Aj v Žiline sa uskutoční celoslovenské sčítanie obyvateľov, väčšina sa sčíta elektronicky


Foto: Aj v Žiline sa uskutoční celoslovenské sčítanie obyvateľov, väčšina sa sčíta elektronicky Foto: ilustračné - pixabay

V období od 15. februára do 31. marca 2021 sa uskutoční na území Slovenskej republiky sčítanie obyvateľov, väčšina z nich by sa mala zapojiť elektronicky. Mestský úrad v Žiline hľadá spolupracovníkov, ktorí pomôžu ako asistenti s mobilným sčítaním.

„Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt,“ informuje štatistický úrad.

Za neplnoletého obyvateľa má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Počas šiestich kalendárnych týždňov budú obyvatelia zadávať údaje prostredníctvom formulára alebo mobilnej aplikácie. Uvedené údaje majú korešpondovať so stavom na prelome rokov 2020 a 2021.  

Asistentov pri sčítaní odmenia 

Spolupracovníci mesta budú k dispozícii pre tie osoby, ktoré sa z nejakých dôvodov sčítať sami nemôžu. Tí budú môcť navštíviť kontaktné miesto, ktoré bude vo verejných budovách ako sú úrady, kde ich sčíta stacionárny asistent, alebo im umožní, aby sa sčítali sami pomocou našej techniky.

Takisto bude možné požiadať o mobilného asistenta sčítania, ktorý za ľuďmi príde na adresu trvalého pobytu a sčíta ich pomocou prideleného tabletu. Činnosť asistentov bude odmenená, nebude však nutné uzatvoriť osobitnú dohodu.

„Činnosť je honorovaná odmenou vo výške 200 eur (netto) + výkonnostná zložka odmeny, ktorá bude záležať najmä na špecifikách obvodu, v ktorom bude mobilný asistent sčítanie zabezpečovať. Vychádza sa z predpokladu, že 1 mobilný asistent sčítania vykoná maximálne 300 asistencií, teda sčíta najviac takýto počet obyvateľov,“ potvrdil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Odmena 200 eur prináleží mobilnému asistentovi sčítania aj v prípade, že nevykoná ani jednu asistenciu, ak je dôvodom to, že o mobilné sčítanie nebude záujem. Podmienkou je dosiahnutý vek 18 rokov, plná spôsobilosť na právne úkony, úplné stredoškolské vzdelanie a bezúhonnosť, ako zručnosti práce s počítačom. Zároveň sa bude vyžadovať od každého asistenta absolvovanie online školenia. 

Aktualizácia: Mestský úrad v Žiline už naplnil kapacity asistentov.

Údaje budú slúžiť pre pochopenie fungovania spoločnosti 

V sčítaní budú obyvatelia poskytovať informácie o sebe, domácnostiach a samotnom bývaní. Dáta získane sčítaním poslúžia aj ako podklad pre pochopenie fungovania spoločnosti a prognózovanie jej ďalšieho vývoja. Mnoho zo získaných údajov nie je možné zistiť inak ako hromadným sčítaním. Z údajov bude možné čerpať aj pre strategické rozhodnutia na lokálnej úrovni.

„Konkrétne využitie tiež nachádzame pri koncipovaní politík štátu, či už pri nastavovaní aktuálnych politík alebo pri tvorbe dlhodobých stratégií. Získanie kvalitných a presných údajov a informácií o slovenskej spoločnosti, o jej demografických, sociálnych charakteristikách, o bývaní na Slovensku umožňuje medzinárodné porovnania na úrovni Európy i sveta,“ uviedli štatisti.

Presnejšie dáta by mohli vyústiť aj do zlepšenie plánovania obcí, napríklad v oblasti dopravy: „Údaje slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí ako aj pri riešení systému dopravy, budovaniu záchytných parkovísk, parkovacích miest, nakoľko vďaka týmto údajom sa zistí dochádzka do škôl a zamestnania. Zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do školy napomôže k prijímaniu opatrení, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie na území obce alebo v jej okolí.“

Prečítajte si viac: