Mesto Žilina vyrúbanú zeleň a kríky nahradzuje


Foto: Mesto Žilina vyrúbanú zeleň a kríky nahradzuje

Napríklad podľa zverejnenej tabuľky plánuje mesto Žilina v tomto roku vysadiť 256 stromov a 1 100 kríkov. Viac informácií už v článku zverejneného na renovovaných stránkach mesta.

Jarná údržba verejnej zelene v Žiline je v plnom prúde. Občania sa však pýtajú, či je naozaj nutné vyrúbať niektoré stromy alebo či Mesto ťaží drevnú hmotu bez ohľadu na zdravotný stav mnohých stromov. Odbor životného prostredia Mestského úradu v Žiline postupuje pri označovaní stromov na výrub z odborného pohľadu, ale zároveň vníma citlivo požiadavky miestnych obyvateľov.

Výrub stromov prebieha v našom meste každý rok, hlavne na základe podnetov občanov, ktorým dreviny spôsobujú problémy. Dôvody na výrub sú rôzne, avšak Mesto Žilina môže povoliť výruby len v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Tento rok bude realizovaný aj výrub v súvislosti s novými parkovacími plochami na sídliskách.


Systematická údržba verejnej zelene na rozdiel od minulosti
„Nie je pravda, že Mesto rúbe zeleň rovnako bezhlavo ako za predošlých primátorov, ani to, že vysádza zeleň nekoncepčne ako v minulosti. Práve naopak, k údržbe verejnej zelene v našom meste pristupujeme zodpovedne a systematicky. Na výrub sú vždy určené len dreviny, ktoré sú v zlom zdravotnom stave, ohrozujú nehnuteľnosti, inžinierske siete a obyvateľov alebo rastú prehustene a v tesnej blízkosti nehnuteľností, čím spôsobujú nevhodné hygienické podmienky.

Dreviny boli v minulosti vysádzané nevhodne (známe akcie „Z“) v tesnej blízkosti bytových domov a v súčasnosti spôsobujú vyššie uvedené problémy a teda neplnia funkcie, ktoré by sídlisková zeleň mala plniť. V rámci údržby zelene boli dlhodobo zanedbané aj prebierky porastov vo verejnej zeleni. Z tohto dôvodu sa postupne pristupuje k najnutnejším zásahom, v rámci ktorých sú z prehusteného porastu drevín odstraňované slabé a nevitálne jedince.
Ide hlavne o dreviny s krátkou životnosťou a so zhoršeným zdravotným stavom, ktoré sa vyskytujú v poraste na úkor dlhovekých a dlhodobo perspektívnych stromov. Takéto prebierky majú za účel celkové posilnenie porastu, zaisťujú väčšiu odolnosť a vitalitu drevín a teda aj zvýšenie bezpečnosti občanov,“ konštatuje primátor mesta Žilina Igor Choma.


Každoročná náhradná výsadba
Mesto Žilina uskutočňuje výsadby drevín vo verejnej zeleni každoročne. Výsadby prebiehajú v súlade s Územným plánom mesta a s inžinierskymi sieťami. Dôraz je kladený na vytvorenie kostry z prevažne dlhovekých druhov. Na výsadbu v meste je použitý kvalitný sadbový materiál.

Pri návrhu výsadieb sa prihliada nielen na podmienky stanovišťa a veľkostné parametre drevín, ale aj na splnenie estetických požiadaviek a biodiverzitu. Cieľom je vytváranie kvalitnej verejnej zelene v meste, ktorá bude občanom poskytovať kvalitné a zdravé životné prostredie.

zdroj: zilina.sk

Prečítajte si viac: