Dva roky Nadácie ŽSK: „Harmonický rozvoj rodín s naplnenými potrebami je podmienkou pre rast kraja“


Foto: Dva roky Nadácie ŽSK: „Harmonický rozvoj rodín s naplnenými potrebami je podmienkou pre rast kraja“ Foto: Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj v roku 2018 zriadil vlastnú nadáciu. Spolu s Rodinným centrom pomoci je oporou obyvateľom v kraji, ktorých zasiahla ťažká životná udalosť alebo sa z rôznych dôvodov dostali do nelichotivej životnej situácie. Práve tu intervenujú pracovníci nadácie a pomáhajú riešiť problémy.

Fungovanie nadácie Žilinského samosprávneho kraja, doterajšie výsledky, stav chudoby v kraji, ako aj ciele do budúcna vysvetľuje v rozhovore Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja. 

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja aj s Rodinným centrom pomoci fungujú už viac ako 2 roky, vedeli by ste nám predstaviť ciele a motiváciu, prečo vznikla? 

Nadácia je výsledkom snáh, ktoré boli pomenované v novom programovom pláne vedenia Žilinského samosprávneho kraja. Medzi naše priority patrí posilnenie prorodinných opatrení vo viacerých oblastiach. Okrem iného sa v sociálnej oblasti prijala myšlienka zriadenia Nadácie ŽSK a Rodinného centra pomoci ako spojovateľa viacerých rozbehnutých aktivít a procesov, ktoré v kraji dobre fungujú. 

Koordináciou a spoluprácou medzi štátnymi i neštátnymi organizáciami sa služby dostávajú bližšie k ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú. Cieľom Nadácie je podpora jednotlivcov a rodín v ťažkej životnej situácii. Napríklad po náhlej tragickej udalosti, dlhodobej chorobe živiteľa alebo člena rodiny, a teraz v mimoriadnej pandemickej dobe aj podpora rodičov samoživiteľov, ktorí prichádzajú o časť alebo o celý zárobok. Ide o pomoc pri preklenutí istého časového úseku a o posunutie žiadateľa k riešeniu problémov. 

Dá sa za dobu doterajšieho fungovania vyčísliť, koľkým rodinám a jednotlivcom ste pomohli a v akom rozsahu?  

Podarilo sa nám finančne podporiť 180 rodín. Okrem toho viac ako 500 ľudí našlo u nás pomoc cez poradenské služby, potravinovú a inú hmotnú pomoc. 

Slávnostné otvorenie Nadácie v roku 2019

Župná nadácia nie je jediná v regióne so snahou znižovať sociálnu nerovnosť, v čom dopĺňa doterajšie nadácie? 

Nadácia ŽSK má stabilnú situáciu v tom, že každoročne dostáva základnú čiastku odsúhlasenú poslancami župného zastupiteľstva. Má vytvorené aj ďalšie materiálne predpoklady na svoju činnosť. Samozrejme, na to aby pomohla čo najviac ľuďom, musí hľadať aj rôzne iné možnosti viaczdrojového financovania.

Cieľovou skupinou sú jednotlivci a rodiny, ktorí prepadávajú sitom sociálnej pomoci alebo potrebujú nejaký stimul na prekonanie ťažkého obdobia, aby nastúpili na cestu obnovenia vzťahov, našli si pracovné uplatnenie či zlepšili zdravotný stav seba alebo členov rodiny. 


Zároveň v Rodinnom centre pomoci poskytujeme žiadateľom, ale aj iným záujemcom, osobné základné sociálne poradenstvo. Ide o pomoc pri nasmerovaní na potrebné inštitúcie, poradenstvo pri umiestnení členov rodín do sociálnych zariadení, hľadanie ďalších možností finančnej aj nefinančnej odbornej pomoci. Našou úlohou je spájať existujúce inštitúcie a služby v kraji s hľadajúcimi žiadateľmi, ktorí veľakrát nemajú informácie alebo možnosť a sily riešiť svoje ťažkosti vo vlastnej réžii.  

Spolupracujete aj s inými organizáciami? 

Áno, spolupráca je ťažiskom našej práce. Spoznávame prácu ostatných subjektov sociálnej, zdravotnej a humanitárnej pomoci v kraji, nadväzujeme pracovné kontakty, zdieľame informácie o službách a ponuke. Následne posúvame našich žiadateľov k týmto inštitúciám a odborníkom. 

Napríklad v rámci domova sociálnych služieb, ktorý zriadil ŽSK, pracuje aj psychológ. Pomáha v životných krízových situáciách klientom, ktorí o takúto pomoc požiadajú. A funguje to aj opačne - nezisková organizácia, ktorá pracuje s obeťami domáceho násilia, nám odporučí svoju klientku, ktorá by ešte okrem ich odbornej pomoci potrebovala vykryť na kratšiu dobu základné výdavky domácnosti. 

Spoluprácou poskytujeme ľuďom komplex služieb a starostlivosti na najlepšej úrovni, aká je momentálne v kraji možná a dostupná.

Koľko ľudí sa dnes podieľa na chode nadácie?

V nadácii pracuje jeden zamestnanec na plný úväzok a ďalší na plný úväzok pracuje v Rodinnom centre pomoci.

 

Trpezlivosť počúvať, intuícia a po čase aj skúsenosť. Pri sociálnej práci je dôležité mať otvorené srdce, schopnosť nájsť spôsoby a cesty pomoci a mať zdravú obetavosť urobiť viac ako je povinnosť.

 

Skúste nám predstaviť typický deň pracovníkov nadácie… 

Každý deň je iný, nikdy nevieme kto nás osloví s prosbou o pomoc a aký problém budeme riešiť. Činnosť sa v podstate delí na tri oblasti - práca so žiadateľmi, administratíva nadácie a marketingové aktivity, a práca s verejnosťou. K tomu sa pridá ešte komunikácia s partnerskými organizáciami pri získavaní hmotných potrieb pre rodiny, ich distribúcia. V posledných dňoch je to aj príprava budúcej prevádzky cukrárne, ktorá by sa mala otvoriť v jarných mesiacoch. 

Nadácia spolupracuje aj v partnerských projektoch, oslovuje sponzorov, čiže jej práca je rôznorodá.

Koľko je v Žilinskom kraji ľudí na hranici chudoby a čo definuje túto hranicu?  

Neexistuje jedna definícia chudoby, a tiež existuje viacero spôsobov jej merania. Pre Žilinský kraj sa percento chudoby odhaduje asi na 12%. Jeden ukazovateľ Štatistického úradu, ktorý uvediem, hovorí, že v jednočlennej domácnosti by príjem nemal klesnúť pod 373 eur. V klasickej štvorčlennej domácnosti je to 783 eur.

Nadácia často pracuje s rodinami, kde sú tieto príjmy ešte nižšie. Z jej žiadateľov je viac ako polovica takých, kde aj viacčlenná domácnosť má príjem nižší ako 373 eur. Naopak, štvorčlenná rodina s príjmom 783 eur a viac sa u nás nájde málokedy.

Čo patrí medzi najčastejšie príčiny chudoby sociálne vylúčených rodín a jednotlivcov v našom kraji?  

Choroby, dlhy, nezamestnanosť, neúplné rodiny, závislosti a iné. Vo veľkej miere tu úlohu zohráva aj nízka miera vzdelanosti a predčasne ukončená školská dochádzka. Táto otázka sa nedá jednoducho zodpovedať. Samozrejme, nemáme prehľad o úplne všetkých rodinách. Nadáciu oslovia len tí, ktorí chcú ešte niečo v živote zachrániť a zlepšiť.

O akú pomoc v sociálnej oblasti je pre ohrozené rodiny a jednotlivcov je najväčší záujem?  

V Nadácii momentálne najčastejšie pomáhajú ľuďom finančnou pomocou, potravinami a darovaním starších spotrebičov. V poslednej dobe Nadácia zaznamenala aj značný nedostatok počítačov v domácnostiach.

Aký dopad mala a má koronakríza na rodiny v kraji?  

Tak ako aj v iných krajoch - najviac zasiahnutí sú ľudia s nízkymi príjmami. Tí, ktorí nemajú nijaké zdroje na mimoriadne nečakané výdavky. Ide o ľudí, ktorí museli zostať s deťmi doma na ošetrovnom. Ľudia, ktorí prišli o prácu.

Viacerí z nich sa už do pôvodného zamestnania nevrátia.  Bude pre nich ťažké si nájsť prácu nájsť, pretože viaceré prevádzky skrachovali. Tieto problémy ešte narastú. Množstvo ľudí pracuje aj v oblasti šedej ekonomiky a tým pádom zostáva častokrát bez príjmu a bez základného poistenia.

Akým spôsobom pomáhate adresátom pomoci? Dá sa povedať, že ide o systémové mechanizmy alebo je to skôr pomoc v hodine dvanástej?  

Napriek tomu, že Žilinský kraj má veľmi kvalitné inštitúcie a služby v sociálnej oblasti, stále ich je nedostatok. Zamestnanci Nadácie ŽSK sa pomerne často stretávajú s tým, že klienti so svojim problémom prídu až vtedy, keď vyčerpali všetky im známe možnosti. Za tieto dva roky v kraji pracovali aj iné organizácie, ktoré výrazne podporujú rodiny.

Napríklad organizácia Fórum života priniesla svoje diskusné stretnutia v regiónoch na rôzne sociálne boľavé témy a pripravuje interaktívnu mapu služieb a kontaktov v kraji. Je tu veľká snaha zlepšiť sieť služieb a priblížiť sa k občanom.

Vznikajú aj menšie iniciatívy ako stretnutia závislých a ich rodinných príslušníkov, súkromné špeciálne centrá, škôlky pre deti s poruchou autistického spektra a inými zdravotnými znevýhodneniami. Samozrejme, stále je to iba časť z toho, čo by sa malo pre rôzne sociálne skupiny urobiť, aby sme im pomohli v návrate k čo najbežnejšiemu životu.

Viete nám povedať niektoré konkrétne príklady rodín a ich problémov, pri ktorých bola Nadácia ŽSK nápomocná?

Veľmi často sú to problémy jednorodičovských rodín s deťmi, často chorými. Tieto rodiny nemajú peniaze nazvyš, dokonca častokrát nemajú ani to najpotrebnejšie. Na súdoch sú tiež veľmi dlhé čakacie doby, kým sa rozhodne o výživnom. Na úradoch zase trvá veľmi dlho, kým sa rozhodne o invalidnom dôchodku.

Dá sa povedať, že veľa problémov by bolo menších, keby u nás existoval pružnejší systém a lepšie nastavená a hustejšia sieť pomoci. Na Nadáciu ŽSK sa obracajú aj rodiny s ťažko chorým členom, ktorý potrebuje namáhavú a dlhotrvajúcu liečbu, čo je ďalšia zložitá oblasť. Množstvo potrebných úkonov, liekov nie je hradených zdravotnými poisťovňami a pre rodinu sa stávajú nedostupnými. Osamelé matky so zdravotne znevýhodnenými deťmi nedokážu zabezpečiť často ani odvoz na rehabilitácie a k lekárovi.

Takisto žijú osamelí, opustení seniori vo svojich domoch, často aj vo väčšej vzdialenosti od centra. Nedokážu zísť ani po schodoch z domu a odísť na autobus. Ak si ich okolie nevšíma, tak prežívajú v zlých podmienkach. Toto je asi najdôležitejší fakt v životoch rodín, s ktorými sme v kontakte – ak majú blízkych, priateľov alebo dobre fungujúcu komunitu, ktorá zaberie v potrebnom okamihu, tak majú naozaj veľkú šancu zvrátiť nepriaznivý stav.

To sú aj tie najpovzbudzujúcejšie príklady, z ktorých sa tešíme a čerpáme silu na ďalšie dni. Podarilo sa to aj v prípade osamelej chorej panej s dcérou stredoškoláčkou- spojili sa sily susedov, charity v obci, farského úradu, obecného úradu a našej nadácie a každý nejako prispel k tomu, aby sa vybudovala žumpa a spravila potrebná kanalizácia. Tým sa veľmi zvýšila úroveň života v domčeku, vyriešil sa dlhoročný problém a nebola to veľká finančná zaťaž pre nikoho zo zúčastnených. Stále nachádzame v kraji veľa ľudí, ktorí pomáhajú veľmi konkrétnym spôsobom a na mieste. Tá Božia iskra v každom človeku je veľkou nádejou do budúcnosti, v ľuďoch je potenciál na zmenu nepriaznivých okolností.

Správkyňa Nadácie ŽSK Gabriela Podolanová

Je prípad rodiny v núdzi, na ktorý nikdy nezabudnete?

Pre pracovníkov Nadácie ŽSK bolo určite zaujímavé sledovať vývoj v rodine osamelej matky, ktorej deti sa kvôli zlým bytovým podmienkam dostali do domova. Všetko sa však nakoniec obrátilo na dobré. Spojenými silami miestnych drobných podnikateľov, sociálnych pracovníkov komunitného centra a s finančnou pomocou nadácie sa podarilo zrekonštruovať kúrenie, vymeniť podlahu, získať staršie slušné zariadenie, vybaviť potrebné štátne dávky pre rodinu a pripraviť všetky podmienky pre návrat detí k mame, po čom obe strany neskutočne túžili.Ide o jeden z prípadov, na ktorý naši pracovníci v Nadácii ŽSK určite nezabudnú.

Verím, že v ďalšom roku sa tiež podarí zmeniť pár zlých vecí v ďalších životoch na dobré. Je dôležité, aby tí ktorí sú pri sile a majú zdroje, prejavovali všímavosť a obetu voči tým, ktorí potrebujú pomoc. Radosť bude potom na oboch stranách.

Pracovníci Nadácie ŽSK musia mať vrodenú empatiu pre pomoc sociálne slabším. Aká vlastnosť je podľa vás pri práci s rodinami najdôležitejšia? 

Trpezlivosť počúvať, intuícia a po čase aj skúsenosť. Otvorené srdce, hľadať spôsoby a cesty, samozrejme zdravá obetavosť. To znamená urobiť viac ako je povinnosť. 

Príde nadácia niekedy do stavu, že by ste si povedali – splnili sme cieľ? Dá sa vôbec definovať konečný bod činnosti takéhoto typu pomoci?  

Všetci by sme si priali, aby sa tak stalo, avšak taký okamih nenastane.  Sme ľudia so svojim osudmi a slabosťami. Žijeme v nedokonalom systéme a tak vždy budú osamelí, chorí, bezmocní, ktorým bude treba podať pomocnú ruku. Pokiaľ to bude v našich silách, túto ruku im aj podáme.

Organizuje Nadácia ŽSK aj iné aktivity okrem pomoci sociálne vylúčeným rodinám a jednotlivcom?  

Nadácia pripravuje aj viacero podujatí pre verejnosť, hoci viaceré sa v aktuálnej situácii organizovať nedajú. Aktuálne Nadácia plánuje ponúknuť benefičný koncert s výťažkom pre rodiny, je tiež spoluorganizátorom fotografickej súťaže Čo mi dáva silu žiť. Taktiež organizuje vzdelávacie aktivity pre odborníkov, tvorivé dielne, kde dobrovoľníci pomáhajú s výrobou drobných darčekov na predaj. Nadácia taktiež ponúka poradenstvo prostredníctvom videí z právnej, psychologickej a sociálnej oblasti.


Pre Žilinský samosprávny kraj patrí sociálna oblasť medzi priority. Prečo práve táto oblasť?  

Vedenie župy si pripravilo ciele, ktoré chce vo svojom volebnom období plniť a podpora sociálnej oblasti je veľmi dôležitá vo svetle demografických zmien. Našim cieľom je vytvárať vhodný systém nástrojov s prorodinnými opatreniami a motiváciou ľudí k návratu rodín do nášho kraja.

Chceme vytvárať priaznivé podmienky pre rozširovanie služieb, ktoré boli pokryté slabšie alebo úplne chýbali. Harmonický rozvoj rodín s naplnenými potrebnými predpokladmi pre dobrý život je podmienkou, aby kraj rástol a prosperoval. 

Akou časťou sa podieľa na chode nadácie rozpočet ŽSK? 

Z rozpočtu ŽSK je určených každoročne 20 000 eur na podporu jednotlivcov a rodín, 9600 eur je určených na chod organizácie. Samozrejme s vyšším rozpočtom je možné pomáhať väčšiemu počtu a intenzívnejšie. Podpora Nadácie je však cielená a má priniesť efekt v podobe motivácie žiadateľa alebo má pomôcť preklenúť obdobie, dokým sa aj on sám bude môcť aktívne zapojiť do zlepšenia životných podmienok. Okrem rozpočtu ŽSK získava financie na svoj chod Nadácia aj od sponzorov. V tomto roku sa jej podarilo dokonca získať vyššiu sumu ako je príspevok z rozpočtu ŽSK.


Aké sú plány Nadácie ŽSK do najbližšej budúcnosti?

Chceme intenzívnejšie rozvíjať spoluprácu s existujúcimi organizáciami v kraji, aby sme vedeli účinnejšie pomáhať. Do nasledujúceho obdobia vstupujeme s výraznejšou iniciatívou v oblasti marketingových a propagačných aktivít, od ktorých očakávame lepšiu viditeľnosť nadácie vo verejnom priestore, oslovenie väčšieho počtu sponzorov a podporovateľov. Radi by sme získali aj viac dobrovoľníkov.

V spolupráci so sociálnym podnikom Labore n.o. bude v priestoroch Nadácie ŽSK pre verejnosť otvorená aj cukráreň s domácimi koláčikmi, medovníkmi a kvalitnou kávou. Veríme, že aj tento krok prispeje k dobrému pocitu návštevníkov, ktorí prídu do nadácie hľadať pomoc v ťažkých životných okamihoch. V cukrárni budú pracovať aj zdravotne znevýhodnení ľudia. Budú sa tu predávať ručné výrobky a originálne fotografie, takže návštevníci budú môcť podporiť aj takýmto spôsobom služby pre rodiny a jednotlivcov.Zdroj: PR Žilinský samosprávny kraj