Obyvateľov Strečna trápi špinavá cesta, ktorú znečisťujú nákladné autá


Foto: Obyvateľov Strečna trápi špinavá cesta, ktorú znečisťujú nákladné autá

Nielen obyvatelia Strečna, ale aj vodiči, ktorí prechádzajú po ceste okolo čerpacej stanice, sú rozhorčení z aktuálneho stavu vozovky. Neďaleko totiž prebiehajú výkopové a stavebné práce, a nákladné autá, ktoré vychádzajú zo staveniska, sú neočistené a znečisťujú vozovku. 

Mnohí vodiči jazdia po tomto úseku aj viackrát do dňa a ich autá sú neustále špinavé. O čistenie cesty sa podľa slov obyvateľov nikto nestará, čím dochádza k porušovaniu zákona. Ten jasne hovorí, že o upratanie cesty by sa mal postarať ten, kto ju znečistil. Ak to nespraví podnikateľ, hrozí mu pokuta až 33 190 eur, fyzické osoby môžu byť sankcionované do výšky 330 eur. Túto úpravu prináša zákon o pozemných komunikáciách - § 22a.

§ 22a, zákon č. 135/1961 Zb.:
Cestný správny orgán a obec v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33 190 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak
c) znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie,

§ 22c, zákon č. 135/1961 Zb.:
(1) Priestupku na úseku pozemných komunikácií sa dopustí ten, kto
c) znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie,
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. h) možno uložiť pokutu do 330 eur.

So žiadosťou o informácie, či bol podaný podnet, sme sa obrátili na hovorcu polície. Tá upovedomila obec Strečno. „Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vydal dňa 30. júna 2016 stanovisko k stavbe v katastrálnom území obce Strečno, okres Žilina pre účely stavebného povolenia, pričom jednou z podmienok bolo, že v rámci stavby sme žiadali prijať také opatrenia, ktoré budú  zamedzovať znečisťovaniu pozemných komunikácií. Na základe Vášho podnetu týkajúceho sa znečisťovania účelovej komunikácie v obci Strečno sme v pondelok 17. októbra 2016 upozornili na túto skutočnosť obec Strečno, ako príslušného správcu predmetnej účelovej komunikácie,“ uviedol policajný hovorca Radko Moravčík.

Polícia bude tiež úsek kontrolovať a v prípade porušenia ustanovenia zjedná nápravu. „Na základe uvedených skutočností budeme v danom úseku vykonávať kontrolnú činnosť zameranú na porušenie ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia budeme postupovať v zmysle zákona,“ doplnil Moravčík.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu