Žilinskí poslanci rozhodli: Nariadenie o regulácii reklamných stavieb v meste nebolo v súlade so zákonom


Foto: Žilinskí poslanci rozhodli: Nariadenie o regulácii reklamných stavieb v meste nebolo v súlade so zákonom

V septembri minulého roka podporilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline návrh poslankyne Miriam Šutekovej, ktorým verejne vyzvali svojho kolegu Branislava Delinčáka, aby zabezpečil odstránenie bilboardov, reklamných stavieb a reklamných zariadení na území mesta prevádzkovaných bez potrebných povolení.

Takýchto stavieb malo byť podľa vyjadrení poslaneckého Klubu Za ZA viac ako 40. Dalších takmer 300 informačno-navigačných tabuliek je umiestnených na stĺpoch trakčného vedenia. Poslanec Delinčák však toto rozhodnutie považoval za protizákonné a situáciu sa rozhodol riešiť podaním návrhu na prokuratúru, ktorým napadol VZN o územnom pláne mesta z roku 2018. 

Jediný spôsob, akým sa dá reklama v meste regulovať, je totiž zmena územného plánu. Ten jasne vymedzuje, aké typy reklamných stavieb je možné prevádzkovať, aké majú byť vzdialenosti medzi stavbami a ako by mali vyzerať. Jednou z neprípustných foriem reklamy mali byť aj informačno-navigačné tabuľky prevádzkovaných Delinčákovou firmou. 

Prokurátor okresnej prokuratúry v Žiline vydal proti územnému plánu protest, v ktorom žiadal zrušiť časti zakazujúce používanie reklamných stavieb a reklamných zariadení nad rámec zákona. Podľa neho mesto definovalo pojem „reklamné zariadenie“ v rozpore so Stavebným zákonom a preto aj samotné VZN obsahuje tento pojem v inom gramaticky vymedzenom význame, ako je jeho zákonná definícia. 

 „V rámci územného plánovania je mesto oprávnené v zásade bez obmedzení (pokiaľ nedôjde ku kolízii so záujmami chránenými inými všeobecne záväznými predpismi) regulovať reklamné stavby, tak ako tento pojem chápe Stavebný zákon a to v podobe zásad a regulatívov pre ich umiestňovanie. Predmetom normatívneho právneho aktu nemôžu byť zásady umiestňovania reklamných zariadení, tak ako tento pojem vymedzuje samotná príloha VZN,“ uvádza prokurátor. 


Pojem „reklamné zariadenia“ bol tak vylúčený z hľadiska jeho aplikácie v rámci obstarávania územnoplánovacej dokumentácie. „Hnuteľné veci či zariadenia, nespĺňajúce definíciu reklamnej stavby v zmysle zákona nemôžu byť regulované v rámci územného plánu mesta pre absenciu právneho rámca a splnomocnenia v zákone,“ uvádza Útvar hlavného architekta mesta Žilina v Rozhodnutí o proteste prokurátora.

O podpore protestu prokurátora rozhodovali žilinskí poslanci na rokovaní v utorok 21. februára 2023. Hlavný architekt mesta Rudolf Chodelka navrhol, aby mu poslanci vyhoveli a s tým aj upravili znenie VZN o územnom pláne. Poslanci tento návrh schválili 21 hlasmi a protestu prokurátora vyhoveli. Následne schválili aj úpravu VZN v časti, ktorá hovorila o regulácii reklamných stavieb. Tým vypustili z nej pojem „reklamné zariadenia“ a VZN dostali do súladu so Stavebným zákonom.

Smerové tabuľky, ktoré prevádzkuje firma ARDSYSTÉM tak podľa niektorých poslancov nespĺňajú definíciu reklamnej stavby a tým pádom sa na ne nemôže vzťahovať regulácia v rámci územného plánu mesta. Tabuľky považujú za hnuteľné veci umiestnené na stĺpoch trakčného vedenia, ktoré má firma poslanca Delinčáka iba v prenájme.

V takomto prípade by sa povinnosť odstrániť reklamu zo stĺpov trakčného vedenia na firmu poslanca Delinčáka nevzťahovala a takmer 300 informačno-navigačných tabuliek by mohol mať v uliciach mesta umiestnených aj naďalej.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu