Dnes najčítanejšie
24-ročný Lukáš Mackovčák z Čadce je už dva dni nezvestný, polícia po ňom pátra

12 júl 2018 - 14:04

Žilina invest, s.r.o. ponúka na predaj pozemky v Gbeľanoch, súťaž končí zajtra

Foto: Žilina invest, s.r.o. ponúka na predaj pozemky v Gbeľanoch, súťaž končí zajtra

Žilina Invest., s.r.o., Námestie obetí komunizmu č. 1, 010 31 Žilina
vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 – 288 Obchodného zákonníka
verejnú obchodnú súťaž formou elektronickej aukcie


Predmet súťaže: predaj pozemkovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Gbeľanoch, k.ú. Gbeľany:
1.parc. č.  326/1 orná pôda, 841 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, LV 887
2. parc. č. 329 zastavané plochy a nádvoria, 2524 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, LV 887
3. parc. č. 324/1 orná pôda 2481 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, LV 624

Parcely sa predávajú spolu, ako jeden celok – predmet súťaže. Nie je možné predložiť ponuku na jednotlivú parcelu alebo časť parciel. V prípade takéhoto návrhu nebude návrh predmetom hodnotenia.

Minimálna výška kúpnej ceny akceptovanej zo strany vyhlasovateľa potrebná pre zaradenie/prizvanie do elektronickej aukcie je suma ustanovená na základe znaleckého posudku vo výške 62 600,00 € bez DPH zvýšená o náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 280,00 € bez DPH, t. j. konečná suma  62.936,00 € vrátane DPH.

Lehota podávania návrhov: do 13.07.2018 do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia návrhu vyhlasovateľovi).
Spôsob podávania návrhov: poštou alebo osobne do podateľne  na adresu: Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom „súťaž – odpredaj v k. ú. GBEĽANY– neotvárať“.
Uskutočnenie elektronickej aukcie: do 5 dní od uplynutia lehoty na doručenie návrhov. Výzva na účasť na elektronickej aukcii bude zaslaná elektronickou poštou len tým účastníkom, ktorí v lehote stanovenej touto výzvou predložili návrh.
Ostatné podmienky tejto súťaže, ktoré je potrebné splniť, sú zverejnené na webovej stránke : http://www.zilinainvest.sk/p/30/verejne-obstaravanie/aktualne-vyzvy.

Kontaktná osoba:
Ing. Roman Osika, MsÚ Žilina, tel. 041 706 31 09 – 10, e-mail: roman.osika@zilina.sk0 zdieľaní

Dopravný servis
Varín
Prekážka na ceste
19:42
Košická
Prekážka na ceste
19:41
Strečno
Práca na ceste
19:27
Strečno
Prekážka na ceste
19:23
Strečno
Dopravná nehoda
19:13
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina