Prihlasovanie detí do materských škôl v Žiline bude prebiehať od 11. do 13. mája


Foto: Prihlasovanie detí do materských škôl v Žiline bude prebiehať od 11. do 13. mája Foto: www.limbacik.sk

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na školský rok 2022/2023 sa bude uskutočňovať od 11. do 13. mája. Materské školy zverejnili podmienky prijatia na svojich webových stránkach a na výveskách.  

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Riaditeľky, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec, budú vydávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí v uvedenom termíne. 

Rodič môže podať žiadosť osobne, poštou, kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo elektronicky, ak má materská škola na svojej webstránke zverejnenú elektronickú prihlášku. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na webovej stránke konkrétnej materskej školy. 

Pokiaľ ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Od septembra minulého roka je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕši k 31. augustu 2022 päť rokov, je povinný zabezpečiť, aby dieťa v nasledujúcom školskom roku nastúpilo na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.  

Mesto v súčasnosti eviduje zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o materské školy, preto budú prednostne prijaté deti, ktoré si budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 26 materských škôl. Aktuálne ich navštevuje 2 307 detí, z toho 875 predškolákov.  


Prečítajte si viac: