DPMŽ Žilina - Vaše podnety a odpovede I.


Foto: DPMŽ Žilina - Vaše podnety a odpovede I.

Cestujúci využil SMS lístok, pričom SMS správa bola spoplatnená a potvrdzujúcu SMS dostal. Pri kontrole jeho kód nebolo možné overiť a tak dostal pokutu. Neexistuje iný spôsob, ako overiť lístok aj v prípade, že systém mohol zlyhať, ale cestujúci zaplatil a má aj kód?

Vzhľadom na skutočnosť, že v otázke nie je uvedený konkrétny dôvod, prečo nebolo možné overiť kód SMS cestovného lístka (ďalej len SMS CL), nemôžeme sa k danej otázke jednoznačne vyjadriť. Podrobné podmienky zakúpenia a použitia SMS cestovného lístka sú uvedené v Tarife MHD  Článku XV. V prípade, že cestujúci pri zakúpení SMS CL postupoval podľa uvedeného predpisu, splnil všetky podmienky týkajúce sa zakúpenia SMS CL, nastúpil do vozidla už s prijatým, platným SMS CL a pri kontrole tento revízorovi predložil na overenie, nie je dôvod, aby revízor nemohol kontrolný kód SMS CL overiť, resp. aby kontrolný kód nebol správny. Kontrolný mechanizmus overovania kódu SMS CL funguje spoľahlivo a DPMŽ nezaznamenal prípad zlyhania tohto systému.

V prípade, že v čase kontroly cestujúci neumožnil revízorovi overiť platnosť jeho SMS CL napr. z dôvodu vybitia telefónu, nemal ešte doručenú spätnú SMS správu, v takom prípade mu bol postih udelený oprávnene.

Cestujúci mal označený lístok len dierkami a tlačenú informáciu nebolo vidieť. Jeden z revízorov mu poradil, aby si lístok označil znova, iný mu povedal, že takýto lístok je neplatný a môže dostať pokutu. Aká je teda skutočnosť a aké pravidlo platí v tomto prípade na obranu cestujúceho s takto označeným lístkom?

Pokiaľ má cestujúci na cestovnom lístku označené iba dierky (bez označeného číselného kódu), je povinný si cestovný lístok označiť v inom, funkčnom označovači, aby mal na ňom vyznačený číselný kód. Na správne označenom cestovnom lístku musí byť len jedenkrát vyznačený číselný kód. Cestovný lístok, na ktorom sú označené iba dierky, bez číselného kódu, je neplatný.

Cestujúci - študent si označil zľavnený lístok, ale nemal pri sebe mestskú čipovú kartu, ktorá mu umožňuje využívať zľavnené cestovné. Túto kartu však vlastní.
Od revízora mu bola udelená pokuta, dodatočné doloženie mestskej čipovej karty na zľavu mu nebolo uznané. Neuvažuje DPMŽ vytvoriť výnimku pre dodatočné doloženie karty oprávňujúcej cestovanie so zľavneným lístkom?

Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie oprávnenej osoby nemôže preukázať platným cestovným lístkom, nepreukáže nárok na zľavnené cestovné alebo bezplatnú prepravu, je povinný zaplatiť dopravcovi základné cestovné a sankčnú úhradu. V prípade, že cestujúci nemal pri sebe čipovú kartu, ktorá ho oprávňuje cestovať na zľavnený CL, môže dodatočne preukázať, že má nárok na zľavu. ČK sa však nemôže vybavovať dodatočne, až po zistení priestupku.
V zmysle Prepravného poriadku MHD v Žiline, Čl. VIII. Kontrola tarifného vybavenia cestujúcich, bod 5. písm. d)  3,00 € - uhradí cestujúci, ktorý sa počas výkonu prepravnej kontroly nemohol preukázať platným preukazom na zľavu cestovného. Takto môže urobiť v doplatkovej pokladni DPMŽ v čase jej stránkových hodín do troch pracovných dní od zistenia porušenia prepravno - tarifných predpisov.

Revízori vykonávajúci kontrolu v ranných hodinách - v preplnenom autobuse - po zastavení na zastávke neumožnili vodičovi autobusu otvoriť dvere dovtedy, kým neskontrolovali cestujúcich. Cestujúci, ktorí sa ponáhľali do školy, či práce museli čakať a niektorí zmeškali spoj, na ktorý mali prestúpiť. Je v tomto prípade revízor oprávnený v spolupráci s vodičom zadržiavať cestujúcich vo vozidle až do ich kontroly?

Situácie, kedy vodič na pokyn revízora neotvorí všetky dvere na vozidle sa stávajú z dôvodu, že sa vo vozidle nachádza cestujúci, ktorý porušil tarifné a prepravné podmienky a odmietol poskytnúť revízorovi potrebné osobné údaje. Na overenie totožnosti cestujúceho môže revízor požiadať o pomoc políciu. Po celý čas zisťovania totožnosti je cestujúci povinný zotrvať vo vozidle. V takom prípade dá revízor vodičovi pokyn, aby otvoril iba jedny dvere, ktorými môžu ostatní cestujúci vystupovať aj nastupovať.

 Záverečné stanovisko DPMŽ k sťažnostiam

 

Dávame do pozornosti, že Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. všetky podnety, návrhy, sťažnosti, nejasnosti a pod. zaznamenané zo strany cestujúcich rieši v zmysle príslušných predpisov a legislatívy, vrátane zákona o sťažnostiach. Prax ukazuje, že v prípadoch, kedy cestujúci cestuje bez platného cestovného lístka, nikdy nebude pozitívna odozva na výkon tarifnej kontroly.

Naši kontrolóri sa veľmi často stretávajú so skúsenosťou, že práve tí, ktorí porušujú tarifné predpisy sú akoby v práve, aj v očiach ostatných cestujúcich ktorí si riadne zakúpia a označia cestovný lístok. Neuvedomujú si, že práve takýto cestujúci cestujú na úkor všetkých ostatných. Žiaľ, cestujúci chápu kontrolu cestovných lístkov tak, že jej účelom je „odhaliť“ čo najväčší počet „čiernych pasažierov“. Avšak podstata kontroly je tá, aby si cestujúci za službu ktorú využívajú, zaplatili zakúpením cestovného lístku. V závere dodávame, že aj „revízor“ je povinný si plniť všetky svoje povinnosti v zmysle predpisov. Každý podnet je potrebné riešiť individuálne, podľa konkrétnej situácie a všetkých vzniknutých okolností.

Prečítajte si viac: