Mesto upozorňuje mládež a predajcov alkoholu na kontroly, pokuta hrozí až do výšky 6600 eur!


Foto: Mesto upozorňuje mládež a predajcov alkoholu na kontroly, pokuta hrozí až do výšky 6600 eur!

V súvislosti s ukončením školského roka a nastupujúcimi letnými prázdninami Mestská polícia Žilina upozorňuje mládež a predajcov alkoholických nápojov na opakované kontroly, ktoré budú vykonávané hliadkami MP v súčinnosti so štátnou políciou na verejných priestranstvách, v sadoch, v parkoch, ale aj v prevádzkach, kde sú podávané alkoholické nápoje.

V prípade nerešpektovania zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a nerešpektovania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 15/2012  o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, bude polícia postupovať v zmysle zákonných kompetencií.

V odôvodnených prípadoch môže mesto uložiť mladistvej osobe do 18 rokov zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

 Podľa uvedeného zákona č. 219/1996 Z. z.

  • každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy uvedené v tomto zákone, je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže
  • osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje
  • právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v tomto zákone, môže uložiť obec pokutu až do výšky 6638,78 €.

Prečítajte si viac: