Projekt inklúzie žilinských Rómov pomôže so vzdelávaním, bývaním aj voľnočasovými aktivitami


Foto: Projekt inklúzie žilinských Rómov pomôže so vzdelávaním, bývaním aj voľnočasovými aktivitami

Mestské zastupiteľstvo môže v pondelok 19. septembra schváliť spustenie nového projektu na pomoc žilinským Rómom. Projekt „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina,“ bol schválený koncom mája 2022 a je financovaný Nórskym finančným mechanizmom ako súčasť programu Miestny rozvoj a inklúzia.

V auguste nadobudla účinnosť aj projektová zmluva na realizáciu tohto projektu. Posledným krokom pred poskytnutím prvej zálohovej platby a oficiálnym spustením inkluzívneho projektu je súhlas Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Podľa materiálu na rokovanie projekt pozostáva z ôsmich bodov, ktoré sú zamerané na deti aj dospelých členov rómskej komunity v Žiline. Niekoľko bodov pritom popisuje plánované zmeny v oblasti Bratislavskej ulice, kde sa dlhodobo zdržuje väčší počet Rómov.

Prvým bodom je pomoc rómskym deťom so zvládaním učiva nielen počas vyučovania, ale aj domácej prípravy. Žiakom z rómskej komunity by mal byť zjednodušený prístup k doučovaniu zabezpečenému asistentmi a mentormi.

„Úlohou je pomôcť preklenúť  rozdiely medzi vzdelanostnou úrovňou žiakov z marginalizovaných komunít, zabrániť ich neprospievaniu a predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, predovšetkým prostredníctvom alternatívnych postupov a individuálneho prístupu k žiakom,“ uvádza dokument.

Projekt v ďalšom bode navrhuje zlepšiť informovanosť rodičov rómskych detí o dôležitosti predškolskej prípravy a materských škôl. Cieľom je tiež vytvoriť pracovné miesta pre takýchto rodičov a prostredie vhodné pre ich stretnutia.


Tretím bodom projektu je vytvorenie podnetného prostredia s dostatkom voľnočasových aktivít pre deti a mládež v okolí Bratislavskej ulice. S touto myšlienkou by mali byť vybudované workoutové prvky a ďalšie pracovné miesta pre lektorov z marginalizovaných komunít.

Ďalšou aktivitou, na ktorú sa projekt zameria, je sledovanie a podpora stability bývania rómskych občanov. Jej cieľom je zvýšenie kvality výkonu sociálnej práce v oblasti bývania, ktorá by mala rómskym rodinám pomôcť predchádzať strate svojho domova.

Piaty bod navrhuje vytvorenie požičovne pracovného náradia, ktorá by sa mala nachádzať pri komunitnom centre na Bratislavskej ulici. Takýto krok by mal Rómov motivovať k zlepšeniu starostlivosti o vlastné bývanie a okolie.

Šiestym cieľom projektu je realizácia nadstavby budovy existujúceho komunitného centra, vďaka ktorej by mohlo rozšíriť spektrum svojich činností. Následný plán počíta s ďalšou úpravou a vytvorením nových priestorov pre komunitné aktivity v lokalite.

„V priestoroch komunitného centra sa vykonáva preventívna aktivita,  zabezpečuje sa záujmová  činnosť.  Taktiež  tu prebiehajú  činnosti a aktivity v rámci poradenstva a služieb Terénnej sociálnej práce a Komunitnej práce. Cieľom je plne rekonštruovať pôvodné priestory vybudované v roku 2011, vytvoriť nadstavbu priestorov a rozšíriť ponuku nových sociálnych služieb,“ vysvetľuje materiál na rokovanie.

Siedmy bod hovorí o vytvorení aktualizovaného dokumentu koncepcie rozvoja, ktorý sa bude zameriavať na budúce plány ohľadom sociálnej inklúzie rómskej komunity v rokoch 2021 až 2027. Posledným cieľom projektu je informovanie verejnosti o jeho cieľoch, aktivitách a výsledkoch.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu