Žilinskí poslanci rozhodovali o zásadných otázkach mesta


Foto: Žilinskí poslanci rozhodovali o zásadných otázkach mesta

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline sa na svojom 39. zasadnutí zhodli v bodoch programu, ktoré budú mať pozitívny vplyv na život v meste Žilina. Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. bolo schválené doplnenie Tarify MHD v Žiline, rozoberala sa problematika škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a hlasovalo sa o majetkovom vysporiadaní vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS.

Poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline sa na svojom 39. zasadnutí dňa 30. júna 2014 zhodli v bodoch programu, ktoré budú mať pozitívny dopad na život v meste Žilina. Riaditeľ Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. Ján Barienčík informoval mestských poslancov o hospodárení spoločnosti za I. kvartál roka 2014, ktoré skončilo s kladným hospodárskym výsledkom 216 257 €. S platnosťou od 1. augusta 2014 sa dopĺňa Tarifa MHD v Žiline o akceptáciu čipovej karty International Student Identity Card (ISIC karta) a rozšírilo sa bezplatné cestovanie pre jednu dospelú osobu s detským kočíkom s dieťaťom vo vozidlách MHD v Žiline. Náčelník Mestskej polície Žilina predniesol správu o činnosti mestskej polície za rok 2013, ktorú kladne vyhodnotili aj samotní poslanci. Poslanci vyslovili spokojnosť s výkonom policajtov pri zabezpečovaní verejného poriadku, ako aj s aktivitou Mestskej polície Žilina pri stretnutiach poslancov jednotlivých obvodov s občanmi mesta, kde policajti priamo zodpovedajú na dotazy a riešia požiadavky verejnosti. V roku 2013 na území mesta Žilina pribudlo celkom 24 kamier Mestského kamerového systému v centrálnej časti mesta, čo prispelo k väčšej bezpečnosti a pomohlo pri objasňovaní protiprávneho konania v spolupráci so štátnou políciou. V tomto roku pribudne ďalších 20 až 30 kamier kamerového systému, ktoré sa v súčasnosti inštalujú na sídliskách Vlčince, Solinky a Hájik.

V oblasti školstva došlo k 31. augustu 2014 k vyradeniu zo siete škôl a školských zariadení a následnému zrušeniu Základnej umeleckej školy, Gaštanová 8327/56A, Žilina a jej súčastí, elokovaných pracovísk a k 1. septembru 2014 k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení ako Elokované pracoviská - Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, Žilina. K tejto zmene došlo z dôvodu, že na žiaka školy môže získať finančné prostriedky na skupinovú a individuálnu formu vzdelávania iba jedna ZUŠ. Základná umelecká škola, Gaštanová 8327/56A, Žilina so svojimi elokovanými pracoviskami poskytuje vzdelávanie žiakov iba v skupinovej forme vo výtvarnom odbore a táto zmena prinesie žiakom možnosť vzdelávať sa aj v individuálnej forme, nakoľko Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, Žilina poskytuje všetky formy a odbory štúdia.

V rámci racionalizačných opatrení Mesta Žilina v otázke škôl, poslanci rozhodli o zrušení:
- Základnej školy, Hollého 66, Žilina a jej súčastí, a následnom zaradení do siete škôl a školských zariadení  ako Elokované pracovisko, Hollého 66, Žilina, ako súčasť Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina;
- Základnej školy, Gaštanová 56, Žilina a jej súčastí a následné zaradenie do siete škôl a školských zariadení Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina. Dôvodom tejto zmeny je skutočnosť, že v ZŠ sú 4 triedy materskej školy a vytvára sa Elokované pracovisko, Na stanicu 27, Žilina;
- Základnej školy s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina a jej súčastí a následné zaradenie do siete škôl a školských zariadení ako Elokované pracovisko, Na stanicu 27, Žilina ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina.

Tieto kroky podporujú cieľ Mesta Žilina a jeho zámer zefektívniť financovanie škôl a školských zariadení, nasmerovanie ľudských, materiálnych a finančných zdrojov do rozvoja výchovy a vzdelávania na území mesta Žilina. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, vyhlásilo dňa 28. februára 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Mestskí poslanci schválili predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Považský Chlmec – stoková sieť“, v ktorom sa Mesto Žilina spolupodieľa na financovaní vo výške 5 %, čo predstavuje sumu vo výške 458 823,46 € z celkových oprávnených výdavkov. Cieľom projektu podávaného v rámci uvedenej výzvy je vybudovanie novej stokovej siete v Považskom Chlmci, po schválení žiadosti o poskytnutie NFP je Mesto Žilina pripravené zabezpečiť realizáciu uvedeného projektu. V prípade schválenia projektu je začatie prác plánované na november 2014 a realizácia projektu bude ukončená vydaním povolenia na skúšobnú prevádzku najneskôr k 31. decembru 2014. Predkladaný návrh na realizáciu projektu je v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a Územným plánom mesta Žilina.

Mestské zastupiteľstvo schválilo personálnu zmenu v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a do funkcie člena dozornej rady spoločnosti ustanovilo Bohumila Kostolného, namiesto doterajšieho člena dozornej rady Ing. Patrika Gromu, ktorý sa vzdal funkcie člena dozornej rady spoločnosti k 1. júnu 2014.

V závere zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline došlo k rozhodnutiu o vysporiadaní vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS, ktoré boli jednomyseľne všetkými poslancami odmietnuté v plnom rozsahu. Mestskí poslanci, ako aj primátor, neboli stotožnení s obsahom predkladaného materiálu, ktorý pokladali za nevýhodný pre obyvateľov mesta Žilina. I napriek tejto skutočnosti, primátor mesta Žilina Igor Choma mimoriadne umožnil vystúpiť pánovi Trabelssiemu k tomuto bodu programu.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu