Ako ročne platiť menej za odpad? Obce v Rajeckej doline idú príkladom v jeho elektronickej evidencii


Foto: Ako ročne platiť menej za odpad? Obce v Rajeckej doline idú príkladom v jeho elektronickej evidencii Foto: Facebook / Obec Konská

V niekoľkých obciach Rajeckej doliny začali na vlastnú žiadosť elektronicky evidovať odpad z domácností. Hlavným cieľom je zvýšenie kvality života a životného prostredia prostredníctvom zvýšenej miery triedenia a tým zníženia poplatku za odpad.

Evidovaním sa dá získať prehľad o produkcii a triedení odpadu z každej domácnosti. Systém odstráni anonymitu, pomôže motivovať občanov a zníži tak produkciu odpadu či zlepší triedenie a optimalizuje náklady.

Fyzická analýza odpadov prinesie skutočný obraz o tom, ako s ním občania nakladajú. Samospráva vďaka tomu zistí, aký veľký potenciál má pre triedenie biologicky rozložiteľného odpadu a ostatných triediteľných odpadov.

Na stránke súkromnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje systém evidencie, je uvedené, že: „Podľa štúdie Inštitútu enviromentálnej politiky, má formu množstvového zberu odpadu zavedenú 13 % slovenských samospráv. Len v týchto samosprávach funguje spravodlivý systém, keď občania platia za to, čo vyhodili resp. za množstvo odpadu, ktoré vytvorili.“

Systém funguje tak, že na každú smetnú nádobu obcou poverená osoba nalepí QR kód. Každá domácnosť má jedinečný QR kód a pri zbere sú vyprázdnené iba označené nádoby. Pri odovzdaní na zbernom mieste sa množstvo odpadu pripíše na odpadové konto danej domácnosti. Jednotlivé údaje vytvoria štatistiku o produkcii a poslúžia na vytvorenie systému platenia miestneho poplatku. Počet obyvateľov domácnosti tak už nebude jediným smerodajným ukazovateľom.

V obci Šuja, ktorá sa nachádza v Rajeckej doline vykázali za rok 2018 mieru úrovne triedenia 12,9 % čiže výpočet separovaného odpadu voči zmesovému komunálnemu a objemnému odpadu. Šuja tak skončila ako jedna z najhorších obcí v doline. Výsledkom bolo nasledovný nárast platby do enviromentálneho fondu (mesačne za každú jednu tonu o 15 eur naviac). 

„O elektrickej monitorovacej evidencii sme vedeli, dokonca s jednou so spoločností ponúkajúc takýto typ produktu sme sa stretli v rámci regionálneho združenia miest a obcí. Avšak toho času nás odradila cena za takúto službu,“ vyjadril sa starosta Michal Pastorek.

Postupne sa tak v obci rozhodli pre rázne kroky. Sfunkčnili odberové miesto a zabezpečili povereného pracovníka, ktorým bol v tom čase sám starosta. Najskôr zaviedli zber triedeného odpadu a striedali ho so zberom komunálneho odpadu v týždňových intervaloch a začala sa im dvíhať miera separovaného odpadu.

Potom vybudovali nové odberné miesto, čo im zabezpečilo dostatočný priestor na jednotlivé komodity. Ďalej vybudovali harmonogram zberov a nasledovne vstúpili do rokovania so spoločnosťou, ktorá poskytuje elektronický motivačný systém. 

„Ten sa nám podaril aj spustiť ako prvý v Rajeckej doline od druhej polovice apríla roku 2021. Na základe adresných záznamov sme koncom roka 2021 prijali nové VZN miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, dodal starosta.

Podľa prijatého Všeobecného záväzného nariadenia bude komunálny poplatok vychádzať z dosiahnutej miery triedenia jednotlivej domácnosti - motivačný systém pre tvorbu poplatku. Obec čaká ešte posledný krok a to je prechod na množstevný zber, ktorý je vzhľadom na zálohový systém najspravodlivejší. Na množstevný zber je potrebná evidencia z celého kalendárneho roka a vážiace zberové auto.

Zavedenými krokmi sme dosiahli systém, kultúru, motiváciu a spravodlivosť príde množstevným zberom. Výsledky sa v tvorbe množstva odpadu dosiahli keď oproti roku 2018 obec vyprodukovala o 20 ton menej komunálu a 10 ton menej objemného odpadu. Zvýšil sa počet domácností zaoberajúc sa triedením, dnes je to viac než 3/4 obce. čo je úspech veľký,“ uviedol Pastorek.

Starostka ďalšej obce Konská Jana Stupňanová sa dozvedela o elektronickom evidovaní odpadu na informačnom workshope v obci Raslavice, kde je tento systém zavedený už od roku 2016. Potom nasledovali stretnutia s manažérmi spoločnosti zabezpečujúcej evidenciu a starostami a primátormi Rajeckej doliny. V Konskej začali s triedením od začiatku roku 2022 spolu s mestom Rajec a obcou Ďurčiná.

Do každej domácnosti sme dali informačné letáky a prostredníctvom rozhlasu, sms správami a informáciami od zamestnancov obecného úradu postupne vysvetľujeme nový systém evidencie prostredníctvom QR kódov. Každá domácnosť dostala vstupný štartovací balíček nálepiek s QR kódmi, vysvetlila starostka Stupňanová.

V Konskej o pravidelnom zbere a správnom označovaní odpadových vriec QR kódmi aj pravidelne informujú na svojej stránke. Spätné skontrolovanie správnosti odčítania odpadu je možné on Obecnom úrade pri nahliadnutí do jeho evidencie.

Aj keď sa tento proces evidencie ukazuje ako úspešný, niekomu sa môže zdať zložitejší a vyžaduje trpezlivosť a pochopenie obyvateľov jednotlivých obcí.