Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline


Foto: Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline bude v pondelok 26. januára 2015 o 14,00 hod. na Radnici mesta Žilina.

O čom budú poslanci rokovať? Pozrite si program zastupiteľstva:

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie

2. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 9/2015

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2014 – mat. č. 10/2015

4. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. za I. – III. kvartál 2014 – mat. č. 11/2015

5. Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina k 30.09.2014 – mat. č. 12/2015

6. Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. – 3. štvrťrok 2014 – mat. č. 13/2015

7. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., za III. štvrťrok 2014 – mat. č. 14/2015

8. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta – mat. č. 15/2015

9. Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline – mat. č.16 /2015

10. Voľba členov a sekretárov komisií mestského zastupiteľstva – mat. č. 17/2015

11. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 18/2015

12. Informácia o poverení zástupcov primátora zastupovaním primátora mesta Žilina – mat. č. 19/2015

13. Informácia o vymenovaní prednostu Mestského úradu v Žiline – mat. č. 20/2015

14. Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Zástranie, Žilina – mat. č. 21/2015

15. Rozpočet mesta Žilina na rok 2014 - zmena rozpočtu rozpočtovým oparením č. 5/2014 – Informatívna správa – mat. č. 22/2015

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 – mat. č. 23/2015

17. Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – IBV Hájik – Bradová – mat. č. 24/2015

18. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok číslo 2 – mat. č. 25/2015

19. Správa k upozorneniu prokurátora a návrhu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina – mat. č. 26/2015

20. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2013 o odpadoch – mat. č. 27/2015

21. Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov Mesta Žilina – mat. č. 28/2015

22. Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 29/2015

23. Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 26/2012, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina – mat. č. 30/2015

24. Personálna zmena v obchodnej spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. – mat. č. 31/2015

25. Nakladanie s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností) – mat. č. 32/2015

26. Interpelácie

27. Všeobecná rozprava

28. Záver

Prečítajte si viac: