Záhadné krabičky pri cestách - ide o projekt Žilinskej univerzity


Foto: Záhadné krabičky pri cestách - ide o projekt Žilinskej univerzity

Presne pred týždňom sme informovali o tom, že na hlavných ťahoch v meste pribudlo nové dopravné zariadenie. Mnohí vodiči sa pýtali, či ide o radar a k čomu nové zariadenie slúži. So žiadosťou o informácie sme oslovili mesto Žilina, políciu, Výskumný ústav dopravný v Žiline, Národnú diaľničnú spoločnosť aj SSC Žilina. Po čase sa k realizácii projektu prihlásila Katedra technickej kybernetiky z Fakulty riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite v Žiline. Dnes prinášame podrobnosti.

V období od 22. júna do 4. júla 2015 merajú na vybraných miestach v Žiline výskumníci zo Žilinskej univerzity intenzitu dopravy so zameraním na automatickú klasifikáciu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad. Tieto vozidlá detekujú špeciálne kamerové systémy, ktoré sú umiestnené na hlavných ťahoch mesta Žilina. Pri súčasnom monitorovaní dopravných tokov v dvoch smeroch sa používa dvojica systémov na jednom stanovišti. Zariadenia neslúžia na meranie rýchlosti.

Získané údaje poslužia na viacero účelov

„Systém na detekciu a klasifikáciu dynamicky sa meniacich objektov na statickom pozadí vyvíjame u nás na Katedre technickej kybernetiky. Funguje na základe analýzy obrazu v reálnom čase pri využití obmedzených výpočtových prostriedkov. Obmedzených z toho dôvodu, aby sme pri minimálnej spotrebe zariadenia dosiahli výkon vyhovujúci požiadavkám systému. Cieľom je, aby zariadenie dokázalo fungovať čo najdlhšie len za využitia 5V/12V batérie,“ upresňuje Ing. Michal Hodoň, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU.

Meracie zariadenie je možné využiť v rôznych odvetviach hospodárstva, napríklad v doprave, poľnohospodárstve, armáde či zdravotníctve.  „Momentálne ho využívame v spolupráci so Stavebnou fakultou na meranie intenzity dopravy v Žiline, pričom sa snažíme o automatickú detekciu identifikačných znakov vozidiel prevážajúcich nebezpečný náklad podľa Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR),“ dopĺňa Michal Hodoň.

„Namerané dáta budú slúžiť k stanoveniu rizík tunela Považský Chlmec. Analýza rizík je súčasťou bezpečnostnej dokumentácie každého tunela už vo fáze projektovania. Vzhľadom na meniace sa podmienky, najmä zloženie dopravného prúdu, podlieha pravidelnej aktualizácii v zmysle platnej legislatívy. Podstatným prvkom analýzy je posúdenie rizík z hľadiska prepravy nebezpečných vecí využitím špeciálneho modelu DG-QRA – Dangerous Goods - Quantitative Risk Assessment Model. Výsledkom analýzy je povolenie prepravy vozidiel ADR cez tunel alebo nutnosť použiť alternatívnu trasu, na ktorej tieto vozidlá predstavujú menšie riziko. Taktiež je možné navrhnúť a posúdiť dodatočné bezpečnostné opatrenia umožňujúce takýmto vozidlám prejazd tunelom, avšak tie bývajú často finančne náročné,“ doplnil Ing. Peter Danišovič, PhD. zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity.

Prečítajte si viac:Zdroj: zilina.sk