Územný generel dopravy – Nové dopravné riešenia pre Žilinu


Foto: Územný generel dopravy – Nové dopravné riešenia pre Žilinu
Galéria: 4 fotky
Foto: Územný dopravný generel

Územný generel dopravy mesta Žilina, ktorý v svojej podstate bude riešiť dopravné problémy Žiliny, je dokončený. Ide o dokument, ktorý je  základným dokumentom pre plánovaný rozvoj dopravnej infraštruktúry mesta a priestorového usporiadania jeho územia. Tento dokument je pre Žilinu veľmi dôležitý pokiaľ berieme do úvahy , že sa jedná o mesto , ktoré predstavuje významný dopravný uzol. Zahŕňa  analýzu súčasného stavu dopravy v území a určuje koncepciu jej dlhodobého rozvoja do rokov 2025 až 2045. Úlohou generelu je koncepčné riešenie všetkých druhov dopráv, ktoré sa v území realizujú – pešiu, cyklistickú, osobnú aj hromadnú motorovú dopravu, ale tiež dopravu statickú – parkovanie.  Jeho riešenie vychádza z podrobných analýz demografických a sociologických údajov, dopravno-inžinierskych prieskumov a urbanistických prognóz na , ktorých vyhotovení sa podieľali aj študenti Žilinskej univerzity. Na vypracovaní samotného dokumentu pracovali pracovníci Žilinskej univerzity pri spolupráci stavebnej fakulty a fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.  Zodpovedným riešiteľom bol prof. Ing. Ján Čelko, CSc, bývalí dekan stavebnej fakulty.

Pri spracovaní dopravného generelu sa riešila aj otázka súčasnej dopravnej vyťaženosti 12-tich ulíc I. a II. mestského okruhu, kde sa prišlo k záveru , že až 7 ulíc už nespĺňajú svoju kapacitu. Najhoršie dopadla ulica Vojtecha Spanyola , kde sa saturácia dopravy presahuje až o 64 percent. Dokument samozrejme prináša aj odporúčania a návrhy ako tento a iné nedostatky v Žiline odstrániť. Medzi podstatnejšie patrí napríklad zjednosmernenie ulice Veľká okružná , ktoré by malo byť realizované od križovatky s Predmestskou ulicou po križovatku s ulicou Komenského a taktiež pridanie samostaného pruhu pre MHD. Ďalším opatrením by mohlo byť napríklad aj úplne vylúčenie osobnej dopravy z už spomínaným dvoch okruhov mesta a povoliť vjazd iba obslužnej doprave a MHD. Mnohých Žilinčanov trápi parkovanie na sídliskách, ale aj v samotnom centre mesta či v nemocnici. Odborníci sa zamerali aj na tento závažný problém a navrhli niekoľko riešení , či už nové parkovisko v areáli nemocnice, alebo niekoľko hromadných garáži a parkovacích domov.

Vo výhľade počíta generel napríklad s dokončenou diaľnicou D1 , ktorá vytvorí obchvat Žiliny do roku 2020, čím výrazne odľahčí mesto hlavne od tranzitnej dopravy. Výrazným prvkom vo výhľade je tiež vybudovanie  IV. okruhu mesta, ktorý začína v križovatke pri obchodnom dome Metro a končí na Šibeniciach, kde sa napája na cestu I/18.Pokiaľ sa presunieme cestou I/18 smerom k Strečnu, narazíme na nový južný obchvat Žiliny, ktorý začína v križovatke pri Strečne , prechádza mostom ponad Vodné dielo Žilina a končí na ceste II/583 pri výrobnom komplexe Mobis resp. pri novom CTParku Žilina.

Generel rieši veľa zmien dopravy a prináša aj nové investičné projekty, ktoré však nemusia byť realizované, kedže dokument len odporúča jednotlivé návrhy, ale nerozhoduje o tom , ktoré budú realizované a kedy sa dostanú do platnosti. Územný generel dopravy je rozsiahly dokument a preto sme sa rozhodli, ďalej spracovať pre vás menšiu sériu  článkov v ktorých vám priblížime nové riešenia podrobnejšie.

Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Žilinské diaľnice