Obyvatelia Považského Chlmca sa dočkali - vybudujú tu splaškovú kanalizáciu za približne 3,7 milióna


Foto: Obyvatelia Považského Chlmca sa dočkali - vybudujú tu splaškovú kanalizáciu za približne 3,7 milióna Foto: ilustračné

Približne 3,7 mil. eur sú celkové predpokladané náklady na vybudovanie splaškovej kanalizácie v žilinskej mestskej časti Považský Chlmec. Na jej financovaní sa so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. (SEVAK) dohodlo mesto Žilina, ktoré sa bude podieľať predpokladanou sumou asi 1,3 mil. eur. Výslednú sumu za práce ešte môže znížiť verejné obstarávanie na stavebné práce a dozor, ktoré aktuálne prebieha. Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie 10. februára. 

Pri vyhodnotení predložených ponúk bude rozhodovať nielen cena, ale aj čo najskoršie ukončenie prác či environmentálne kritéria v zmysle zásad zeleného verejného obstarávania, ako napríklad zhodnotenie vybúraného materiálu a jeho opätovné použitie.   

Predmetom investičnej akcie Považský Chlmec - stoková sieť – II. etapa je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie, novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd z komunikácií. Súčasťou sú aj súvisiace práce na preložkách vodovodu a plynovodu, uvedenie všetkých komunikácií do pôvodného stavu a rekonštrukcia stavbou dotknutých uličných vpustí s pripojením existujúcich uličných vpustí na dažďovej stoke. 

„Realizácia splaškovej kanalizácie v Považskom Chlmci vychádza z dlhoročných a silnejúcich potrieb obyvateľov, ktoré týmto vyriešime. Zámerom mesta je aj vybudovanie siete dažďovej kanalizácie, ktorá výrazne zamedzí ďalším škodám pri väčších prívalových zrážkach, kedy dochádza k lokálnym záplavám kvôli nedostatočnému odvodňovaniu,“ vysvetlil primátor mesta Peter Fiabáne. 


Mesto Žilina preto podľa neho vstúpilo do rokovaní so spoločnosťou SEVAK s cieľom vzájomného sa informovania a hľadania možností spolupráce, aby sa eliminovali obmedzenia, súvisiace s výstavbou kanalizácií a zároveň, aby tieto objekty boli realizované simultánne v rámci jednej stavby. 

Po uskutočnení uvedenej investičnej akcie sa stane SEVAK vlastníkom a prevádzkovateľom splaškovej kanalizácie v Považskom Chlmci, mesto Žilina zas bude vlastniť stavebné objekty dažďovej kanalizácie. 

Stavebné povolenie na uvedenú investičnú akciu bolo vydané už 18. januára 2010. O zámere rokovali žilinskí mestskí poslanci 17. septembra 2019, kedy ho schválili uznesením č. 196/2019.   


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina