Pandémia ovplyvnila projekt Erasmus+ aj na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, ako sa mu aktuálne darí?


Foto: Pandémia ovplyvnila projekt Erasmus+ aj na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, ako sa mu aktuálne darí? Foto: Facebook / Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Program Erasmus+, ktorý tento rok oslávi 35. výročie je jedným z najúspešnejších Európskej únie s hlavným cieľom podporiť mobilitu vysokoškolských študentov, ktorí môžu buď študovať v zahraničí, alebo absolvovať stáž v podniku, výskumnom ústave, laboratóriu či organizácii. 

Súčasné pandemické opatrenia však výrazne ovplyvnili vysokoškolské štúdium a cestovanie do zahraničia, tým pádom aj projekt Erasmus+. Zisťovali sme, ako prebieha na univerzitách v Žilinskom kraji. Minule sme informovali o situácii na Žilinskej univerzite v Žiline.

V rámci druhého zo série troch článkov tentokrát v rozhovore s PhDr. Katarínou Murčekovou z úseku pre zahraničné vzťahy dozviete o fungovaní projektu na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine (JLF UK). 

Kedy sa univerzita zapojila prvýkrát do programu Erasmus+?
Na JLF UK sme začali s programom Erasmus v roku 2000. 

Ako sa záujem o tento projekt vyvíjal počas uplynulých rokov?
Nárast záujmu o zahraničné pobyty sme zaznamenali od roku 2009. Za posledné dva roky počty záujemcov rapídne klesli kvôli pandemickej situácii. Veľa študentov mobility zrušilo. Priemerný počet vycestovaných študentov je 30 a priemerný počet prichádzajúcich je 15.

Ako momentálne prebieha komunikácia so zahraničnými univerzitami? 
Univerzita má podpísaných približne 40 Inter-inštitucionálnych dohôd s partnerskými univerzitami v zahraničí. Jedná sa o lekárske fakulty v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Turecku a Bulharsku.  

Z ktorých krajín najčastejšie prichádzajú študenti a o ktoré majú najčastejšie záujem?
Čo sa týka prichádzajúcich zahraničných študentov, momentálne študuje na JLF UK 7 študentov zo Španielska, Talianska a Portugalska. Sú ubytovaní na Študentskom domove JLF UK. 

Máte v súčasnosti v zahraničí nejakých študentov? Sú nejakí tu? 
V Akademickom roku 2021/2022 sú na Erasmus mobilite štúdium dvaja študenti Všeobecného lekárstva, v Španielsku a Nemecku. V lete plánuje vycestovať 28 študentov.

Ako tento projekt ovplyvnila pandémia? Nastali nejaké komplikované situácie so študentmi, keď sa napríklad uzatvorili hranice?
Sú informovaní o pandemických opatreniach a preto sme zatiaľ nemuseli riešiť žiadny závažný problém.

Aké sú v súčasnom období  možnosti nového programového obdobia 2021 – 2027 pre vysoké školy?
Aktuálne prebieha aktualizácia a príprava návrhov Inter-inštitucionálnych zmlúv na nové programové obdobie 2022/2023-2027/2028 programu Erasmus+ prostredníctvom EWP (Erasmus without papers) v SOP Mobility Online. 

Erasmus+ bez papierov – digitalizácia Erasmus+ administratívnych procesov pri zabezpečovaní mobilít VŠ študentov patrí medzi priority nového programu. 

Na administrovanie študentských mobilít bol na JLF UK implementovaný Online Learning Agreement (OLA)  a Online informačný systém na uzatváranie Inter-inštitucionálnych zmlúv o spolupráci medzi partnerskými zahraničnými inštitúciami.