Kurz E-mobility@Schaeffler vám pomôže naštartovať úspešnú kariéru


Foto: Kurz E-mobility@Schaeffler vám pomôže naštartovať úspešnú kariéru Foto: Schaeffler Slovensko

Pri rýchlom nástupe nových technológií a dynamických zmenách, aké zažívame dnes, sú nároky na prípravu študentov pre trh práce oveľa vyššie. Dlhodobo sa potvrdzuje fakt, že praktické skúsenosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia vedia pomôcť k ľahšiemu uplatneniu sa vo vybranej profesii a úspešnému štartu kariéry. Preto nie je prekvapením, že rôzne typy spoluprác medzi vysokými školami a súkromnými firmami naberajú na intenzite. 

Elektromobilita je interdisciplinárna záležitosť

Do popredia vystupuje nevyhnutnosť prepájania profesií a disciplín. Spoločnosť Schaeffler ako silný technologický partner automobilového priemyslu, ktorý sa zaoberá vývojom nových konceptov pohonov a prináša na trh rôzne inovácie, si túto potrebu uvedomuje. Pre študentov technických fakúlt preto ponúka viaceré odborné kurzy z oblasti mechatroniky alebo elektromobility, počas ktorých sa majú šancu oboznámiť s najnovšími trendami, používanými technológiami, ako aj súčasnými prístupmi tímovej práce.

Jedným z nich je aj semestrálny kurz elektromobility, ktorý nedávno absolvovali študenti dvoch technických fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline. Pod vedením expertov z výskumných a vývojových tímov z kysuckého a skalického závodu Schaeffler sa oboznámili s tým, ako vyzerajú projektové zadania na nové produkty a riešenia pre rôzne typy elektromobilov.

Simulovali prácu výskumného a vývojového tímu

Budúci strojári, elektrotechnici a informatici zisťovali, ako vyzerajú jednotlivé fázy projektu od spracovania požiadaviek od zákazníka cez dizajn mechanických a elektrických častí produktu, vývoj softvéru až po funkčnú architektúru a bezpečnosť, simulácie či testovanie jednotlivých systémov a riešení. Na reálnych aj virtuálnych modeloch si mohli otestovať, ako fungujú Schaeffler riešenia a postupy použité v existujúcich automobiloch, ale aj tých, ktoré sa na cesty dostanú až o niekoľko rokov. Zoznámili sa napríklad s rôznymi typmi prevodoviek alebo aktuátorov pre hybridné aj čisto elektrické vozidlá a pochopili, ako môžu jednotlivé komponenty prispieť nielen k väčšiemu komfortu z jazdy a k bezpečnosti, ale aj k znižovaniu spotreby či emisií.

Na záver navrhli a zostrojili funkčný prototyp LEGO vozidiel, ktoré museli vedieť riadiť podľa vopred stanovených kritérií. Výsledok si na záver úspešne overili aj počas súťaže na testovacej dráhe. Praktické ukážky a zdieľanie poznatkov zábavnou formou

Výskum a vývoj v oblasti elektromobility dnes vyžaduje spoluprácu mnohých profesií a disciplín, ktorých prepojenie je kľúčové. Preto aj dizajnovanie interdisciplinárneho obsahu tohto seminára odborníci zo Schaeffler úzko konzultovali s gestormi – prof. Milanom Ságom, dekanom Strojníckej fakulty a prof. Pavlom Špánikom, dekanom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA. 

„Sme radi, že môžeme so študentmi zdieľať hlavne naše vedomosti a skúsenosti z praxe. Seminár sa snažíme viesť zábavnou formou, aby sa jeho účastníci zapájali do tém a mohli sme mať spolu otvorenú diskusiu,“ hovoria Miroslav Kopča, systémový inžinier a Milan Kertész, inovačný inžinier z R&D Schaeffler Kysuce.

Docentka Mária Beňová, prodekanka pre vzdelávanie na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií UNIZA na margo seminára hovorí:  „Vysoko hodnotím najmä profesionalitu a odborné zabezpečenie technického seminára, entuziazmus zainteresovaných pracovníkov firmy, obojstrannú komunikáciu s implementovaním návrhov všetkých zúčastnených strán a stanovenie jednotlivých etáp prípravy a realizácie seminára v dostatočnom predstihu.“ 

Jej slová potvrdil praktickým výstupom z kurzu aj doc. Branislav Ftorek, prodekan pre pedagogickú činnosť Strojníckej fakulty UNIZA:  „Vzájomnou tímovou spoluprácou a uplatnením nadobudnutých vedomostí zo strojárstva, mechaniky, elektroniky a elektrotechniky postupne navrhli a skonštruovali funkčný prototyp modelu vozidla, ktorý ovládali podľa stanovených parametrov.“ Spätná väzba je vždy smerodajná 

Záverečné slovo majú pri hodnotení kurzu hlavne jeho účastníci, čiže študenti, ktorým má takáto forma vzdelávania pomôcť pri naštartovaní úspešnej kariéry. „Seminár bol pre mňa užitočnou skúsenosťou, pri ktorej som si mohla vyskúšať prácu na tímovom projekte, v rámci ktorého sme museli dodržiavať stanovené termíny ako pri reálnych zadaniach. Ako konštruktérku ma, samozrejme, najviac zaujala časť o typoch prevodoviek a ich fungovaní. Okrem toho sa mi veľmi páčilo, že seminár bol vedený skúsenými lektormi, s ktorými sme mali možnosť diskutovať a prepájať teoretické poznatky s reálnymi aplikáciami,“ hodnotí Mária Pilarčíková, študentka Strojníckej fakulty UNIZA. 

„Najviac ma zaujala časť zameraná na konštrukciu prevodoviek. Dozvedel som sa, ako sú navrhované, aby vyhovovali rôznym požiadavkám výkonu a účinnosti, a tiež som si osvojil základy výpočtu prevodových pomerov a ďalšie dôležité výpočty potrebné pre správne zostrojenie funkčnej prevodovky. Tieto zručnosti a poznatky považujem za veľmi užitočné a verím, že ich budem môcť využiť v budúcnosti či už pri práci na projektoch súvisiacich s automobilovým priemyslom alebo pri ďalšom štúdiu a osobnom rozvoji v tejto oblasti,“ zhrnul Štefan Papajík, študent Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA.

Schaeffler aktívne spolupracuje s viacerými fakultami slovenských vysokých škôl, napríklad s STU v Bratislave, STU v Trnave, so Žilinskou univerzitou, ale aj s VUT v Brne. Zamestnanci Schaeffler sú garantmi niektorých semestrálnych projektov, aktívne prednášajú alebo sú zapojení do zaujímavých odborných spoluprác s univerzitami. Ďalšie informácie o iných rozvojových programoch, ako aj o pracovných príležitostiach môžu študenti získať aj počas pravidelných Schaeffler dní, ktoré sa konajú na školách, alebo na webe spoločnosti Schaeffler Slovensko po kliknutí SEM a SEM.

Prečítajte si viac:Zdroj: Inzercia/PR článok