DPMŽ vyhodnotilo podnety od ľudí, pozrite si zmeny od 1.10.2015


Foto: DPMŽ vyhodnotilo podnety od ľudí, pozrite si zmeny od 1.10.2015

Dopravný podnik mesta Žilina sa snaží vychádzať v ústrety cestujúcim a preto im dal možnosť zaslať podnety na úpravu cestovného poriadku. Dňa 19.7.2015 bolo ukončené prijímanie návrhov na úpravu cestovného poriadku, pričom celkový počet prijatých podnetov bol 16. Všetky návrhy boli dôkladne spracované a vyhodnotené, na základe čoho vznikli tri skupiny: návrhy na realizáciu, návrhy v štádiu riešenia a nerealizované návrhy.

Harmonogram zmeny cestovného poriadku k 1.10.2015:

01.04.2015 - 19.07.2015: prijímanie podnetov od cestujúcich na úpravu cestovného poriadku
20.07.2015 - 09.08.2015: spracovanie podnetov a vytvorenie plánovaného cestovného poriadku
10.08.2015 - 06.09.2015: prijímanie pripomienok k plánovanému cestovnému poriadku
07.09.2015 - 30.09.2015: technické spracovanie finálneho cestovného poriadku

Návrhov na realizáciu je 8, môžete ich pripomienkovať

Presne polovica z prijatých návrhov bola vyhodnotená ako vhodná na realizáciu. “Keďže sa snažíme predísť úpravám cestovného poriadku, ktoré by sa mohli negatívne dotknúť komfortu prepravy ostatných cestujúcich, obraciame sa na vás, cestujúcu verejnosť, s prosbou o vyjadrenie názoru k uvedeným plánovaným zmenám cestovného poriadku. Svoj názor môže vyjadriť každý cestujúci do 6.9.2015 a to prostredníctvom elektronického formulára. Chceli by sme zdôrazniť, že nás zaujíma nielen odmietavé stanovisko k plánovanému návrhu, ale aj súhlasný postoj,” uvádza oficiálna stránka dopravného podniku.

Odkaz na formulár:
https://docs.google.com/a/zilinak.sk/forms/d/1xYXRcErSkEdpsVmQ-ZUNNUxn8EjDzMK—vP1TYgFi8U/viewform

Správne vyplnený formulár musí obsahovať všetky požadované informácie - meno, adresa, kontakt, číslo zmeny, kategória, súhlas / nesúhlas, dôvod nesúhlasu.

“Cieľom tohto prieskumu je získanie informácie o počte cestujúcich, ktorým daná zmena zlepší, prípadne nezmení, doterajšie dopravné spojenie a získanie informácie o počte cestujúcich, ktorých by sa jednotlivá zmena negatívne dotkla resp. im neumožnila prepravu. V prípade, že cestujúci nebude súhlasiť s plánovanou úpravou cestovného poriadku je potrebné, aby vo formulári jednoznačne špecifikoval dôvod na nerealizovanie danej úpravy,” uvádza ďalej web DPMŽ.

Z prieskumu bude DPMŽ poznať počet súhlasných a odmietavých stanovísk od cestujúcich k danej zmene. Až na základe výsledkov pripomienkovania vstúpia do platnosti prípadné zmeny.


Návrhy v štádiu riešenia

V období prijímania podnetov na úpravu cestovného poriadku dostal DPMŽ 4 podnety vo veci zriadenia novej zastávky na Hájiku, medzi zastávkami “Hôrecká” a “Mateja Bela”, konkrétne v blízkosti novovybudovaného bytového komplexu “Slnečné terasy”.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., ako prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v Žiline, súhlasí s návrhom občanov a danú požiadavku interpretoval Mestu Žilina ako zriaďovateľovi a vlastníkovi všetkých zastávok MHD v Žiilne. Konečné rozhodnutie o vybudovaní predmetnej zastávky je tak v kompetencii Mesta Žilina,” vyjadril sa k návrhu DPMŽ.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: DPMŽ