Študenti dnes maturujú z cudzieho jazyka. Pozrite si zadania ich slohových prác


Foto: Študenti dnes maturujú z cudzieho jazyka. Pozrite si zadania ich slohových prác Foto: Ilustračné foto/pixabay.com

Študenti v končiacich ročníkoch stredných škôl včera ukázali svoju znalosť gramatiky slovenského jazyka a literatúry. Maturitný týždeň dnes pokračuje externým testom a slohovou prácou z vybraného povinného cudzieho jazyka.

Streda 15. marca preverí slovnú zásobu, štylistiku či gramatiku študentov v inom, než ich rodnom jazyku. Od maturantov väčšiny stredných škôl a gymnázií sa očakáva úroveň cudzieho jazyka B1 alebo B2, niektoré bilingválne gymnáziá však zadajú test aj slohovú prácu na úrovni C1.

„Najviac maturantov sa tradične prihlásilo na anglický jazyk, spolu na všetkých troch úrovniach je to takmer 35 800 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemecký jazyk (1 068 žiakov) a ruský jazyk (443 žiakov). Francúzsky jazyk si vybralo 14 maturantov, španielsky jazyk 4 a 1 žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka,“ uviedlo ministerstvo školstva.

Témy a náročnosť slohových prác z cudzieho jazyka sa líšia pre jednotlivé úrovne. Maturanti majú taktiež určené, aké body by mala odovzdaná práca obsahovať. Toto sú zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka:

Úroveň B1:

Man and Nature

Your friend from Britain would like some information about your attitude towards the seasons in your country. Write a letter (160-180 words) to him/her, in which you will mention the following points:

 • your favourite season, giving reasons,
 • the influence of seasons on your personality and everyday activities,
 • the climate conditions in which you would most like to live, giving reasons.

Človek a príroda

Tvojho priateľa z Británie zaujíma tvoj postoj k ročným obdobiam v tvojej krajine. Napíš mu list (160-180 slov), kde spomenieš tieto body:

 • tvoje obľúbené ročné obdobie a prečo ho máš rád,
 • vplyv ročných období na tvoju osobnosť a každodenné aktivity,
 • podnebie, v akom by si najradšej žil, a prečo.

Úroveň B2:


Man and Nature

A school magazine has announced a competition for the best essay entitled “Nowadays people like enjoying nature”. In your essay (200-220 words), express your opinion in the following points:

 • the reasons for the increasing popularity of agro-tourism (tourism in the countryside),
 • the possibilities of enjoying nature and agro-tourism in Slovakia,
 • your contribution to nature protection in your region.

Človek a príroda

Školský časopis vyhlásil súťaž o esej s názvom „Ľudia v dnešnej dobe si radi užívajú prírodu.“ Vyjadri svoj názor v eseji s dĺžkou 200 až 220 slov. Mala by obsahovať tieto body:

 • dôvody rastúcej popularity agroturistiky,
 • možnosti spoznávania prírody a agroturistiky na Slovensku,
 • tvoj prínos k ochrane prírody v tvojom regióne.

Úroveň C1:

The influence of sport on personality development

Read the ideas presented below. Choose one of them and write an essay (260–320 words), justifying your opinion.

 • “It is not the strongest one who wins, but the one that is prepared to go on till the end.” (Fedor Emelianenko, a Russian MMA fighter),
 • “I think that at its best, sport does bring us together.” (Frank Deford, a former American sports journalist and commentator),
 • “Sports do not build character. They reveal it.” (Heywood Broun, a former American journalist).

Vplyv športu na vývoj osobnosti

Prečítaj si nižšie uvedené myšlienky. Vyber si jednu z nich a napíš esej s dĺžkou 260 až 320 slov, ktorou obhájiš svoj názor.

 • „Nevíťazí ten, kto je najsilnejší, ale ten, kto je pripravený dotiahnuť to do konca.“ (Fedor Emelianenko, ruský MMA bojovník.)
 • „Myslím si, že v tom najlepšom nás šport naozaj spája.“ (Frank Deford, bývalý americký športový novinár a komentátor.)
 • Šport nebuduje charakter človeka. Šport ho odhaľuje.“ (Heywood Broun, bývalý americký novinár.)


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu