5. zasadnutie zastupiteľstva - plánuje sa modernizácia verejného osvetlenia


Foto: 5. zasadnutie zastupiteľstva - plánuje sa modernizácia verejného osvetlenia

Mesto Žilina rekonštruuje verejné osvetlenie v dvoch etapách. V tej prvej, ktorá je už ukončená, vymenili káble, opravili stĺpy a inštalovali viac ako 1 100 nových svietidiel. Celková cena prvej etapy sa vyšplhala na sumu 428-tisíc eur a týkala sa mestských častí Zádubnie, Trnové, Rosinky, Strážov, Bytčica, Mojšová Lúčka, Žilinská Lehota, Budatín. Priamo v Žiline prebehla prvá fáza na uliciach Hlboká cesta, Malý Diel, Na Šefranici, Bratislavská, Pri Rajčanke, Stárkova, Studničky a Uhoľná.

Na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bude 10. bodom návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina. Ten sa týka druhej etapy, kde by sa za sumu 258-tisíc eur malo vymeniť viac ako 330 svietidiel v ďalších troch mestských častiach Zástranie, Vranie a Považský Chlmec.

„Vymenia sa všetky svietidlá, ktoré sú v zlom technickom stave a sú zastarané. Modernizáciou verejného osvetlenia po celom meste dosiahneme úsporu elektrickej energie o viac ako 50 percent zo súčasnej spotreby a výrazne sa zvýši aj svietivosť nových lámp. Vďaka modernizácii sa zníži ročná spotreba elektrickej energie o 488 megawatthodín a v mestskom rozpočte usporíme viac ako 62-tisíc eur za rok. Ďalším prínosom pre občanov je nielen lepšia viditeľnosť, ale aj zvýšená bezpečnosť na uliciach,“ uviedol Igor Choma

Pozrite si celý program 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
2. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 85/2015
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2015 – mat. č. 86/2015
4. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. za rok 2014 a Správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2014 – mat. č. 87/2015
5. Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. štvrťrok 2015 – mat. č. 88/2015
6. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za I. štvrťrok 2015 – mat. č. 89/2015
7. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 4 – mat. č. 90/2015
8. Investičný zámer mesta Žilina spojený s úpravou toku Brodnianky – mat. č. 91/2015
9. Kapitalizácia pohľadávky mesta Žilina spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. – mat. č. 92/2015
10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina“ – mat. č. 93/2015
11. Návrh VZN o zrušení VZN mesta Žilina č. 29/2011, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny – mat. č. 94/2015
12. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – mat. č. 95/2015
13. Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu – mat. č. 96/2015
14. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) – mat. č. 97/2015
15. Interpelácie
16. Všeobecná rozprava
17. Záver


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu