Žilinský samosprávny kraj dnes spozná zhotoviteľa výstavby druhej časti Vážskej cyklotrasy


Foto: Žilinský samosprávny kraj dnes spozná zhotoviteľa výstavby druhej časti Vážskej cyklotrasy Foto: Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj dnes 22. augusta v dopoludňajších hodinách ukončil súťaž na zhotoviteľa výstavby druhej časti úseku Vážskej cyklotrasy, ktorý vedie zo Žiliny do Považskej Bystrice. Otvorenie ponúk bolo naplánové na 10.00 hod., pričom zverejnenie výsledkov môžeme očakávať v najbližšom období.

Projekt má za účelom vybudovať také podmienky pre cyklistov, ktoré ich budú segregovať od frekventovaných cestných ťahov zhoršujúcich mieru ich bezpečnosti. Zároveň má národný význam, keďže po svojom dobudovaní cyklochodník prepojí štyri kraje, pričom až 160 kilometrov trasy sa nachádza práve v Žilinskom kraji.

Predmetný úsek Žilina - Považská Bystrica s prebiehajúcou súťažou je druhou etapou výstavby na území Žilinského kraja v celkovej dĺžke 3,278 25 km. Z toho dĺžka novovybudovanej obojsmernej cyklotrasy je 1,533 98 km a zvyšok vedie už po existujúcich komunikáciách, kde bude riešené len vodorovné alebo zvislé dopravné značenie.

Finančné náklady župa odhaduje na 4 924 215,47 eur, pričom hlavným kritériom na vyhodnotie ponúk je práve najnižšia cena. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu IROP, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť Zmluvu o dielo so žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov, pridelených na predmet zákazky, t. j. limit predpokladanej hodnoty zákazky,“ spresnil Žilinský samosprávny kraj podmienky súťaže.

Objednávateľ uvádza lehotu výstavby do desiatich mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska, ktorého dátum sa predpokladá v septembri. Časový limit na ukončenie stavebných prác, ktoré budú úsek nadväzovať na už existujúcu cyklotrasu „Hrad Budatín - hrad Strečno“, zahŕňa aj zimné obdobie. 

Súčasťou projektu budú okrem výstavby trasy, zabezpečenia osvetlenia a realizácie dopravného označenia aj dve premostenia. Jedna lávka má viesť ponad rieku Váh a existujúcu komunikáciu pri strelnici v Považskom Chlmci, a druhá bude premosťovať bezmenný potok.

Prečítajte si viac: