Už v pondelok budú poslanci riešiť otázky mesta - rokovací poriadok, úver na osvetlenie či platy


Foto: Už v pondelok budú poslanci riešiť otázky mesta - rokovací poriadok, úver na osvetlenie či platy Foto: ilustračné

V pondelok 20. februára sa uskutoční 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Poslanci sa okrem iného budú venovať aj témam ako rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, návrh na schválenie investičného úveru za účelom rekonštrukcie verejného osvetlenia či návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov zastupiteľstva.

Vo februárovom zastupiteľstve sa poslanci budú venovať rokovaciemu poriadku, ktorým sa riadia pri mestských zastupiteľstvách. Predložený materiál má reagovať na požiadavky a podnety zo strany niektorých mestských poslancov. Mal by sa tak doplniť už existujúci rokovací poriadok o údajné poznatky z praxe.

Jedným z bodov rokovania budú aj odmeny mestských poslancov. Iniciatíva vychádza opäť od niektorých poslancov zastupiteľstva, ktorí tak v konečnom dôsledku budú rozhodovať o svojich „platoch“. Sú toho názoru, že ich režijné náklady sú pri správe obvodov a práce s občanmi mesta v mnohých prípadoch vyššie, než sú v súčasnosti odmeňovaní.

Vzhľadom na súčasný nevyhovujúci technický stav osvetlenia v meste, ktoré reálne ohrozuje zdravie i život ľudí sa samospráva rozhodla žiadať o investičný úver určený na rekonštrukciu mestského osvetlenia. Mestské zastupiteľstvo preberie i tento návrh. Plánovaná rekonštrukcia môže priniesť úsporu na prevádzkových nákladoch a nákladoch na spotrebu elektrickej energie zhruba 70%. Mesto každý rok zaznamená pád niekoľkých úplne prehrdzavených stĺpov. Zatiaľ našťastie nedošlo k žiadnym zraneniam osôb ani poškodeniu cudzieho majetku.

Aj z týchto dôvodov je nevyhnuté prikročiť k rekonštrukcii, o čo sa snaží vedenie mesta navzdory niektorých mestských poslancov. V súčasnosti za predraženou rekonštrukciou verejného osvetlenia je nevýhodná zmluva pre mesto, ktorú zdedilo súčasné vedenie po svojich predchodcoch. Nastavená je žiaľ tak, že ak sa chce mesto od nej odbremeniť, musí ju naplniť. Ak by sa rekonštrukcia odložila, pre mesto to bude v budúcnosti drahšie. Celkové náklady na rekonštrukciu totiž narastajú o index stavebných prác, ktorý stanovuje Štatistický úrad SR.


Poslanci sa budú môcť na zasadnutí vyjadriť aj k pravidlám času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste, ktoré upravuje VZN č. 5/2016 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina. V rámci všeobecného prevádzkového času prevádzkarní obchodu a služieb si každý podnikateľ sám stanovil prevádzkový čas pre svoju prevádzkareň. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto VZN môže mestské zastupiteľstvo určiť konkrétnej prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa.

Program 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 20. 2. 2017
Všetky informácie o činnosti, dochádzke, hlasovaní zastupiteľského zboru a dokumenty k programom zasadnutí nájdete na stránke: www.zilina.sk/mestske-zastupitelstvo/.             


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina