Dnes najčítanejšie
Od pondelka 9. augusta začína rekonštrukcia cesty prvej triedy v Kraľovanoch, potrvá do októbra

11 jún 2018 - 16:23

Mesto Žilina plánuje vybudovať 87 parkovacích miest na Vlčincoch, Solinkách, Hájiku a Bytčici

Foto: Mesto Žilina plánuje vybudovať 87 parkovacích miest na Vlčincoch, Solinkách, Hájiku a Bytčici
Foto: ilustračné

Počas leta by mali v Žiline pribudnúť nové parkovacie miesta, a to konkrétne na troch sídliskách a v mestskej časti Bytčica. Vyplýva to zo zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní. Vybudovanie nových parkovacích miest by sa malo týkať celkom ôsmich lokalít, väčšina z nich na troch žilinských sídliskách.

Obyvatelia Soliniek, Vlčiniec a Hájika by sa mali dočkať nových parkovacích miest najneskôr v jeseni, keďže vyhodnocovanie ponúk prebehne 6. júla 2018. Po následnom podpise zmluvy bude mať realizátor 90 dní na vybudovanie parkovacích plôch. Mesto predpokladá, že by zákazak mala stáť takmer 170-tisíc eur.

Zoznam lokalít, kde pribudnú parkovacie miesta spolu s počtom parkovacích miest

1. Parkovisko na ul.Fatranská Žilina- Vlčince (9 parkovacích státí)
2. Parkovisko na ul.Georgesa Lannuriena Žilina-Hájik (28 parkovacích státí)
3. Parkovisko na ul.Trenčianska Žilina – Vlčince (13 parkovacích státí)
4. Návrh parkovísk – Bytčica, pri Gryfe (5 parkovacích státí)
5. Návrh parkovísk Solinky, Javorova I. (4 parkovacie státia)
6. Návrh parkovísk Solinky, Javorova II. (4 parkovacie státia)
7. Návrh parkovísk Solinky, Platanova (24 parkovacích státí)
8. Parkovanie na ul.Černovskej a rozšírenie existujúcej plochy pred vchodmi 6 a 7 na Vlčinciach (7 parkovacích státí)

Krátky opis jednotlivých lokalít a zamýšľaných parkovísk

Parkovisko na ul. Fatranská, Žilina – Vlčince 9 parkovacích státí
Navrhovaná spevnená parkovacia plocha a zeleň sú medzi sebou navzájom oddelené cestnými betónovými obrubníkmi. V mieste napojenia spevnenej parkovacej plochy na existujúcu miestnu komunikáciu sú navrhované cestné betónové obrubníky. V rámci objektu dôjde k výrubu 3 ks stromov. Za pôvodné stromy bude vykonaná náhradná výsadba.

Parkovisko na ul. Georgesa Lannuriena Žilina – Hájik 28 parkovacích státí
Jedná sa o vybudovanie parkovacích plôch a chodníka pre peších k bytovému domu. Miesto stavby sa nachádza v priestore medzi obytnými domami a základnou školou. V súčasnosti je tento priestor zatrávnený a čiastočne pokrytý vzrastlou zeleňou. Nachádza sa tu detské pieskovisko.

Navrhované parkovisko bude dopravne napojené na jestvujúcu miestnu komunikáciu, ktorá je trasovaná medzi obytnými domami až ku základnej škole. V priestore napojenia navrhovaného parkoviska je komunikácia zo zámkovej dlažby a od hranice s obytnými domami je z asfaltového betónu. Komunikácia je lemovaná obrubníkmi zapustenými do úrovne vozovky.
Riešený priestor je osvetlený verejným osvetlením.

Parkovisko na ul. Trenčianska, Žilina – Vlčince 13 parkovacích státí
Účelom stavby je vybudovanie spevnenej parkovacej plochy, ktorá bude slúžiť obyvateľom blízkeho okolia. Súčasťou návrhu je aj preloženie spevnenej plochy pre kontajnery (6 plastových kontajnerov 1100L), ktorá sa v súčasnosti nachádza na mieste novo navrhovanej spevnenej parkovacej plochy.

Navrhovaná spevnená parkovacia plocha, spevnená plocha pre kontajnery a zeleň sú medzi sebou navzájom oddelené cestnými betónovými obrubníkmi. V rámci objektu dôjde k výrubu 1 ks stromu. Za pôvodný strom bude vykonaná náhradná výsadba.

„Návrh parkovísk – Bytčica, pri Gryfe“ 5 parkovacích státí
Cieľom je rozšírenie spevnenej plochy parkoviska na ulici Pažite pre potreby navýšenia kapacity parkovania. V súčasnosti sa v blízkosti stavby nachádza kolmé parkovanie na asfaltovej spevnenej ploche (nevyznačené). Vzhľadom na pretrvávajúci deficit parkovacích miest na predmetnej ulici je navrhnuté rozšírenie existujúceho kolmého asfaltového parkoviska.

Pre rozšírenie spevnenej plochy bude využitý priľahlý oblúk zelene. Pre oddelenie priestoru rozšírenej spevnenej plochy od blízkej križovatky dôjde ku vybudovaniu menšieho ochranného ostrovčeka šírky 1,0 m. Ulica Pažite sa napája na radiálnu ulicu A. Bielka, ktorá napája územie na cestu I/64 prepájajúcu Bytčicu so Žilinou.

„Návrh parkovísk – Solinky, Javorova I “ 4 parkovacie státia
Cieľom je rozšírenie spevnenej plochy parkoviska na ulici Javorova pre potreby navýšenia kapacity parkovania. Priestor kde je navrhnuté rozšírenie spevnenej plochy určenej na parkovanie predstavuje nevyužitú zelenú plochu dopravného ostrovčeka so zeleňou. Z oboch strán riešenej úpravy sa nachádza betónová spevnená plocha používaná pre parkovanie.

Jedná sa o dve miesta v rámci ulice Javorova, kde je takáto úprava riešená. Vzhľadom na pretrvávajúci deficit parkovacích miest na predmetnej ulici je navrhnuté rozšírenie existujúceho kolmého parkoviska. Pre rozšírenie spevnenej plochy bude využitý medziľahlý oblúk zelene. Ulica Javorova sa napája na ulicu Centrálnu a Obvodovú. Priestor stavby je v území zástavby bytových domov. V blízkosti miesta stavby sa nachádza obchodný dom Tesco (za cestou Centrálnou) a ČSPH Benzinol.

„Návrh parkovísk – Solinky, Javorova II“ 4 parkovacie státia
Cieľom je rozšírenie spevnenej plochy parkoviska na ulici Javorova pre potreby navýšenia kapacity parkovania. Priestor kde je navrhnuté rozšírenie spevnenej plochy určenej na parkovanie predstavuje nevyužitú zelenú plochu dopravného ostrovčeka so zeleňou. Z oboch strán riešenej úpravy sa nachádza betónová spevnená plocha používaná pre parkovanie. Jedná sa o dve miesta v rámci ulice Javorova, kde je takáto úprava riešená.

Vzhľadom na pretrvávajúci deficit parkovacích miest na predmetnej ulici je navrhnuté rozšírenie existujúceho kolmého parkoviska. Pre rozšírenie spevnenej plochy bude využitý medziľahlý oblúk zelene. Ulica Javorova sa napája na ulicu Centrálnu a Obvodovú. Priestor stavby je v území zástavby bytových domov. V blízkosti miesta stavby sa nachádza obchodný dom Tesco (za cestou Centrálnou) a ČSPH Benzinol.

„Návrh parkovísk – Solinky, ulica Platanova“ 7 parkovacích státí
Cieľom je rozšírenie spevnenej plochy parkoviska na ulici Platanovej pre potreby navýšenia kapacity parkovania. V súčasnosti sa v danom území nachádzajú spevnené plochy s využívaním kombinácie šikmého a kolmého parkovania. Vzhľadom na pretrvávajúci deficit parkovacích miest na ulici Platanovej je navrhnuté rozšírenie existujúceho kolmého parkoviska zo zatrávňovacej dlažby.

Pre rozšírenie spevnenej plochy bude využitá priľahlá zeleň, pričom rozšírenie je riešené po existujúce ihličnaté stromy pri chodníku napájaného na komunikáciu v mieste jej ukončenia ako slepej ulice. Ulica Platanova sa napája na ulicu Obvodovú prechádzajúcu okolo sídliska Solinky, ktorá napája jednotlivé ulice sídliska na mestský dopravný systém.

„Parkovanie na ulici Černovskej a rozšírenie existujúcej plochy pred vchodmi 6 a 7 na sídlisku Vlčince v Žiline“ 24 parkovacích státí
Cieľom je vybudovanie osadenia nových státí a rozšírenie existujúcich kolmých stojísk pred vchodmi 6 a 7 na ulici Černovskej na sídlisku Vlčince I v meste Žilina. Dôvodom rozšírenia je to, že vozidlá sú odstavované aj pozdĺžne a potom dochádza k minimálnym šírkam medzi pozdĺžnymi a kolmými státiami. Ďalšou súčasťou stavby je vybudovanie nových kolmých stojísk v počte 13 stojísk.

Návrh spevnených plôch pozostáva z vybudovania nových kolmých státí (12 ks) a rozšírenia existujúcich z dôvodu nedostatočných šírkových parametrov. Súčasťou je aj presun TDZ, ako aj vybudovanie plochy pre nádoby TKO. Nejedná sa o líniovú stavbu ale o návrh spevnených plôch na parkovanie vozidiel. Spevnené plochy sú od komunikácie oddelené zapusteným obrubníkom a od zelene vyvýšeným cestným betónovým obrubníkom.


Dopravný servis
Košická
Prekážka na ceste
22:22
Mostná
Práca na ceste
21:09
Rajecké Teplice
Kolóna
20:41
Strečno
Prekážka na ceste
20:27
Budatínska Lehota
Jama na ceste
20:13
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia