Dnes sa koná zasadnutie Mestského zastupiteľstva - riešiť sa bude konečne aj Rosenfeldov palác!


Foto: Dnes sa koná zasadnutie Mestského zastupiteľstva - riešiť sa bude konečne aj Rosenfeldov palác!

Viac už objasní príloha k pozvánke na 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 24.03.2014, v ktorej nájdeme jednotlivé body zasadnutia. Schvaľovanie členov grantových komisí, hospodárenie Žilbyt a Mestskej krytej plavárne či schválenie odkupu nájomných bytov.

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
2. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 11/2014
3. Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2014 – mat. č. 12/2014
4. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie Malá Fatra za rok 2013 – mat.      č. 13/2014
5. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Žilbyt, s r.o. za IV. štvrťrok 2013 – mat. č. 14/2014
6. Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za rok 2013 – predbežná – mat. č. 15/2014
7. Správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za rok 2013 – mat. č. 16/2014
8. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt rekonštrukcie kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác - mat. č. 17/2014
9. Zadanie urbanistickej štúdie Považský Chlmec – Predný lán – mat. č. 18/2014
10. Územný plán zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách – mat. č. 19/2014
11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách Žilina – mat. č. 20/2014
12. Návrh na schválenie odkúpenia náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z.z. - mat. č. 21/2014
13. Návrh na schválenie Všeobecného záväzného nariadenia mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov – mat. č. 22/2014
14. Návrh na schválenie zámeru predaja nebytového priestoru č. 12 – v bytovom dome súp. č. 2137 zapísaného na LV č. 5111, kat. úz. Žilina – mat. č. 23/2014                
15. Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 24/2014
16. Návrh na schválenie doplnenia zriaďovacej listiny Mestského divadla Žilina – mat.      č. 25/2014
17. Interpelácie
18. Všeobecná rozprava
19. Záver

Prečítajte si viac: