


Foto: Materské školy v Žiline navštevuje 763 predškolákov, zápis do škôl prebehne 5. - 7. apríla Foto: Mesto Žilina

Zápis detí do 1. ročníka všetkých základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, sa pre školský rok 2017/2018 uskutoční v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2016 od 5. do 7. apríla 2017. 

Vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude od 5. do 7. apríla 2017 v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. prebiehať zápis do prvého ročníka základnej školy. Bližšie informácie sa dajú získať na webových stránkach jednotlivých škôl alebo ich priamo poskytnú riaditelia škôl, prípadne pracovníci odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na tel. č.: 0918 706 034. 

Zápis sa týka všetkých detí, ktoré do 31. augusta 2017 dovŕšia šiesty rok veku. V súčasnej dobe materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevuje 763 predškolákov. 

Čo potrebuje rodič k zápisu?

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov. Pre presnosť údajov je potrebné, aby si zákonní zástupcovia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 


Kde prihlásiť dieťa?

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. 

Čo s nadanými deťmi, ktoré nedosiahli šesť rokov?

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Deti s intelektovým nadaním majú možnosť navštevovať triedy pre intelektovo nadané deti (Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda). 

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok na základe žiadosti rodiča alebo na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča. Súčasťou žiadosti rodiča je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac:Zdroj: Mesto Žilina