Poslanci mestského zastupiteľstva v meste Žilina

Funkčné obdobie poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline je 4 roky a končí sa zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo, v rozpätí od 19 do 31 poslancov.

Výbory v jednotlivých mestských častiach zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie. Na území mesta Žilina sa zriaďuje 8 výborov. Územie pôsobnosti výborov je zhodné s volebnými obvodmi. 

Kliknutím na príslušný volebný obvod prejdete na zoznam poslancov a ich kontakty.