Mesto Žilina je pripravené na zimnú údržbu ciest a chodníkov


Foto: Mesto Žilina je pripravené na zimnú údržbu ciest a chodníkov

S príchodom zimných mesiacov je nutná aj údržba mestských komunikácii. Tú v zmysle Operačného plánu zimnej údržby zabezpečuje spoločnosť Žilinské komunikácie, a. s., ktorá vykonáva podľa potreby posypanie povrchu vozoviek interným a chemickým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu.

Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest a frekventovaných ulíc s premávkou mestskej hromadnej dopravy. V tomto roku bude mať mesto na skládke posypového materiálu v areáli firmy Žilinské komunikácie k dispozícii približne 700 ton inertného posypového materiálu a 950 ton (+500 ton v zálohe) chemického posypového materiálu.

Zimná údržba ciest je zabezpečená pre cesty v celkovej dĺžke 255 km a pešie komunikácie v celkovej dĺžke 63 km. Pre občanov bude opäť k dispozícii nepretržitá dispečersko-spravodajská služba (041/ 565 23 71), na ktorej môžu nahlasovať problémy s prejazdnosťou ciest alebo chodníkov.

Upozorňujeme však na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2009. Zimnú údržbu chodníkov a ostatných verejných priestranstiev priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré nie sú zahrnuté v Operačnom pláne, sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2009 povinní zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. Zimnú údržbu parkovísk sú povinní zabezpečiť príslušní zmluvní nájomcovia.

Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa rozumie taký stav povrchu komunikácie, aby bola možná bezpečná premávka na komunikáciách a chôdza na chodníkoch pre peších pri zvýšenej opatrnosti, s ohľadom na okamžitú poveternostnú situáciu a technicko-stavebný stav komunikácie, pričom vodič aj chodec by mali byť patrične vybavení na pohyb v zimnom období, hlavne však vhodnou obuvou.

Na základe viacerých podnetov čitateľov z minulosti upozorňujeme, že nie všetky cesty v mestských častiach sú v správe Mesta Žilina. Mnohé štátne cesty II. a III. triedy spravuje Žilinský samosprávny kraj (Správa ciest ŽSK).


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu