Žilinské cintoríny sa pripravujú na Pamiatku zosnulých


Foto: Žilinské cintoríny sa pripravujú na Pamiatku zosnulých

Všetky cintoríny, ktoré sa nachádzajú na území mesta Žilina, sa pripravujú na blížiacu sa Pamiatku zosnulých. Cintoríny budú pre návštevníkov otvorené nonstop až do nedele 8. novembra a občania si tak budú môcť dôstojne uctiť pamiatku svojich blízkych kyticou či zapálením sviečky. Prevádzkovateľ cintorínov zabezpečí počas týchto sviatkov nonstop dispečing na telefónnych číslach: 0905 509 090, 0905 787 342 a 0905 774 620. Od začiatku októbra zabezpečila mestská spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. vo svojej réžii aj kosenie priestorov jednotlivých pohrebísk. Na Novom cintoríne a na cintorínoch v mestských častiach Mojšová Lúčka, Zástranie, Strážov, Vranie a Žilinská Lehota, kde sa dováža voda cisternami, sa zabezpečí dovoz vody naplnením nádrží ako po minulé roky.

V rámci bezpečnosti bude nápomocná aj Mestská polícia Žilina, ktorá bude vo zvýšenej miere vykonávať hliadkovú činnosť na cintorínoch, priľahlých parkoviskách a dohliadať na verejný poriadok. Mestská polícia Žilina bude v zmysle zákona o cestnej premávke dohliadať na parkovisku na Pietnej ulici pred Novým cintorínom a na Ulici Martina Rázusa pred Starým cintorínom na rešpektovanie pravidiel cestnej premávky, resp. dodržiavanie dopravného značenia (aj prenosného zvislého dopravného značenia). Mestská polícia zároveň žiada všetkých vodičov o rešpektovanie dopravných značení v blízkosti pietnych miest a pokynov hliadok Mestskej polície Žilina.

Odkontrolujte si nájomnú zmluvu na hrobové miesta


Mesto Žilina od 1. októbra 2015 zmenilo prevádzkovateľa pohrebísk na svojom území. Prevádzkovateľom pohrebísk je ŽILBYT, s.r.o. Žilina a správa pohrebísk (cintorínov) je na Starom cintoríne (Ulica Martina Rázusa 1129, Žilina). Všetci nájomcovia majú možnosť prísť na správu pohrebísk a odkontrolovať si aktuálnosť svojich nájomných zmlúv a poplatkov za hrobové miesta. K tomu je potrebné predložiť nájomnú zmluvu a doklady o úhrade. Možnosť aktualizácie nájomnej zmluvy a nájomného za hrobové miesto môžete využiť počas pracovného týždňa (okrem štvrtka).

Úradné hodiny počas pracovného týždňa sú:
Pondelok: od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Utorok: od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Streda: od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Piatok: od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Upozornenie pre nájomcov hrobových miest

Mesto Žilina v súčasnosti prevádzkuje šestnásť cintorínov. V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Je potrebné, aby si nájomcovia hrobových miest overili, či majú uzavretú nájomnú zmluvu za nájomné na hrobové miesto. Nájomca je povinný počas trvania nájmu písomne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny svojich údajov potrebných na vedenie evidencie hrobových miest (trvalé bydlisko, kontaktnú adresu, kontakty telefonické, emailové a pod.).Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina