Archeologický výskum na hradisku Veľký vrch pri Divinke


Foto: Archeologický výskum na hradisku Veľký vrch pri Divinke
Galéria: 2 fotky
Foto: Mgr. Zuzana Staneková

V úzkej spolupráci Považského múzea v Žiline, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Archeologického ústavu SAV Nitra a obce Divinka začala v mesiaci júl tretia sezóna pamiatkového archeologického výskumu hradiska Veľký vrch v Divinke na dokumentačné a vedecké účely. V tejto výskumnej sezóne výskum finančne podporil Žilinský samosprávny kraj a Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

Celková plocha hradiska presahuje 12 hektárov. Táto významná archeologická lokalita, s množstvom získaných archeologických nálezov, je lákadlom nielen pre obyvateľov Žilinského regiónu, ale aj pre záujemcov o históriu, prírodu, turistov a návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska.

Z archeológov sa ako prvý Veľkým vrchom systematickejšie zaoberal Anton Petrovský-Šichman. Informácie o hradisku získal povrchovým prieskumom v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch minulého storočia. V rokoch 1972 – 1973 sa na akropole hradiska realizoval záchranný archeologický výskum pod vedením PhDr. Jozefa Moravčíka z Považského múzea v Žiline a PhDr. Karola Pietu, DrSc., z Archeologického ústavu SAV Nitra. Sondami umiestnenými v západnej časti akropoly sa odkryli zložité stratigrafické situácie.

V roku 2013 na hradisku uskutočnil PhDr. Gabriel Fusek, CSc. (Archeologický ústav SAV Nitra) mesiac trvajúci systematický archeologický prieskum lokality. Jeho cieľom bolo spoznať jej súčasný stav a overiť správnosť starších mapových podkladov z päťdesiatych rokov minulého storočia. Zameriavanie sa robilo pomocou GPS prístroja. Potvrdilo sa, že hradisko pozostáva zo sústavy opevnení vytvárajúcich tri oddelené celky. Na pozdĺžnom temeni kopca sa nachádza jeho úzka vrcholová časť. Od nej je v jej najvyššie položenej západnej časti okolo kóty Veľkého vrchu valom odčlenená akropola. Najvýraznejšia koncentrácia osídlenia bola práve v tejto časti hradiska. Najväčšiu rozlohu zaberá podhradie na severovýchodnom svahu kopca. Jeho vyššie položená časť sa nachádza vo veľmi prudkom svahu a na osídlenie nebola vhodná. Výrazný, sčasti zničujúci bol zásah do výzoru hradiska v súvislosti s geologickým prieskumom na lokalite na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Ťažiskom terénneho výskumu v roku 2014 boli práce vo vytýčených sondách na akropole hradiska na Veľkom vrchu a na podhradí v polohe Holý prieloh. Okrem toho sa vyhĺbila malá sonda v polohe Koleso a zdokumentovalo sa sedem výkopov v súvislosti s osádzaním informačných tabúľ náučného chodníka. Výskum sa uskutočnil v spolupráci Považského múzea v Žiline a Archeologického ústavu SAV Nitra.

„Prioritnou úlohou terénneho výskumu v roku 2015 je doskúmanie sond na akropole hradiska, na Holom prielohu i sondy v polohe Koleso. Geofyzikálnym prieskumom sa získali nové poznatky o štruktúre mohylovitého útvaru na Veľkých Salaškách, ktorého výskum je tiež naplánovaný,“ povedal PhDr. Gabriel Fusek, CSc., vedúci výskumu.

Významná archeologická lokalita NKP Hradisko Veľký vrch si vyžaduje najvyšší možný stupeň ochrany. Množstvo nálezov bolo odcudzených ilegálnou činnosťou a verejnosť nebola dostatočne informovaná o význame hradiska. Potrebné je zachrániť pamiatky, informovať verejnosť o dávnej histórii regiónu a tým prispieť k ochrane kultúrneho dedičstva. Naplánované sú tiež aktivity v spolupráci s obcou Divinka, ako Deň otvorených dverí na archeologickom výskume, spojený s čistením Veľkého vrchu od odpadkov, či už tradičné podujatie „Staroslovanská Divinka“. „Veríme, že naše aktivity prispejú k informovanosti občanov o výsledkoch archeologických výskumov, ochrane životného prostredia a k celkovému naplneniu našich cieľov,“ dodala Monika Hriníková, riaditeľka Považského múzea v Žiline, poverená vedením.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: PMZA