Dnes najčítanejšie
Muž z Martina si objednal viacero párov športovej obuvi, colníci našli v zásielke napodobeniny
COVID-19 vývoj situácie v kraji

12 január 2017 - 08:52

Obec Čičmany: Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Obec Čičmany vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ust.§ 9a,ods.1,písm.a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov verejnú obchodnú súťaž na:

najvýhodnejšie návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva majetku obce, nehnuteľností nachádzajúcich sa v zastavanom území obce Čičmany, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline, na liste vlastníctva číslo 561 vedenom pre okres Žilina, obec Čičmany, katastrálne územie Čičmany ako :

  • stavba domu súpisné číslo 30 (budova bývalej školy) postavená na pozemku CKN parcelné číslo 45,
  • pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 45, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 974 m2
  • pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 46, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 167 m2

Znenie súťažných podmienok je zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke obce Čičmany www.obeccicmany.sk Záujemcovia si ich môžu osobne prevziať na adrese: Obecný úrad Čičmany č.166, 01315 Čičmany na sekretariáte starostu obce počas stránkových hodín. Termín obhliadky je treba dohodnúť vopred na t.č. 041/5492123.

Lehota na predkladanie návrhov končí 27.1.2017 do 13:00 hod.


Dopravný servis
Nemocničná
Policajná hliadka
21:00
Radoľa
Kolóna
20:44
Belá
Prekážka na ceste
20:42
Radoľa
Policajná hliadka
20:30
Strečno
Jama na ceste
20:23
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia