Výsledky 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline


Foto: Výsledky 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline

Na Radnici mesta Žilina zasadal v pondelok 19. mája zastupiteľský zbor, ktorý rokoval a rozhodoval o aktuálnym témach nášho mesta. Mestskí poslanci sa v úvodných bodoch programu oboznámili s výsledkami hospodárenia mestských inštitúcii za 1. štvrťrok 2014, rokovali o otázkach školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta a rozhodli o odpredaji akcií Mesta v spoločnosti BYTTERM, a.s. , ako aj o odpredaji pozemkov spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o.

Riaditeľ Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. informoval primátora mesta Žilina a mestských poslancov o výsledku hospodárenia dopravného podniku za rok 2013, v ktorom ozrejmil všetky potrebné finančné operácie podniku v uplynulom roku. Dopravný podnik ukončil činnosť v roku 2013 vyúčtovaním príspevku z výkonov vo verejnom záujme vo výške mínus 365 798 €. Táto strata je krytá hotovostným zostatkom na účtoch spoločnosti. V porovnaní s rokmi 2009 a 2010, kedy bola spoločnosť v strate približne 900 000 €, ide o značný pokrok v hospodárení spoločnosti. Netreba však zabúdať na to, že za súčasného vedenia dochádza k postupnej obnove vozového parku, ktorý bol extrémne zastaraný. V rokoch 2012 a 2013 bolo odovzdaných do prevádzky 15 nových trolejbusov a v roku 2014 bude zakúpených 5 nových autobusov. Do nasledujúcich rokov sa intenzívne pripravujú projekty na obnovu celého vozidlového parku autobusov a trolejbusov, ktoré budú financované z európskych prostriedkov.

V kladných číslach skončilo hospodárenie Mestského divadla Žilina, ktoré v prvom štvrťroku výrazne zvýšilo hranosť vlastných inscenácií. Divadlo po úhrade všetkých nákladov na svoju činnosť vykázalo zisk 2 300 €. Mestská krytá plaváreň v Žiline vykázala zisk za prvý štvrťrok 1 280,73 € a rovnako si počínala spoločnosť ŽILBYT, s.r.o., ktorá vykázala zisk 5 601 €. Mesto Žilina úspešne ukončilo rok 2013 s prebytkom 1,5 mil. €. Uvedené ekonomické ukazovatele nasvedčujú tomu, že súčasnému vedeniu mesta pod vedením primátora Igora Chomu sa darí ozdravovať mestské financie, čo potvrdzuje aj znižujúca sa výška dlhu Mesta Žilina. Igor Choma v roku 2011 prevzal Mesto Žilina v dlhu 130.29%, no k 31. decembru 2013 bol dlh Mesta 77.06%. To znamená, že súčasnému vedeniu mesta sa podarilo znížiť dlh o 53.23%.

Po objektívnych sťažnostiach obyvateľov mesta na reprodukovanú hudbu schválili mestskí poslanci nové znenie VZN č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina tak, aby hudobná produkcia neobťažovala verejnosť, obzvlášť v letných mesiacoch na verejných priestranstvách.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline zmenilo priemernú výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na rok 2014, ako aj pre neštátne zariadenia. Podnet poslanca na navýšenie sumy na dieťa centra voľného času nebol schválený, keďže ide o financie Mesta, ktoré sú v zmysle zákona prerozdeľované aj neštátnym školám a školským zariadeniam. Prioritou naďalej je, aby mestské centrum voľného času bolo riadne finančne zabezpečené, pretože sa podieľa na výchove našej mládeže. Na podporu rodín s väčším počtom detí bolo zmenené VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, kde na každé ďalšie dieťa z rodiny bola výška príspevku stanovená na 50% sumy. Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení ZŠ s MŠ, Zádubnie 196 a následne bola zaradená MŠ, Zádubnie 196. Poslanci schváli aj investičný zámer Mesta, ktorým sa nadobudnú dva bytové domy, vrátane príslušenstva v bežnom štandarde, ktorým Mesto získa 70 bytových jednotiek, ktoré budú odovzdané do užívania verejnosti. Novým členom predstavenstva MsHK Žilina, a.s. sa po 38. mestskom zastupiteľstve stal Radoslav Jakubov, ktorý nahradil Máriu Zemiakovú, Silviu Vydrovú a Martina Leška.

Zastupiteľský zbor v Žiline schválil taktiež odpredaj 200 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote 332 €/akcia v spoločnosti BYTTERM, a.s. za celkovú sumu 674 002,14 €. V zmysle stanov spoločnosti, akcie nie sú verejne obchodovateľné, čo znamená, že Mesto ich môže predať len osobám, vopred určeným a uvedeným v stanovách a akcionár je pri prevode akcií povinný ich ponúknuť spoločnosti za nominálnu hodnotu. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo prevod posledných pozemkov vykupovaných ešte v roku 2005 za účelom vybudovania obytného súboru pre spoločnosť Kia Motors Slovakia, teda prevod zostávajúcich pozemkov na spoločnosť Obytný súbor Krasňany, s.r.o., ako 100% dcérsku spoločnosť zriadenú za účelom vybudovania tohto obytného súboru. Toto bol posledný krok k „sceleniu“ celého majetku do jedinej spoločnosti. Obytný súbor bol vybudovaný z návratnej finančnej výpomoci, poskytnutej Mestu Žilina zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 17,6 mil. €.

Takto nadobudnuté finančné prostriedky budú investované pre potreby občanov Žiliny. Okrem iného má Mesto v pláne prostredníctvom týchto financií rozšíriť kapacitu mestských bytových jednotiek, vykonať opravy na školách a škôlkach, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, ako aj dofinancovanie výstavby nových parkovacích miest na žilinských sídliskách.

Najbližšie Mestské zastupiteľstvo v Žiline sa bude konať 30. júna 2014 na Radnici mesta Žilina. Viac informácií nájdete na: http://www.zilina.sk/mestske-zastupitelstvo/.

Prečítajte si viac: