Prijímanie detí do materských škôl v pôsobnosti mesta Žilina


Foto: Prijímanie detí do materských škôl v pôsobnosti mesta Žilina
V termíne od 2. do 6. mája 2016 v čase určenom riaditeľmi materských škôl bude vo všetkých materských školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, prebiehať prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa pre školský rok 2016/2017. Každá materská škola si určuje konkrétne podmienky, ktoré sú zverejnené na budove školy od 22. februára 2016.

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. v termíne od 2. do 6. mája, kedy budú riaditelia škôl, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec, preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že sa ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na webovej stránke mesta Žilina v sekcii Občan/Žiadosti a tlačivá/Odbor školstva a mládeže (formát RTF, formát PDF). Bližšie informácie poskytnú aj zamestnanci odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline telefonicky na čísle: 041/7063 214.

Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina