Vtáčia chrípka v Žiline: Boli nariadené prísne opatrenia a zákazy, prebehne súpis domácej hydiny


Foto: Vtáčia chrípka v Žiline: Boli nariadené prísne opatrenia a zákazy, prebehne súpis domácej hydiny Foto: ilustračné / vtaciachripka.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina (ďalej len RVPS Žilina) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.”) nariaďuje vykonať opatrenia

Právnickým osobám:

  • Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
  • Obecný úrad Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom
  • Obecný úrad Rosina, Dolná Rosinská, 013 22 Rosina,
  • Poľovnícka spoločnosť Vrchy, Ing. Ladislav Brezovský, Višňové 630, 013 23 Višňové
  • Poľovnícke združenie Hubertus Žilina, Ivan Milec, Bukovinská 13, 010 01 Žilina
  • Poľovnícka spoločnosť Straník, Talapka Ján, Železničná 603/18, 013 01 Teplička nad Váhom

Fyzickým osobám:

  • všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v monitorovacej oblasti

Určuje:

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Miesto nálezu pozitívneho voľne žijúceho vtáka:

  • prvá pozitívna vzorka: jazierko pri ekokoridore Teplička nad Váhom
  • druhá pozitívna vzorka: kanál pri Vodnom diele Žilina

Monitorovacia oblasť (s polomerom 3 km od miesta nálezu): katastrálne územie mesta Žilina - mestské časti Zádubnie, Budatín - po sútok Váhu s Kysucou, Mojšova Lúčka Vlčince, Solinky - po ulicu Obvodná, Bôrik, Hliny, Staré mesto - po ulicu Bratislavská centrum - od ulice Mostná po ulicu Obvodná, Celulózka, Trnové - po ulicu Magočovská’ Rosinky katastrálne územia obcí Teplička nad Váhom, Rosina - ulice Dolná Rosinská, Malá Voda, Veľká Voda, Odtrnovie a priľahlé ulice k hraničnej ulici Na hájik (cintorín).

Dátum zistenia choroby - vyslovenie podozrenia: 27.01.2017 a 29.01 2017 

Dátum potvrdenia choroby: 31.01.2017


Prečítajte si viac: