Dlhodobé ciele Komisie životného prostredia: Ekologický cintorín aj eliminácia vizuálneho smogu


Foto: Dlhodobé ciele Komisie životného prostredia: Ekologický cintorín aj eliminácia vizuálneho smogu Foto: ilustračné - pixabay

Mestskí poslanci na uplynulom zasadnutí schválili aj členov neposlancov do komisií pri Mestskom úrade, ktorých úlohou je diskutovať a navrhovať riešenia v konkrétnych oblastiach. Jednou z deviatich je aj Komisia životného prostredia, ktorá, rovnako ako iné, už zasadala. Medzi trinástimi členmi sú poslanci mesta aj odborníci pre rôzne oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia či aktivisti. 

Ako informovala predsedníčka komisie Iveta Martinková, členovia už na prvom povinnom stretnutí súhlasili so stretnutiami mimo predpísaných termínov: „Prvé nepovinné stretnutie sa už uskutočnilo 25. februára a trvalo tri a pol hodiny. Komisie sa zúčastnilo desať z trinástich členov. Všetci prítomní si postupne prebrali a odsúhlasili 37 programových cieľov v desiatich oblastiach.“

Medzi ne patrí napríklad snaha o zadržavanie daždovej vody v prostredí, vylúčenie plastov pri akejkoľvek akcii samotného mesta a všeobecne na území mesta Žilina, vyvolať rokovania o možnosti založenia ekologického cintorína, budovanie moderných kontajnerových stojísk, zabezpečenie kompostérov do škôlok a škol či mestských častí, podieľať sa na odstraňovaní vrakov automobilov, vynaložiť snahu na premenu zelených ale zanedbaných mestských plôch  na oddychové zóny pre občanov. 

Medzi plány komisie patrí napríklad aj preskúmanie možností na zavedenie ekologického kosenia zvieratami, riešiť problémy so psími exkrementami aj účelovými daňami či novými venčoviskami, požiadať mesto o úplný zákaz pyrotechniky radu F 2, 3, 4 alebo eliminovať vizuálny smog v meste a v jeho okolí fyzickou likvidáciou billboardov.   

„Mnohé z nich sú náročné procesné záležitosti, ktorých cieľom je úplne alebo čiastočne zmeniť zaužívané nezdravé stereotypy a nepostačujúce systémy v tvorbe a ochrane životného prostredia a verejných priestorov všeobecne. Niektoré z bodov programu sú realizovateľné jednoduchšie. Všetky zmeny je potrebné kooperovať s vedením mesta a dbať o ich zavedenie do každodenného života mesta a ľudí v ňom. Celý program je inovatívny a jeho plnenie bude znamenať progres aj v kvalite každodenného života občanov. Program bol konzultovaný s vedúcim odboru životného prostredia na mestskom úrade,“ doplnila Martinková.

Členovia komisie si jednotlivé ciele a oblasti delia medzi sebou, pričom vznikajú vzájomné prieniky.„Akýkoľvek posun smerom k zlepšeniu životného prostredia má v súčasnom svete veľký zmysel. Každopádne očakávame úplne iný prístup komisie k tvorbe a ochrane nášho životného prostredia, ako to bolo doteraz. A ja môžem vyjadriť len verejné ďakujem a vyjadriť úctu ľuďom, ktorí pristupujú zodpovedne k svojej práci, ktorí majú  hlboký vzťah k prírode a dokážu pre ňu pracovať aj bez nároku na mzdu,“ dodala predsedníčka komisie a poslankyňa.

Prehľad 37 cieľov Komisie životného prostredia pri Mestskom úrade v Žiline

Vyžiadať od mesta Žilina  revíziu a pasport dažďovej kanalizácie v povodí potoka Všivák na Bôriku. Pracovať na odstránení príčin a následkov znečistenia potoka a na následnej strarostlivosti.

Kooperovať s mestom záchranu a rozvoj žilinského historického územia Frambora vrátane jeho prameňov.  Žiadať od majiteľov pozemku poriadok a dodržiavanie legislatívy vo všetkých smeroch.

Zvýšiť záujem o stav vodných biokoridorov mesta všeobecne. V spolupráci s poslancami za jednotlivé obvody vynaložiť snahu o očistu prameňov, potokov a riek vo všetkých obvodoch mesta.

Vynaložiť snahu o zadržavanie dažďovej vody v prostredí - Žilinské vody pre ľudí.

Kontrolovať odpadové hospodárstvo mesta a výkony dodávateľských firiem.

Snažiť sa o reguláciu a minimalizáciu odpadov.

Vylúčiť  plasty pri  akejkoľvek akcii samotného mesta a všeobecne na území mesta a využívať kompostovateľný riad (do procesu čiastočne zasiahnúť aj napríklad výrobou keramického riadu s logom mesta na požičanie alebo odkúpenie).

Prezentovať program nulového odpadu -  osveta na školách či inštitúciách, podpora.

Prostredníctvom osvety (články, informačné tabule) eliminovať množstvo plastových vencov  a množstvo  kahancov na cintorínoch.

Viesť predstaviteľov mesta k použitiu vencov z prírodných materiálov pri príležitosti kladenia vencov, a tak ísť občanom príkladom.

Zaviesť riadne separovanie na cintorínoch mesta a mestskej plavárni.

Vyvolať rokovania o možnosti založenia ekologického cintorína v meste Žilina (napríklad na Hradisku).

Optimalizovať status malých smetných nádob - ročne cca 150 nových, pričom staré samotné sa stávajú odpadom.

Vynaložiť snahu o budovanie moderných kontajnerových stojísk.

Zabezpečiť kompostéry do ZŠ, MŠ a iných mestských inštitúcií.

Vynaložiť snahu o zavedenie žetónového systému odvozu komunálneho odpadu (čím viac separujem, tým menej komunálneho odpadu tvorím, teda by som mal menej platiť).

Zavedenie (rozšírenie)  vrecového zberu separovaných odpadov v mestských častiach s obytnými domami.

Osadenie kontajnerov na zber malého elektro odpadu, systémové riešenie plošného zberu malého elektroodpadu (skúšobný pilotný projekt v určitej časti).

Motivácia občanov k odvozu drevnatého odpadu protislužbou –brikety, pelety, mulčovacia kôra.  a pod. 

Navrhnúť dodávku  vianočných stromčekov pre časť občanov v kvetináčoch, od domácich pestovateľov, lesníkov, horárov tak, aby sa aj vrátili spät k majiteľovi - akoby prenájom stromčeka na 2-3 týždne.

Uvažovať o vybudovaní mestského briketovacieho strediska.   

Rozšíriť otváracie hodiny zberného dvora

Uvažovať o otvorení ďalšieho zberného dvora

Podieľať sa na odstraňovaní vrakov automobilov. Zaviesť systémové riešenie pri uskladnení už odtiahnutých vrakov áut.

Iniciovať  vypracovanie základných strategických dokumentov ochrany prírody a mestskej zelene potrebných na trvalo udržateľný rozvoj mesta. 

Chrániť a rozvíjať mestské lesy a lesoparky - riadna ochrana vzácneho lesného prostredia. Iniciovať vytvorenie koncepcie zachovania a obnovy mestských lesoparkov a priľahlých nárazníkových – ekotónových zón.

Vynaložiť snahu o premenu zelených ale zanedbaných mestských plôch na oddychové zóny pre občanov.

Kontrolovať prostredníctvom kompetentných úradníkov údržbu zelene a verejných priestorov dodávateľskými firmami – spoznať (zaviesť) mechanizmus kontrol.

Uvažovať o ekologickom kosení  zvieratami.

Žiadať nápravu v doterajšom prehliadaní problému so psími exkrementami (dane - účelovo viazať, ekologické sáčky, venčoviská).

Prispieť k riešeniu problému s diviakmi. 

Eliminovať do možnej najvyššej miery výstavby na zelených lúkach.

Kontrolovať indexy zelene na novovznikajúcich stavbách a žiadať náhrady za zeleň budovaním zelených striech alebo odstraňovaním nefunkčných betónových plôch.

Riešiť parkovanie bez  zásahu do zelene.

Kontrolovať hladinu smogu na území mesta a snažiť sa o opatrenia k jeho zníženiu. Viac zelene,  eliminácia budovania asfaltových chodníkov. Riešenie akútnych situácii napr. v čase zvýšenej hladiny poskytnúť MHD zdarma.

Požiadať  mesto o úplný zákaz pyrotechniky radu F 2, 3, 4. 

Eliminovať vizuálny smog v meste a v jeho okolí - vonkajšia reklama akéhokoľvek charakteru.  Fyzická likvidácia billboardov.

Zvyšovať enviromentálnu gramotnosť občanov  mesta Žilina vo všetkých možných smeroch.

Zosúladiť témy grantového systému v oblasti ŽP s programovými cieľmi komisie. Predložiť vedeniu mesta žiadosť o zvýšenie sumy vyhradenej pre oblasť ŽP.

Prečítajte si viac: