Sociálne projekty s dôrazom na prevenciu majú zelenú


Foto: Sociálne projekty s dôrazom na prevenciu majú zelenú

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v marci tohto roka vypísal výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu ŽSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Išlo o štyri výzvy, ktoré sa orientovali na organizovanie preventívnych programov, tréningov a aktivít zameraných najmä na predchádzanie vzniku drogovej závislosti, na problematiku predchádzania násilia páchaného na deťoch a v rodinách, na podporu vhodného využitia voľného času detí a na rómsku problematiku na území ŽSK

Po vyhodnotení projektov bolo úspešných 15 žiadateľov, ktorí si spolu rozdelia sumu 10 tisíc eur. Rozhodli o tom poslanci župného parlamentu na svojom 4. zasadnutí, ktorí schválili poskytnutie finančného príspevku maximálne do výšky 800 eur pre jeden projekt žiadateľom z Horného Považia, Kysúc, Oravy, Liptova a Turca.
„Považujeme za veľmi dôležité venovať sa rôznym preventívnym opatreniam, čo sa týka výchovy mládeže, pretože následné riešenie problémov, napríklad vo forme resocializačných zariadení pre drogovo závislých, je finančne omnoho náročnejšie ako preventívne aktivity,“ uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková.

Medzi úspešnými žiadateľmi v tomto roku boli mestá Turzovka, Čadca, Martin, obce Rabča, Zázrivá a Bziny, občianske združenia, domovy sociálnych služieb i centrá voľného času. Medzi podporenými subjektmi je i Základná škola Podvysoká s projektom „Letný Camp“, martinské občianske združenie Žena v tiesni s projektom „Nebuď ďalšou obeťou VI.“, nezisková organizácia Áno pre život s projektom
„Obnova vzťahov rodičov a detí v rodinách ohrozených sociálnym vylúčením“, či žilinské občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze s projektom „Letné dobrodružstvá s Náručou“. Centrum sociálnych služieb ANIMA v Liptovskom Mikuláši tento rok zrealizuje projekt „Poznávame Tatry“ a Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie núdzového bývania LÚČ zo Žiliny zrealizuje projekt „Poznávame Slovensko 2014“. S projektom „Čo je veľa, to je veľa“ uspelo i občianske združenie Škola života a medzi podporenými žiadateľmi je aj Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia DIAZIL Žilina.

Žilinská župa prerozdelila finančnú podporu projektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately žiadateľom na území ŽSK aj v roku 2013. V minulom roku bolo podporených spolu 14 projektov sumou 10 tisíc eur. Aktivity subjektov, ktoré pôsobia v danej oblasti a poskytujú sociálnu pomoc, sa zamerali na predchádzanie drogovej závislosti, na problematiku týraných detí, žien a rodín, aktivít zameraných na výchovu k manželstvu a rodičovstvu, na podporu vhodného využívania voľného času detí.

zdroj: TS ŽSK


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu